Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 3 (2017): September – December การวิเคราะห์ราคาทองคำแท่งด้วยวิธีห่วงโซ่มาร์คอฟ
Analysis of Gold Bar Price by Discrete-time Markov chains
Abstract   PDF
Apisak Vittayaprapakorn, Pichet Pumkaesorn, Juta Pichitlamken
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการวางผังเมือง และโครงสร้างพื้นฐานในเขตผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี
Potential Analysis for Urban and Infrastructure planning in Prachinburi comprehensive plan
Abstract   PDF
Somluk Bunnarong
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจสมรรถนะผู้จัดการความรู้ ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษา
Exploratory factor analysis on the competency of knowledge managers towards industry 4.0 of higher education institutes
Abstract   PDF
Khuntarose Sanwong, Chatupol Yongsorn, Rachun Boontima
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การวิเคราะห์อิทธิพลการกำกับด้วยโปรแกรม PROCESS
Analysis of moderation effects through PROCESS
Abstract   PDF
Montree Piriyakul
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของปัจจัยด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับภาคการเกษตรของประเทศไทย
The Quantitative and Qualitative Analysis of Logistics Performance Factors for Thailand’s Agriculture
Abstract   PDF
Apitchaya Somsri, Yotsuda Buranasing, Nantakrit Yodpijit, Manutchanok Jongprasithporn
 
Vol 18, No 3 (2022): September-December การวิเคราะห์และทดสอบดินเลนจากบ่อดักตะกอนของเหมืองแม่เมาะเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
Analysis and Testing of Muddy Soil from the Sediment Pond of The Mae Moh Mine for Portland Pozzolan Cement Production
Abstract   PDF
Sucheewan Inthung, Pirat Jaroonpattanapong, Anucha Wannagon
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การศึกษากระแสไฟเชื่อมที่เหมาะสมในการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน ASTM A36 ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบฟลักซ์คอร์กึ่งอัตโนมัติ Abstract   PDF
Trinet Yingsamphancharoen, Wallop Pattanapong, Nakarin Srisuwan
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การศึกษาการรับแรงแบกทานของดินผสมโฟมอากาศปรับปรุงด้วยซีเมนต์
The Research of Bearing Capacity of Cement treated soil admixed with Airfoam
Abstract   PDF
Chirdchanin Modmoltin, Sathaporn Donkaew
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April การศึกษาความผิดปกติของการขันสกรูและเทคนิคการวัดค่าแรงบิดของหุ่นยนต์ขันสกรูอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้า
The Study of Abnormal Screwing and Torque Measurement Technique of Automatic Screw Tightening Robot using Electrical Signal Analysis
Abstract   PDF
Kraiwit Dabsomsri, Chonlatee Photong
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การศึกษาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของพนักงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
A Study on Knowledge and Skills Essential for Work Safety in Automotive Factories
Abstract   PDF
Sutthimon Inthapichai, Somnoek Wisuttipaet, Teravuti Boonyasopon
 
Vol 13, No 3 (2017): September – December การศึกษาความเร็วในการเดินทางบนทางหลวงนอกเมืองผ่านเขตชุมชน
A Study of Operating Speed on Rural Highways Passing Community Zone
Abstract   PDF
Piti Chantruthai, Weeraphol Pansrinual, Wilawan Jinwan
 
Vol 13, No 1 (2017): January-April การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะผิวเชื่อมพอกแข็งด้วยลวดเชื่อมแบบแกน Cr-Nb-Ni-Fe based และ Cr-Mo-W-Fe based ที่เตรียมด้วยการเชื่อมแบบ Gas Metal Arc Welding
Characterization Hard Surfacing of Cr-Nb-Ni-Fe based and Cr-Mo-W-Fe based Cored Wires Fabricated by Gas
Abstract   PDF
Man Tuiprae, Kumron Kaewpad
 
