Page Header

Author Details

ก้องกิจกุล, วรัช, รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, Thailand

  • Vol 6, No 1 (2015) - Articles
    เครื่องต้นแบบจําลองการเปลี่ยนความฝืดของผิวจราจรและระยะร่องล้อเนื่องจาก อิทธิพลของจํานวนรอบวิ่ง
    Abstract  PDF


ISSN: 1905-3819