Page Header

การบำบัดน้ำเสียจากผงซักฟอกโดยใช้กระดองปูม้าและกระดองหมึก
Wastewater Treatment of Laundry Detergent Solution using Blue Swimming Crab Shells and Cuttlebone

Anthika Sa-ngiamjai

Abstract


การป้องกันการเกิดปัญหาต่อแหล่งน้ำโดยเฉพาะการเน่าเสียเนื่องจากปริมาณสารอินทรีย์และธาตุอาหารที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยน้ำทิ้งจากการซักผ้าลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นและปัญหาต่อแหล่งน้ำอย่างมาก การทดลองนี้มีจุดประสงค์ในการลดปริมาณฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟตและซีโอดีที่ปนเปื้อนในสารละลายผงซักฟอกโดยใช้วัสดุดูดซับที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ กระดองปูม้าและกระดองหมึก ในการทดลองครั้งนี้ใช้สารละลายผงซักฟอกและน้ำทิ้งจากการซักผ้า แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ขั้นตอน (1) การเตรียมวัสดุดูดซับ 6 แบบ ได้แก่ กระดองปูม้าอบ กระดองปูม้าเผา ไคโตซานจากกระดองปูม้า กระดองหมึกอบ กระดองหมึกเผา และไคโตซานจากกระดองหมึก (2) การศึกษาชนิดและปริมาณวัสดุดูดซับ (3) การศึกษาระยะเวลาสัมผัสที่เหมาะสม (4) การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดปริมาณฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟตและซีโอดีโดยการไหลผ่านชั้นกรองในคอลัมน์ ผลการทดลองพบว่า ไคโตซานจากกระดองปูม้า ปริมาณ 0.5 กรัม ที่ระยะเวลาสัมผัส 120 นาที มีประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟตและปริมาณซีโอดี ร้อยละ 48.6 และ 85.71 ตามลำดับ และกระดองหมึกอบ ปริมาณ  1 กรัม ที่ระยะเวลาสัมผัส 0 นาที มีประสิทธิภาพการกำจัดปริมาณฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟตและซีโอดีร้อยละ 53.31 และ 78.57 ตามลำดับ เมื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานแบบคอลัมน์ พบว่า ชุดการทดลองที่ 3 (สำลี 40 กรัม กระดองหมึกอบ 5 กรัม ทรายละเอียดและทรายหยาบอย่างละ 430 กรัม และกรวด 400 กรัม ระยะเวลาสัมผัส 0 นาที) มีประสิทธิภาพการกำจัดดีที่สุด

Water source problems, especially polluted water caused by organic matters and minerals contaminated by humans’ activities as well as releasing detergent wastewater to public water sources, cause eutrophication and serious water problems. Therefore, the objectives of this experiment are to reduce the amount of phosphorus in the form of phosphate (PO43- as P) and COD in the detergent solution by using the absorbent that being the wastes, the blue swimming crab shells and cuttlebone, from the food industry. In this experiment, the detergent solution and the detergent wastewater were used. The experiment was divided into 4 steps. (1) The adsorbent being the wastes were processed into the six types of the adsorbents: the roasted blue swimming crab shells, the burned blue swimming crab shells, chitosan from blue swimming crab shells, the roasted cuttlebone, the burned cuttlebone, and chitosan from the cuttlebone. (2) The appropriate types and amounts of the adsorbent. (3) The appropriate periods. (4) Flowing through the filters in the columns were studied. It was found that the highest percentages of the absorptions of PO43- as P by chitosan from 0.5 gram of the blue swimming crab shells for the exposure period of 120 minutes, were 48.60 and 85.71, respectively. The highest percentages of the absorptions of COD one gram of the roasted cuttlebone for the exposure period of zero minute were 63.31 and 78.57, respectively. When flowing through the filters in the columns were studied, the 3rd column (cotton 40g, roasted cuttlebone 5g, fine sand 430g, Coarse sand 430g, gravel 400g, exposure period of zero minute) had highest percentages of the absorptions.

Keywords: ปริมาณฟอสฟอรัสในรูปฟอสเฟต; ซีโอดี; กระดองปูม้า; กระดองหมึก; amount of phosphorus in phosphate form; Chemical Oxygen Demand (COD); blue swimming crab shell; cuttlebone


[1] K. N. Sheth, M. Patel and M. D. Desai, A study on characterization & treatment of laundry effluent, International Journal for Innovative Research in Science and Technology, 2017, 4(1), 50-55.

[2] A. Slamet, B.V. Tangahu and A. Yuniarto, The effectiveness of cement lime to reduce detergents content in domestic wastewater, International Journal of Engineering and Technology, 2018, 7(4), 6327-6331.

[3] K. Jardak, P. Drogui, R. Daghrir, Surfactants in aquatic and terrestrial environment: occurrence, behavior, and treatment process, Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23(4), 3195-3216.

[4] B.V. Tangahu, D.A. Ningsih, S.B. Kurniawan, and M.F. Imron, Study of BOD and COD removal in batik wastewater using scirpus grossus and iris pseudacorus with Intermittent Exposure System, Journal of Ecological Engineering, 2019, 20(5), 130-134.

[5] R.L. Yuliani, E. Purwanti, and Y. Pantiwati, Effect of waste laundry detergent industry against mortality and physiology index of nile tilapia (Oreochromis niloticus), Biology Education Conference, Proceeding, 2015, 822-828.

