Page Header

วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

      วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (Journal of Business and Industrial Development) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการองค์กรในภาครัฐและเอกชน ด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 3 ฉบับ คือ
• ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน
• ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม
• ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม

        วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มีการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทั้งผู้นิพนธ์ (Author) และผู้ประเมิน (Reviewer) จะไม่ทราบข้อมูลรายชื่อของกันและกัน (Double-blind review)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ด้านสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ไม่มีการเรียกเก็บอัตราค่าดำเนินการตีพิมพ์บทความ***


Journal Homepage Image

Vol 3, No 2 (2023): May - August

Table of Contents


ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปกวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม PDF
ปก วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม PDF
กองบรรณาธิการ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม

บทบรรณาธิการ

การจัดทำโครงร่างการวิจัย
Preparation of A Research Proposal
PDF
Supatta Pinthapataya

บทความวิจัย (Research Article)

รูปแบบการปฏิบัติงานทางไกลที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานตามประสบการณ์ของกลุ่มพนักงานประจำระดับผู้จัดการในภาคอุตสาหกรรม
A Remote Working Model Enhancing Work Efficiency According to Managers’ Experience in Industrial Sector
PDF
Nopparat Phaopat
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอบเทียบข้อมูลเครื่องมือวัด ภายในบริษัท กรณีศึกษา บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด PDF
Apinya Sookmoy , Supakorn Charoenprasit และ Choosana Tiantong
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท กรณีศึกษา : บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
Guidelines for Personal Data Protection of Company Employees. A Case Study: Häfele (Thailand) Company Limited
PDF
Piyathida Duadkhunthot , Adisak Woraphiwut และ Thanyathip Pichitkarnkar
การศึกษาการรับรู้ปัจจัยคงอยู่ในองค์กรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงานในอุตสาหกรรมการผลิต PDF
Naphaphat Chansathitanon
ปัจจัยด้านการประกอบการขององค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในธุรกิจการผลิตระบบนิวเมติกส์อัตโนมัติ : กรณีศึกษา บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด PDF
Sattapol Jinchai และ Jutharat Pinthapataya
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสำหรับผู้นำยุคใหม่
The Development of Training Curriculum to Promote Managerial Competency for the Next Generation Leaders
PDF
Wannapohn Rujipongkul
การศึกษาปัจจัยองค์กรด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย PDF
Supawadee Nammontri

บทความวิชาการ (Academic Article)

กฎหมายบริษัทที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ควรรู้
Company Law That Modern Entrepreneurs Should Know
PDF
Pramoch Thammakorn และ Wannarat Karoonyavanich

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำการพิมพ์วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม PDF
คำแนะนำการพิมพ์ วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรรม