Page Header

การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรด้านการบริหารที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรมของพนักงานในบริษัท บีเอ็นจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Pramoch Thammakorn, Chedthida Kusalasaiyanon, Duangruethai Duangprom

Abstract


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรด้านการบริหาร 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรมของพนักงาน และ 3) ความผูกพันต่อองค์กรด้านบริหารที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรมของพนักงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 169 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรด้านการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านงาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ด้านระเบียบปฏิบัติขององค์กร ด้านบุคลากร ด้านรางวัล และด้านโอกาส ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรมของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับได้แก่ ด้านการดำรงอยู่ ด้านการพยายาม และ ด้านการพูด ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรด้านบริหาร ใน ด้านงาน ด้านโอกาสและด้านคุณภาพชีวิต มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรมของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


The objectives of this study were to study: 1) the level of organizational engagement in management, 2) the level of organizational engagement in organizational behavior, and 3) organizational engagement in management affecting organizational engagement in organizational behavior. The population and sample used in this study consisted of 169 employees. The questionnaire was used as a study tool. The collected data were analyzed by using statistics of frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The result found that the organizational engagement in management was at a moderate level, arranged as follows: Work, Quality of life, Values and culture, Organizational regulations, Personnel, Rewards, and Opportunities. The organizational engagement in organizational behavior was at a high level, arranged as follows: Existence, Endeavor and Speaking. The result from the multiple regression analysis found that organizational engagement in management: Work, Opportunity and Quality of life affect the organizational engagement in organizational behavior at the significant level of 0.05.


Keywords[1] กนกพร กระจางแสง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2560). อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานและการสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานผ่านความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลนครธน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 11(26), 116-129.

[2] ขวัญลภา กุลสรัสพร และทศพร มะหะหมัด. (2562). แรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันของพนักงาน บริษัทอนลา เยม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 13(2), 102-110.

[3] Steers, R.M., and Porter, L.W. (1983). Motivation and Work Behavior. New York. : McGraw – Hill.

[4] วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2560). การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). พิษณุโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.

[5] ปริยนุช ปัญญา และสุจินคา เจียมศรีพงษ์. (2557). ศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมเชรามิกของจังหวัดลำปาง. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

[6] ปาริชาต บัวเป็ง. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย (จํากัด). การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

[7] วิจิตตรา ปานดี. (2558). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก.

[8] จิรวัฒน์ ถนอมธรรม. (2559). ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก.

[9] ศิริวรรณ แม้นศิริ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.bid.2022.07.007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.