[6] S. Hirunsupachote and K. Tungsudjawong, Study, survey and analysis of waste composition and the application to use the food waste from seafood in Talaythai Market Samut Sakorn, Research Report, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Thailand, 2020.

[7] http://www.gpo.or.th/rdi/htmls/chitin.html. (Accessed on 29 October 2021)

[8] J. Cadman, S. Zhou, Y. Chen and Q. Li, Cuttlebone: characterization, application and development of biomimetic materials, Journal of Bionic Engineering, 2012, 9(3), 367-376.

[9] M. Rinaudo, Chitin and chitosan: Properties and applications, Progress in Polymer Science, 2006, 31(7), 603-632.

[10] P. Methakanon, Introduction to chitin-chitosan, 1st Ed., National Metal and Materials Technology Center, Bangkok, Thailand, 2001.

[11] K. Azuma, R. Izumi, T.Osaki, S. Ifuku, M. Morimoto, H. Saimoto, S. Minami and Y. Okamoto, Chitin, chitosan, and its derivatives for wound healing: Old and new materials, Journal of Functional Biomaterials, 2015, 6(1), 104–142.

[12] S. Phayai, Extraction and study of lead chitosan adsorption properties, Thesis, Chiang Mai Rajabhat University, Thailand. 2001.

[13] P. Ramasamy, N. Subhapradha, V. Shanmugam and A. Shanmugam, Extraction, characterization and antioxidant property of chitosan from cuttlebone Sepia kobiensis (Hoyle 1885), International Journal of Biological Macromolecules, 2014, 64(1), 202-212.

[14] P. Vibhatabandhu and S. Srithongouthai, Removal of Pb (II) from an aqueous solution using modified cuttlebone as a biosorbent, EnvironmentAsia, 2017, 10(1), 34-43.

[15] A. Ritthichai and S. Muncharoen, Dye removal of textile wastewaters using crab shell activated carbon, Burapha Science Journal, 2014, 19(1), 131-140. (In Thai)

[16] S.S.A. Alkurdia, R.A. Al-Juboori, J. Bundschuh and I. Hamawand, Bone char as a green sorbent for removing health threatening fluoride from drinking water, Environment International, 2019, 127, 704-719.

[17] P. Wisespongpand, D. Vareevanich, A. Kanthawong and W. Srichomngam. Yields and characteristics of chitosan from wasted crabs shells colleted from bottom gill net, Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference: Veterinary Medicine, Fisheries, Proceeding, 2013, 373-380. (In Thai)

[18] P. Buanak, S. Sarapak and P. Tao-kom, The chitin and chitosan’s extraction from the crab shells on effecting tomato’s stabilization, The 14th Mahasarakham University Research Conference, Proceeding, 2018, 583-591. (In Thai)

[19] P. Khotcharin, K. Tungkananuruk and W. Wararam, Treatment of surfactant phosphate and nano – silver in laundry detergent solution by adsorption process of filter layer, Thai Environmental Engineering Journal, 2017, 31(3), 21-33. (In Thai)

[20] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Ed., American Public Health Association., Washington, D.C, USA, 2017.

[21] S. Sirianuntapiboon. Wastewater treatment system : selection, design, operation and problem solving, Top Publishing Co., Ltd., Bangkok, Thailand, 2006.

[22] C. Senkwankaew, P. Khenjan, P. Sooksoi and N.Thongtip, Using of chitosan on growth performance in swine, Prawarun Agricultural Journal, 14(2), 2017, 136-145. (In Thai)

[23] Y. Chung, Y. Li, and C. Chen. Pollutant removal from aquaculture wastewater using the biopolymer chitosan at different molecular weights, Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 2005, 40(9), 1775-1790.

[24] Y. Chung, Improvement of aquaculture wastewater using chitosan of different degrees of deacetylation, Environmental Technology, 2006, 27(11), 1199-1208.

[25] S. Tanusa, Adsorption of lead by developed adsorbents from crab shell and cockle shell, Thesis, Songkla University, Thailand. 2000.

[26] A. B. Nasr, K. Walha, C. Charcosset and R. B. Amar, Removal of fluoride ions using cuttlefish bones. Journal of Fluorine Chemistry, 2011, 132(1), 57-62.

[27] S. Waiyasusri, Phosphate removal in wastewater by adsorption on calcium carbonate and calcium oxide from eggshell, Thesis, Dhurakij Pundit University, Thailand. 2015.

[28] N. Tungkananuruk and K. Tungkananuruk, Principle of chemical water quality analysis, 2nd Ed., Kasetsart University Press, Bangkok, Thailand, 2007.

[29] http://cac.pcd.go.th/index.php/ourservices/knowledgebased-law/2017-08-08-03-37-21/269-2535-44. (Accessed on 29 October 2021)

[30] G. Hanrahan, M. Gledhill, P.J. Fletcher and P.J. Worsfold, High temporal resolution field monitoring of phosphate in the river frome using flow injection with diode array detection, Analytica Chimica Acta, 2001, 440(1), 55-62.

[31] W. Srijew, Dephosphorization in wastewater by chitosan from shrimp shell and commercial chitosan, Thesis, Kasetsart University, Thailand, 2013.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.04.006

Refbacks

  • There are currently no refbacks.