Vol 12, No 2 (2016): May – August การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุประสานที่ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรม
A Study on Properties of Cementitious Material Using Industrial Waste
Abstract   PDF
Supichart Jenjirapanya, Pitisan Krammart
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรีตมวลเบา ผสมเปลือกหอยแมลงภู่เสริมไม้ไผ่เพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง
Study of Properties and Performance of Lightweight Concrete Reinforced whit Mussel Shell Bamboo to Produce Guide Post
Abstract   PDF
Udomvit Chaisakulkiet, Nichapha Minaboon
 
Vol 11, No 2 (2015): May – August การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรีตมวลเบา ผสมเปลือกหอยแมลงภู่เสริมไม้ไผ่เพื่อนำมาผลิตหลักนำทาง
Study of Properties and Performance of Lightweight Concrete Reinforced whit Mussel Shell Bamboo to Produce Guide Post
Abstract   PDF
Udomvit Chaisakulkiet, Nichapha Minaboon
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April การศึกษาปัจจัยเพื่อลดต้นทุนผงเคมีในการผลิตผ้าเบรก
A Study of Factors for Chemical Cost Reduction in the Brake Pad Manufacturing Process
Abstract   PDF
Sorawich Suwanauksorn, Choosak Pornsing
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April การศึกษาผลของระยะแกปและรูปร่างอิเล็กโทรดทองเหลืองที่มีต่อแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนน้ำมันหม้อแปลง
A Study on The Effect of Gap Distance and Brass Electrode Shape to Breakdown Voltage on Transformer Oil
Abstract   PDF
Anyarat Sonsanam, Tawatchai Sonsanam
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April การศึกษาผลของแผ่นออริฟิซต่อระดับความรุนแรงของปรากฏการณ์คาวิเตชั่นภายในถังปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชั่น
The Study Effect of Orifice Plates on Intensifies Degree of Cavitation Phenomenon Inside Hydrodynamic Cavitation Reactor
Abstract   PDF
Ittipon Worapun, Apidat Boonjaei
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการแข็งตัวของน้ำแข็งหลอด
The Study of Parameters Effect of Solidification Tubular Ice
Abstract   PDF
Nattadon Phannuchareonwong, Chatchai Benchapiyaporn, Rapheephat Ladsritha, Sukanya Thongyotee
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การศึกษารูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งเสริมสำหรับสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน
Pedestrian Transit Simulation of Feeder System Case Study of Tao Poon Station
Abstract   PDF
Waressara Weerawat, Taksaporn Thongboonpian
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การศึกษาวิธีการทวนสอบเครื่องทดสอบตีกระแทกแบบชาร์ปี้โดยวิธีทางตรงและทางอ้อมตามมาตรฐาน ISO 148:2008
Study of Verification Method of Charpy Impact Testing Machine by Direct and Indirect Technique follow Standard ISO 148:2008
Abstract   PDF
Supachai Thongsaknakin, Somnuk Watanasriyakul
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การศึกษาศักยภาพของชีวมวลแหน Lemna minor L. ในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
A Potentially Study of Duckweed Lemna minor L. Biomass in Biofuel Production
Abstract   PDF
Pradinunt Eiamsa-ard
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August การศึกษาสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพในการลดค่าเวลาการสะท้อนกลับของเสียง (Reverberation time: RT30) ของแผ่นอัดจากชานอ้อย
The Physical Properties and Effective in Reducing the Reverberation Time (RT30) of Plates from Bagasse
Abstract   PDF
Sucheewan Yoyrurob, Wisuda Pradupsri
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์เรือประมงขนาดเล็ก ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 เป็นระยะเวลา 500 ชั่วโมง
A Performance Investigation of Small Fishery Boat’s Engines Fuelled with Biodiesel B20 for 500-hour Operation
Abstract   PDF
Chedthawut Poompipatpong, Peeteenut Triwong, Chanettee Sikhom
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กจากการใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันไส้ปลาเป็นเชื้อเพลิง
Study on the Performance of Small Size Diesel Engine Using Fish Oil Blended with Biodiesel as Fuel
Abstract   PDF
Neramit Krasaelom, Chaiyot Damrongkijkosol, Channarong Trakunsaranakom
 
201 - 225 of 384 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>