Page Header

About the Journal

วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (Journal of Business and Industrial Development

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการองค์กรในภาครัฐและเอกชน ด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 3 ฉบับ คือ
• ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน
• ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม
• ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม