Page Header

Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Songsangkaew, Patcharapon, อาจาร์ยพิเศษบริษัทเดรเกอร์เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

กรานวงษ์, วัลลภ, นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

จันทรา, กิตติ, นักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)
จันทร์เกษม, อรวรางค์, นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

ฉายแสง, เชาวนะ, ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ บริษัท สยามฟิตติ้งส์จำกัด (Thailand)

ชลศิริ, สาธิมา, นักวิชาการเงินและบัญชีกองคลังสำ นักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)
ชูนิล, มานพ, รองศาสตราจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

ดำรงกิจโกศล, ชัยยศ, นักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

ทิพย์เที่ยงแท้, อรษา, นิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิจ; บธ.ม.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Thailand)

บรรจง, วรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Thailand)
บุญธิมา, ราชันย์, อาจารย์ประจำสำ นักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
บุญแย้ม, ตรีทิพ, อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Thailand)
บุณยะประพันธ์, เบญจวรรณ, อาจารย์ประจำ ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)
บุณยะประพันธ์, เบญจวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

ปิณฑะแพทย์, สุภัททา, รองศาสตราจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

พงษ์วารินทร์, ทองพันชั่ง, กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีทีคอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thailand)
พสุนนท์, ประสพชัย, รองศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (Thailand)
พสุนนท์, ประสพชัย, รองศาสตราจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Thailand)
พัฒนวิริยะพิศาล, อภิชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Thailand)
พิมาน, ศิโรจน์, อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน (Thailand)
พูลเพชร, ฐิติมา, อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำ ปาง (Thailand)

รักเสนาะ, วัชรินทร์, นักศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, ปิ่นกนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)
วชังเงิน, พิภพ, อาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
วิเศษศรี, วรกมล, อาจารย์ประจำ ภาควิชาสังคมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)

1 - 25 of 32 Items    1 2 > >>