Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลร่วมกับก๊าซธรรมชาติเหลว
An Experimental Study of Performances in a Large Diesel Engine Fuelled with Diesel and LNG
Abstract   PDF
Chedthawut Poompipatpong, Gyeung Ho Choi
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรกำกับในตัวแบบสมการโครงสร้าง
Test of moderation effect in Structural Equation Modeling
Abstract   PDF
Montree Piriyakul
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ เรือประมงขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 5 และบี 20
An Experimental Study of Performances and Emissions in a Small Fishery Boat’s Engines Fuelled with Biodiesel B 5 and B 20
Abstract   PDF
Chedthawut Poompipatpong, Neramit Krasaelom, Peeteenut Triwong, Wirot Puttavitee, Praphon Wongtharua
 
Vol 15, No 3 (2019): September-December การทำนายพฤติกรรมการคลายความเค้นของพอลิเมอร์โฟมแบบเซลล์ปิดภายใต้แรงกด
Prediction of Stress Relaxation Behavior of Closed-Cell Polymer foam Under Compressive Load
Abstract
Prasert Aengchuan, Jintapha Klinsuk, Piyamon Poapongsakorn
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การบริหารต้นทุนโดยใช้เอบีซีในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
Cost Management Using ABC in the Wood Products Industry
Abstract   PDF
Kanokporn Sripathomswat, Onpawee Lertkrai Lertkrai
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April การบำบัดน้ำเสียจากผงซักฟอกโดยใช้กระดองปูม้าและกระดองหมึก
Wastewater Treatment of Laundry Detergent Solution using Blue Swimming Crab Shells and Cuttlebone
Abstract   PDF
Anthika Sa-ngiamjai
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเอสบีอาร์ร่วมกับซีโอไลต์-ไคโตซาน
Wastewater Treatment by SBR Zeolite-Chitosan
Abstract   PDF
Kwannate Sombatsompop, Orniriya Yota, Nathapon Pengkhan, Watcharapong Jitsaman, Janjit Iamchaturapatr
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การประยุกต์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ในการตัดไทเทเนียม
Using Grey Relational Analysis in Wire-Cutting of Titanium
Abstract   PDF
Niwat Mookam
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การประยุกต์ใช้การปรับสภาพผิวเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอในแม่พิมพ์ตัด
Application of surface modification for Extension tool life in blanking process
Abstract   PDF
Komgrit Lawanwong, Pakorn Chumrum, Varunee Premanond
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสำหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ และวัสดุนาโน
Application of Density Functional Theory for Supramolecular Chemistry and Nanomaterial
Abstract   PDF
Banchob Wanno
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน
Application of Eco-Efficiency for the Sustainable Development of Automotive Parts Industry
Abstract   PDF
Charlearmkwun Meksuk, Thirawat Chuntuk
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด
An Application of RFID Systems for Distribution Center Management A Case Study of Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd.
Abstract   PDF
Thananya Wasusri, Krittika Mulpukdee
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April การประยุกต์ใช้วิธีทากูชิสำหรับกระบวนการกดขัดผิวเรียบอะลูมิเนียมผสม 5052 โดยการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของเครื่องจักรในการผลิต
Application of Taguchi Method for Burnishing Process of AA5052 Aluminum Alloy by Studying the Optimization
Abstract   PDF
Suriya Namkaew, Suriya Prasomthong
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April การประยุกต์ใช้เทคนิค Hybrid DEA-TOPSIS สำหรับการคัดเลือกวัสดุชีวมวลที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง
Using the Hybrid DEA-TOPSIS Technique for Selecting the Suitable Biomass Materials for Processing into Fuel Briquettes
Abstract   PDF
Narong Wichapa, Atchara Choompol, Thaitat Sudsuansee
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อระบุชนิดเหล็กกล้า จากการทดสอบประกายไฟ
Application of Web Camera Technique for Steel Identification using Spark Test
Abstract   PDF
Prasert Rienpradub, Somnuk Watanasriyakul, Pramuk Jenkittiyon
 
Vol 18, No 3 (2022): September-December การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพร่วมกับวิศวกรรมคันเซในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยชาเซรามิก
Application of Quality Function Development Technique in Combination with Kansei Engineering in the Design and Development of Ceramic Tea...
Abstract   PDF
Surasit Rawangwong, Chatree Homkhiew, Thaya Pirom, Julaluk Rodjananugoon, Chaiwattanapat Laosat
 
Vol 18, No 3 (2022): September-December การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคันเซร่วมกับแบบจำลองคาโนเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกระจูดจักสาน
Application of Kansei Engineering Technique and Kano Model for Design and Development of Lamp Products from Krajood Basketry
Abstract   PDF
Surasit Rawangwong, Chatree Homkhiew, Chainarong Srivabut, Pheeraphong Phanthasri
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อส่งน้ำมันรถแทรกเตอร์: กรณีศึกษาบริษัท เอ.บี.ซี จำกัด
Applying the Lean Concept to Improve the Oil Pipelines Processing for Tractor: A Case Study of ABC Company Ltd.
Abstract   PDF
Suchadee Tumrongsuk, Somchai Preangprom
 
Vol 18, No 3 (2022): September-December การประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกสำหรับการพยากรณ์ราคาพืชไร่ของประเทศไทย
Application of a Long Short - Term Memory Deep Natural Network Model for Field Crops Price Forecasting in Thailand
Abstract   PDF
Thanakon Sutthison
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ร่วมกับพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนในน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำผลไม้
Tube Settler Application with Polymer for Sedimentation Efficiency in Beverage Industry Wastewater
Abstract   PDF
Watthana Hongsri, Sasitorn Hasin, Vanatpornratt Sawasdee
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การประเมินปริมาณรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยใช้ MCNP 5
Dosimetric Assessment of the Gamma Irradiation Facility using MCNP 5
Abstract   PDF
Tasanee Charoennam, Attaporn Pattarasumunt, Chanatip Tippayakul
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การประเมินสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ ด้วยการวิเคราะห์พลังงานและเอกเซอร์จี
Performance Assessment of Flat Plate Solar Collector Based on Energy and Exergy Analyses Method
Abstract   PDF
Wanich Nilnont, Sutida Phitakwinai
 
Vol 13, No 1 (2017): January-April การประเมินแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
Evaluation of the Alternative Energy Development Plan
Abstract   PDF
Supitcha Cheevapruk, Peeteenut Triwong, Chanwit Tangsiriworakul, Chedthawut Poompipatpong, Chaipiput Srimanecha
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การปรับกำลังส่งอัตโนมัติของอุปกรณ์สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแบบเหมาะสมกับระยะทางสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
Optimal Distance RF Transmission with Automatic Variable Gain for Wireless Sensor Networks
Abstract   PDF
Ekkabut Thepnorarat, Phongsak Keeratiwintakorn, Vech Vivek
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การปรับปรุงกระบวนการปั๊มขึ้นรูปในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
Improvement of Pressing Process in Automotive Industry
Abstract   PDF
Nopmanee Wattanasungsuth, Warapoj Meethom
 
126 - 150 of 384 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>