Page Header

Effects of MIG welding Current in Brazing Process on Mechanical Properties and Microstructure of Galvanized Steel Brazing Seam

Aphichart Rodchanarowan, Titiwat Wattanasrisin, Trinet Yingsamphancharoen

Abstract


บทคัดย่อ

ในการศึกษานี้เป็นผลของอิทธิพลของกระแสเชื่อม (ในช่วง 70 75 80 85 90 และ 95 แอมป์) ที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาค ของแนวแล่นประสานเหล็กชุบสังกะสีด้วยลวดเติมทองแดงซิลิคอน โดยใช้กระบวนการแล่นประสานด้วยกระบวนการเชื่อมมิก พบว่าเมื่อใช้กระแสเชื่อมสูงขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการแทรกตัวของลวดเติมไปยังช่องว่างรอยต่อเพิ่มขึ้น โดยโครงสร้างจุลภาคของแนวแล่นประสานถูกตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่าเกิดการตกตะกอนของเฟสสารประกอบกึ่งโลหะ (Fe5Si3(Cu)) กระจายทั่วไปในเนื้อพื้น และพบว่าขนาดของเฟส Fe5Si3(Cu) เพิ่มขึ้นเมื่อกระแสเชื่อมสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของเฟส Fe5Si3(Cu) ในแนวแล่นประสานเป็นผลให้ค่าความแข็งของแนวแล่นประสานเพิ่มขึ้น และความแข็งแรงของแนวแล่นประสานในทุกกระแสเชื่อม มีความแข็งแรงที่สูงกว่าตัวแผ่นเหล็กชุบสังกะสีในการทดลอง

Abstract

In this study, the effects of welding currents (ranged from 70, 75, 80, 85, 90 and 95 Amp) on mechanical properties and microstructure of brazing seam from galvanized steel with Copper-Silicon filler by MIG brazing process were reported. It was found that higher welding currents increased the ability of filler penetration into the gap. According to the Microstructures of brazing seam using scanning electron microscopy (SEM), there was precipitation of intermetallic phase (Fe5Si3(Cu)) distributed all over the matrix; while enlargement of Fe5Si3(Cu) was detected at higher welding currents. The presence of the Fe5Si3(Cu) in the brazing seam resulted in an increase in hardness. The strength of brazing seam from every welding current was higher than as-received galvanized steel coupon.

 


Keywords


<p>เหล็กชุบสังกะสี; ลวดเติมทองแดงซิลิคอน ;แล่นประสาน ;การเชื่อมมิก; สมบัติทางกล&lt;br /&gt; </p><p>Galvanized Steel, Copper-Silicon filler, Brazing, MIG welding, Mechanical Property</p>

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.