Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม Abstract   PDF
กองบรรณาธิการ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม Abstract   PDF
กองบรรณาธิการ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April การปรับปรุงระบบการทำงานคำขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอัตโนมัติกรณีศึกษา บริษัท เอ บี ซี จำกัด
Improvement of the Filing System for Automatic Cosmetic Product Registration: A Case study of ABC Company Limited
Abstract   PDF
Suchadee Tumrongsuk, Sasiwimol Sukket, Sakawjai Sangthai
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April การลดจำนวนข้อในแบบวัดโดยให้มีผลต่อผลการวัดน้อยที่สุด
Minimizing the Number of Clauses in Surveys while Maintaining the Least Impact on the Measurement Results
Abstract   PDF
Wichien Ketsingha
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และบริษัทในเครือ (ส่วนธุรกิจโรงแรม) Abstract   PDF
Pramoch Thammakorn, Chedthida Kusalasaiyanon, Pornkamon Tantanasakda
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August การเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการส่งมอบพัสดุด้วยคู่มือ กรณีศึกษา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Optimization of Parcel and Delivery Handling through a Guidance Handbook: A Case Study of Electricity Generating Authority of Thailand
Abstract   PDF
Thas Chaipimai, Choosana Tiantong
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ค่านิยมร่วมขององค์กรกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม Abstract   PDF
Chanthornjira Kongtongsmut
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม Abstract   PDF
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม Abstract   PDF
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April คุณลักษณะของพนักงานที่ส่งผลต่อการเลิกจ้างงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
Personal Attributes Affecting Employee Termination during the Economic Crisis
Abstract   PDF
Wiyada Ruangsakulchai, Soimat Mit Ari, Sukit Karnkaew
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August ธุรกิจ SMEs กับหลักประกันทางธุรกิจ
SMEs and Business Collateral
Abstract   PDF
Kosok SermRum
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August นักทรัพยากรมนุษย์กับการวิจัย Abstract   PDF
Supatta Pinthapataya
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April บทบรรณาธิการวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม Abstract   PDF
บทบรรณาธิการ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม Abstract   PDF
ปก วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม Abstract   PDF
ปก วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August ปัจจัยการเรียนรู้และการเปิดรับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : นักศึกษาโครงการทุนทวิภาคีระดับปริญญาตรี บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด Abstract   PDF
Jutharat Pinthapataya, Chuleewan Chotiwong, Warinya Samngamthong
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับบังคับบัญชา กรณีศึกษา บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
Factors Affecting Organizational Commitment of Supervisory Staff:A Case Study of Nipro (Thailand) Corporation Limited
Abstract   PDF
Thanyathip Pichitkarnkar, Adisak Worapiwut, Sinacha Buakaew
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April ปัจจัยสมรรถนะที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มปฏิบัติการสาขาที่ผ่านการอบรมรูปแบบ E-Learning กรณีศึกษา : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) Abstract   PDF
Nattawat Srirod, Chuleewan Chotiwong, Jutharat Pinthapataya
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April ปัจจัยแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
Motivational Factors Influencing Employee Performance
Abstract   PDF
chedthida kusalasaiyanon, Pramoch Thammakorn, Nareekarn Intapat
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April วิถีการปรับตัวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมที่ปราดเปรียวในยุคเศรษฐกิจผกผัน
Transformation Pathway towards an Agile Industrial Business Organization in the Era of Economic Disruption
Abstract   PDF
Thidarat Ariyaprasert
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April อัตราส่วนทางการเงินในหุ้นสามัญกลุ่มธนาคารพาณิชย์ช่วงก่อนและหลังโควิด-19
Financial Ratios of the Commercial Banking Group Common Stocks Before and After COVID-19
Abstract   PDF
Kasawan Kachonsere, Chaluay Thongsomboon
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทางานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมใน จังหวัดนครพนม
The Influence of Working Environment and Job Satisfaction on Organizational Commitment of Hotel Employees in Nakhon Phanom Province
Abstract   PDF
Laddaporn Kunkaew, Pattama Suriyakul Na Ayudhya, Tanin Tirasawasdichai
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August แนวทางการปรับรูปแบบธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SMEs)
Business Model Alignment Approaches for Thai Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Digital Economy Era
Abstract   PDF
Booncherd Butein, Touchphan Siriwet
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August แนวทางการพัฒนาธุรกิจเส้นหมี่โคราชของผู้ประกอบการในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Business Development Approach for Mee Korat Business Entrepreneurs in Pak Thong Chai, Nakhon Ratchasima Province
Abstract   PDF
Rungnapha Sonpanao, Chayapat Kee-ariyo
 
1 - 24 of 24 Items