Page Header

Author Details

ชีวพฤกษ์, สุพิชชา, ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand

  • Vol 25, No 3 (2015): September - December - บทความวิจัย (Research Article)
    การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตจากการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงฉุกเฉินเมื่อเครื่องขัดข้อง
    Abstract  PDF


ISSN: 2985-2145