Page Header

Submissions


รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ผู้นิพน์ต้องทำการตรวจทานองค์ประกอบต่างๆ ดังแสดงเป็นรายการต่อไปนี้ ซึ่งหากมีองค์ประกอบใดไม่สมบูรณ์ บทความนั้นๆ ก็จะถูกปฏิเสธการพิจารณาทันที
1. บทความจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่อื่นๆ มาก่อน และจะต้องไม่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ
2. บทความและไฟล์ประกอบของบทความที่ส่งมาพิจารณาจะต้องมีการเตรียมรูปแบบและการจัดหน้าตาม ตัวอย่าง ของวารสาร
3. บทความที่ส่งมาพิจารณาต้องเขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษและอยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word for Windows
4. บทความที่ส่งมาพิจารณาต้องมีการอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อเนื้อหาของบทความ

การส่งบทความ
หลังจากที่ผู้นิพนธ์ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบก่อนการส่งบทความทุกข้อแล้ว ผู้นิพนธ์จะส่งต้นฉบับบทความโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. สร้างบัญชีรายชื่อ Register
2. วางเนื้อหาบทความลงใน Template ของวารสาร
3. ส่งไฟล์ต้นฉบับบทความไปที่ Website

 ISSN: 2465-4698