Page Header

ETT Medic: An Application for Minimizing Service Times and Waiting Queues of Medical Services in Hospitals
ETT Medic: แอปพลิเคชันสำหรับลดระยะเวลาการให้บริการและแถวคอยของการให้บริการทางด้านการแพทย์ในโรงพยาบาล

Inthawadee Chantaksinopas, Tanadate Chokaumnuy, Sahapol Sampaotong, Anusorn Chungtragarn

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการสาธารณสุขที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดใหญ่ผู้ป่วยจำเป็นต้องรอคอยคิวเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะได้รับการรักษาพยาบาล งานศึกษาหลายงานแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่ไปโรงพยาบาลเป็นเคสที่ไม่ฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงและสามารถหายได้เอง ผู้ป่วยเหล่านี้ก่อให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาล และทำให้ระยะเวลาการให้บริการสาธารณสุขยาวนานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงได้ออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ป่วยตรวจสอบอาการได้ด้วยตนเอง แอปพลิเคชันประกอบด้วยชุดคำถามที่เหมือนกับชุดคำถามที่แพทย์ใช้วินิจฉัยโรค ดังนั้น ผู้ป่วยจึงสามารถใช้แอปพลิชันนี้เพื่อตรวจสอบอาการว่าจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์หรือไม่ การใช้แอปพลิเคชันสามารถคัดกรองผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ได้ จึงทำให้ระยะเวลาการให้บริการทางสาธารณสุขลดลง จากการทดสอบที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพระราม 2 พบว่า แอปพลิชันมีแนวโน้มลดเคสที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ออกไปได้ร้อยละ 60 จากการสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองแถวคอยของโรงพยาบาลแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงนี้สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยการให้บริการทางสาธารณสุขจาก 33 นาที/คน เหลือเพียง 6 นาที/คน จึงมีความเป็นไปได้ว่าการใช้แอปพลิชันช่วยคัดกรองนี้สามารถลดระยะเวลาบริการทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลใดก็ตามที่มีลักษณะแบบจำลองแถวคอยเหมือนกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

This project aims to reduce the service time of public health services at government hospitals. In big cities, it can be seen that patients need to stay in a long queue and wait for a long time before receiving medical treatments.Many studies show that this problem comes from patients who suffer common diseases and no need to see doctors. These patients lead to overcrowding hospitals and long health service time problems. In order to tackle the problem, an android based self-medical assessment application is used. The application contains sets of the questionnaire which are similar to question sets used by a doctor to discover sickness. Therefore, people can exploit the app to check on their symptoms for the need of seeing a doctor. This will filter out the unnecessary cases at the hospital. Hence, reducing the health service time. The application is tested at Ban Phaeo Hospital RAMA II branch, which found that it may reduce unnecessary cases by 60%. The relationship between dropping in unnecessary cases and the health service time reducing is indicated by using a queueing model of the hospital, which see the health service time decrease from 33 minutes/person to 6 minutes/person. Thus, it is possible to apply this application to improve the health services in the hospital where the queue model is similar to the Ban Phaeo Hospital.


Keywords


การลดระยะเวลาการให้บริการทางการแพทย์; การลดแถวคอย; โมบายแอป; medical service minimizing; waiting queue reducing; mobile phone app

[1]http://statbbi.nso.go.th/staticreport/Page/sector/EN/report/sector_05_15_EN_.xlsx (Accessed on 15 May 2021), (in Thai)

[2]https://www.bangkokhospital.com/th/disease-treatment/reasons-of-the-sickness (Accessed on 15 May 2021), (in Thai)

[3]http://statbbi.nso.go.th/staticreport/Page/sector/EN/report/sector_01_11202_EN_.xlsx (Accessed on 15 May 2021), (in Thai)

[4]http://statbbi.nso.go.th/staticreport/Page/sector/EN/report/sector_05_24_EN_.xlsx (Accessed on 15 May 2021), (in Thai)

[5]http://www.who.int/gho/health_workforce/physicians_density/en/ (Accessed on 15 May 2021)

[6] T. Chimwong, J. Nilsu and N. Wanitkun, Applying the LEAN concept for quality improvement in the diabetic clinic of Rayong hospital, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 2014, 24(1), 121-135. (in Thai).

[7] S. Srilakorn and S. Sindhuchao, An application of queuing theory and simulation for reducing waiting time of out-patients of warinchamrab hospital, Industrial Engineering Network Conference 2017 (IE Network 2017), Proceeding, 2017, 1130-1135. (in Thai)

[8] P. Ruengpeng, Simulation of queuing systems for outpatient service: A case study of the internal medicine at Phatthalung hospital,” Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and Arts), 2013, 6(3), 834-845. (in Thai).

[9] K. Kongyuen, P. Petthai and Rehabitation Medical staffs, reduce the waiting time, Annual Conference of Golden Jubilee Medical Center, Proceeding, 2013, 275-291. (in Thai)

[10] C. Vasuthada, The operational system improvement for service time reduction of patients with chronic diseases, Thachang primary care unit, Chanthaburi province, Journal of Phrapokklao Nursing College, 2017, 28(1), 80-89. (in Thai)

[11] S. Supasiri, S. Puttapitukpol and D. Plianbumroong, The effects of a service model for the diabetic out-patient department on waiting time and patients’ satisfaction, Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 2017, 28(1), 44-56. (in Thai)

[12] T. Utaikhaifah, N. Angsuserani, T. Kamlangaek, Service improvement on out-patient department of state-owned hospitals, Industrial Engineering Network Conference 2012 (IE Network 2012), Proceeding, 2012, 586-594. (in Thai)

[13] P. Pinyakhun, A. Cheevakasemsook and Penjun Sanprasarn, The development of a diabetic clinic service model by applying lean concept at Chaoprayayomraj regional hospital, Suphan buri province, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 2017, 18(supplement), 280-290. (in Thai)

[14] U. Saegow, A. Wattanapisit and R. Asksornthong, Necessity of hospital visit: comparing patient and doctor perspectives, Health Systems Research Institute, 2017, https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4805. (Accessed on 15 May 2021), (in Thai)

[15] S. Archa-arnuphab, General disease treatment book, Volume 1: Disease treatment and drug use guidelines. 4th ed., Holistic Publishing Company, Bangkok, 2008. (in Thai)

[16] S. Archa-arnuphab, General disease treatment book, Volume 2: Disease treatment and drug use guidelines. 4th ed., Holistic Publishing Company, Bangkok, 2008. (in Thai)

[17] Notification of The Ministry of Public Health B.E. 1999, Household remedy, Royal Thai Government Gazette, Volume 116, Section 36D, 13 March 1999, 9-49. (in Thai)

[18] https://www.doctorraksa.com (Accessed on 15 May 2021), (in Thai)

[19] https://www.bangkoklifenews.com/17199912/%20 (Accessed on 15 May 2021), (in Thai)

[20] https://www.opendream.co.th/project/doctorme (Accessed on 15 May 2021), (in Thai)

[21] T. Suriyawong, P. Boonmatham, S. Boonmatham and V. Khonchoho, The general medical diagnosis expert system by decision tree technique on the smartphone application, Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University, 2018, 4(2), 84-93. (in Thai)

[22] T. Chokaumnuy, S. Sampaotong, Public health service time reducing using an android based application, Bachelor Thesis, College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand, 2019. (in Thai)

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.05.001

Refbacks

  • There are currently no refbacks.