Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11, No 2 (2018): July-December Gender Differences in Motivational Orientations of Thai EFL Students from Science and Technology Background Abstract   PDF
Megha Chand Dhakal
 
Vol 8, No 1 (2015) Language Function Difficulties Experienced by Thai Students in Real Situations: A Case Study of Thai Students in the United States Abstract   PDF
Patcharapon Songsangkaew
 
Vol 11, No 1 (2018): January-June Teachers’ and Undergraduate Students’ Attitudes Toward Learning about the Target-Language Culture and Cultural Content Included in an EFL Textbook Abstract   PDF
Tiwaporn Kongsom
 
Vol 11, No 1 (2018): January-June การนำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปปฏิบัติศึกษาบริษัทคาเนมิทสึ พูลเล่ย์ จำกัด
Implementation Of Occupational Safety And Environment Policy In Kanemitsu Pulley Co., Ltd
Abstract   PDF
รวิศรา สันติมิตร, ลือชัย วงษ์ทอง
 
Vol 11, No 2 (2018): July-December การบริหารจัดการทุนทางสังคมของชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดบุรีรัมย์
The Social Capital Management of Strong Community in Buriram Province
Abstract   PDF
ศุภโชติ บุญวอน, กฤษฎา นันทเพ็ชร, จุมพล หนิมพานิช, วิภาวี พิจิตบันดาล
 
Vol 8, No 1 (2015) การประเมินความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินโดยใช้สถิติแคปปา Abstract   PDF
ประสพชัย พสุนนท์
 
Vol 11, No 1 (2018): January-June การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในจังหวัดจันทบุรี
Development of Effectiveness Management on Eco- city of Subdistrict Municipalities at Chanthaburi Province.
Abstract   PDF
สิทธิพร เขาอุ่น, กฤษณะ ดาราเรือง, สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา
 
Vol 8, No 1 (2015) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำ ไปสู่ความสำ เร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุในสำ นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า Abstract   PDF
สาธิมา ชลศิริ
 
Vol 8, No 1 (2015) การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา Abstract   PDF
ชัยยศ ดำรงกิจโกศล, พิสิฐ เมธาภัทร, ไพโรจน์ สถิรยากร
 
Vol 8, No 1 (2015) การพัฒนารูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา Abstract   PDF
วัชรินทร์ รักเสนาะ, ไพโรจน์ สถิรยากร, พิสิฐ เมธาภัทร
 
Vol 12, No 1 (2019): January-June การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒิพลังของชมรมผู้สูงอายุไทย
Development Model of Enhancing Active Aging for Elder Club in Thailand
Abstract   PDF
ฐาณญา สมภู่, คณิต เขียววิชัย
 
Vol 11, No 1 (2018): January-June การพัฒนาสมรรถนะอาชีพในสายงานคลังสินค้าทั่วไป กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์
The development of professional competencies in general warehouse: Professional logistics
Abstract   PDF
อัคครัตน์ พูลกระจ่าง, อุจิตชญา จิตรวิมล
 
Vol 8, No 1 (2015) การฟังเสียงเพลงบรรเลงและการมองภาพสวยงามที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Abstract   PDF
วัลลภ กรานวงษ์, เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์, ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
 
Vol 8, No 1 (2015) การยอมรับตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่พยากรณ์ความฉลาดทาง จิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร Abstract   PDF
ปฎาวุฒิ สุจินดามณีชัย, เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์, ราชันย์ บุญธิมา
 
Vol 12, No 1 (2019): January-June การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
An Analysis of The Economic Linkage in Thailand’s Automotive Industry
Abstract   PDF
อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา, จริยา ศรีทองแดง
 
Vol 11, No 2 (2018): July-December การศึกษาการกำหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
The study of Thailand’s Climate Change Policy Formulation
Abstract   PDF
เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์, จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
 
Vol 12, No 1 (2019): January-June การศึกษาช่องว่างสมรรถนะของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรก่อสร้างอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และความต้องการของสถานประกอบการก่อสร้าง ในประเทศลาว Abstract   PDF
คำมอน เที่ยงจันทาลา, ไพโรจน์ สถิรยากร, กฤช สินธนะกุล
 
Vol 12, No 1 (2019): January-June การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
วรวุธ ปลื้มจิตร, สักรินทร์ อยู่ผ่อง
 
Vol 11, No 2 (2018): July-December การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์การ : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์
Innovative Cultural Construction of Organization : Antecedents and Consequences
Abstract   PDF
ฐิติมา พูลเพชร, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จันทนา แสนสุข
 
Vol 11, No 2 (2018): July-December การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
ลาวัณย์ ค้าขาย
 
Vol 8, No 1 (2015) การแสดงออกของอารมณ์ในที่ทำ งานของพนักงาน Abstract   PDF
มานพ ชูนิล
 
Vol 8, No 1 (2015) ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ารับการฝึกอบรม กับบริษัทภายนอก กรณีศึกษา บริษัทผลิตข้อต่อประปาโลหะ Abstract   PDF
เชาวนะ ฉายแสง, ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
 
Vol 12, No 1 (2019): January-June ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล, รวิภา ธรรมโชติ, พงศภัค ตรีรัตนาเศรษฐ์, ประสารโชค ธุวะนุติ
 
Vol 11, No 1 (2018): January-June ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน ของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปาง
The Relationship of Accounting Professional Ethics toward Performance of Bookkeeper in Lampang Province
Abstract   PDF
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
 
Vol 12, No 1 (2019): January-June ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการทำงานและความตั้งใจลาออกของพนักงานเจเนอเรชั่นวายในธุรกิจด้านพลังงาน
Relationship between Job Participation and Turnover intention of Generation Y Employees in Energy Businesses
Abstract   PDF
พรพิมล เดชปกครอง, นนทิรัตน์ พัฒนภักดี
 
1 - 25 of 48 Items 1 2 > >>