Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April เทคนิคการตรวจหาและแก้ไขแบบวนซ้ำสำหรับข้อผิดพลาด จากการแทรกและการลบในระบบการบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
An Iterative Detection and Correction Technique for Insertion and Deletion Errors in Bit-Patterned Media Recording Systems
Abstract   PDF
Santi Koonkarnkhai, Kunlaya Charoenmongkonvilai, Piya Kovintavewat
 
Vol 12, No 2 (2016): May – August เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สำหรับการควบคุมคุณภาพ ของน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
Nuclear Magnetic Resonance technique for quality control of cold-pressed rice bran oil
Abstract   PDF
Jirada Singkhonrat, Chutima Ponchurdchai, Wipharat Chuachuad Chaiyasit
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August เทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการออกแบบและขึ้นรูป
Reverse Engineering Technologies for Design and Manufacturing
Abstract   PDF
Nattapon Chantarapanich
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April เทคโนโลยีสะอาดของการจัดการของเสียในฟารม์โคนม จังหวัดราชบุรี
Clean Technology of Waste Management in Dairy Farm Rajchaburi Province
Abstract   PDF
Jaruwan Wongthanate, Luxkhana Moongwattana
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August แนวทางการนำกากคอนกรีตกลับมาใช้ประโยชน์
How to Make Use of Concrete Waste
Abstract   PDF
Monrudee Topisit, Salinee Acharry
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December แนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปแบบประกอบ
Guidelines for Risk Management of Knock Down Furniture Installation Project
Abstract   PDF
Pakanun Wiwatpinyo, Kanokporn Sripathomswat
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April แนวทางการปรับปรุงการผลิตกระบวนการลากขึ้นรูปลึกชิ้นงานไส้กรองอากาศ โดยวิธีไฟน์เอลิเมนต์
Production Improvement Modeling of Deep Drawing Process for Air Filter using Finite Element Method
Abstract   PDF
Trinet Yingsamphancharoen, Chira Densangarung, Wallop Pattanapong
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December แบบจำลองกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์ในระบบจำหน่าย 22
Insulation and protection system as parts of high voltage system, they can improve stability and reliability of distribution system by correctly designing and using of proper equipment. Surge arr
Abstract   PDF
Wichet Thipprasert, Nattawoot Wongkeaw, Kittiphun Pramayun
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April แบบจำลองการจำแนกเอกสารภาษาไทยอัตโนมัติ
Automatic Thai Document Classification Model
Abstract   PDF
Nivet Chirawichitchai
 
Vol 15, No 3 (2019): September-December แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนองและวิธีโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายผลแรงดึงเฉือนและขนาดนักเกตสำหรับเหล็กเคลือบสังกะสี JIS G3313 ที่ผ่านการเชื่อมความต้านทานชนิดจุด
Mathematic Model by Response Surface Methodology and Artificial Neural Netw
Abstract   PDF
Prachya Peasura, Peerawut Laophasit
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April แบบจำลองสภาพจราจรระบบขนส่งสาธารณะ: กรณีศึกษาเมืองภูเก็ต
Public Transport Modeling: A Case Study of Phuket City
Abstract   PDF
Waressara Weerawat, Phatcharaphon Yodsurang
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมกล้วยไม้เพื่อการส่งออกในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
Structural Equation Model Factors Affecting The Performance of The Orchid Industry for Export in The Lower Central Region of Tha
Abstract   PDF
Nettawan Somnam, Tongtang Tonglim
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August ไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
Smart Cane for Helping Blind People
Abstract   PDF
Sopida Tuammee, Hathairat Ketmaneechairat, Chanlika Phetmaneeninsai, Podsawath Phansodte
 
376 - 388 of 388 Items << < 11 12 13 14 15 16