Page Header

: ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องการลงทะเบียนเพื่อส่งบทความเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ลงในวาสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม