Page Header

Author Details

วสุศรี, ธนัญญา, สาขาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, Thailand

  • Vol 25, No 3 (2015): September - December - บทความวิจัย (Research Article)
    การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้สารเคมีกับปัจจัยคุณภาพน้ำดิบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล กรณีศึกษา การประปานครหลวง
    Abstract  PDF


ISSN: 2985-2145