Page Header

Announcements

  1. กองบรรณาธิการขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่วารสาร จากเดิมเผยแพร่วารสารเป็นรูปเล่ม  เปลี่ยนเป็น การเผยแพร่วารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป
  2. ปิดรับบทความปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) เนื่องจากได้รับบทความครบตามจำนวนแล้ว
  3. เปิดรับการส่งบทความปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
  4. ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2563 วารสารฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร เช่น การจัดพิมพ์เดิมจาก 2 คอลัมน์เป็น 1 คอลัมน์ ขอให้ผู้สนใจดาวน์โหลดคำแนะนำในการเตรียมบทความได้ทาง  Author Guidelines และจะต้องจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ หากพบว่าผู้สนใจไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านแก้ไขจนกว่าจะถูกต้องสมบูรณ์จึงจะนำบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองต่อไป
 

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์จะดำเนินการจัดเก็บค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความ โดยจะเรียกเก็บเมื่อบทความได้รับการอนุมัติตีพิมพ์ ดังนี้

1. ค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย จำนวนเงิน 3,000 บาทต่อหนึ่งบทความ

2. ค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ จำนวนเงิน 2,700 บาทต่อหนึ่งบทความ

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีเนื้อหาในการตีพิมพ์เกิน 15 หน้า จะจัดเก็บค่าดำเนินการเพิ่มเติมในอัตรา 300 บาทต่อหนึ่งหน้า  ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเนื้อหาที่เพิ่มเติมแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 18 หน้าต่อหนึ่งบทความ

 

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์เปลี่ยนระบบการจัดการวารสารออนไลน์จากระบบ Open Journal System (OJS)  ที่ดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) ที่ได้รับการติดตั้งและดูแลโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Citation Index Centre, TCI)
ผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยผ่านระบบที่เว็บไซต์ 

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb

No announcements have been published.