Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2015) การประเมินความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Abstract   PDF
สาธิมา สิทธิกูล, ไพโรจน์ สถิรยากร, ชัยวิชิต เชียรชนะ
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) โรงเรียนประชาราษฎร์บาเพ็ญ (The Evaluation of Project on Qualifications for Anti-Drug Policy (QAD) of Pracharatbamphen School) Abstract   PDF
ปวีณา ครุฑเผือก, วารุณี ลัภนโชคดี, พิกุล เอกวรางกูร
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนาข้อความระบุอัตลักษณ์เพื่อสร้างตัวชี้วัดในการประเมินอัตลักษณ์ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน Abstract   PDF
พัชรี ศรีสุวรรณ, วินัย ดําสุวรรณ
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (The Development of Creative Thinking by Using the Creative Skills Practice on Computer Project Subject) Abstract   PDF
บุญณิตา จิตรีเชาว์, บุญเรียง ขจรศิลป์, วารุณี ลัภนโชคดี
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้การเรียนรู้แบบระดมสมองใน การจัดทาผังมโนทัศน์ ของนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Developing the System Thinking Capability by using Brainstorming...) Abstract   PDF
สุมนา โสตถิผลอนันต์
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา (A Development of Smartphone Learn on New Paradigms for Educational Technology) Abstract   PDF
ภาณุมาศ เมษประสาท, อรรถพร ฤทธิ์เกิด, ฉันทนา วิริยเวชกุล
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF
พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสาหรับคอมพิวเตอร์พกพา แบบหน้าจอสัมผัส (The Development of Learning Management System for Tablets) Abstract   PDF
พงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร, กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, ธีรพงษ์ วิริยานนท์
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนท Abstract   PDF
เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์, กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, กานดา พูนลาภทวี
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Development of Teacher Field Experience InformationTechnology System for Pre-service Teachers, Faculty of Education, Rajabhat Dhonburi University) Abstract   PDF
วาสนา สังข์พุ่ม, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกันผ่านเว็บไซต์เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสาหรับการเป็นประชาคมอาเซียน (The Development of Collaborative Knowledge Management on a Website for Improving Competencies of State Academic Librari) Abstract   PDF
วราพรรณ อภิศุภะโชค, สาโรช โศภีรักข์
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สาหรับธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัย ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (The Development of Knowledge Management Model for Fire Protection System Business in Petroleum and Petrochemical Industries) Abstract   PDF
ธัญญรัตน์ พุฒผึ้ง, มงคล หวังสถิตย์วงษ์, ปรีดา อัตวินิจตระการ
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค (The Development of Collaborative Learning Management via Social Network: Facebook) Abstract   PDF
พงศ์ธนัช แซ่จู
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรื่องสมการแม็กซ์เวลล์ คลื่นระนาบ และกําลังไฟฟ้ าของคลื่น โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ของ SATADE Model Abstract   PDF
อลงกรณ์ พรมที, สมศักดิ อรรคทิมากูล
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ Abstract   PDF
ชลิดา ทรงประสิทธิ์, กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษา ด้วย วิดีโอแชร์ริง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Abstract   PDF
กุลธวัช สมารักษ์, ปณิตา วรรณพิรุณ, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนารูปแบบของสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (The Facilitation Models Development for Disabled Persons at Don Mueang International Airport) Abstract   PDF
พุทธพร โชว์สูงเนิน, วราภรณ์ เต็มแก้ว, อภิรดา นามแสง
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เรื่อง การทําเครื่องเงิน Abstract   PDF
หทัยรัตน์ บรรจงเมือง, ธีรพงษ์ วิริยานนท์
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สาหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (Development of DAISY Audio Books on ASEAN Studies for Visual Impair Students of the Bangkok School for the Blind) Abstract   PDF
สุภมาส บุญสม, ณรงค์ สมพงษ์, ณัฐพล รำไพ
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest)(Development of Training Program for Industrial Profession Subject Administration to Enhance Analytical Thinking with WebQuest) Abstract   PDF
อาทิตย์ จิรวัฒนผล, มนต์ชัย เทียนทอง, ชัยวิชิต เชียรชนะ
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูกิจกรรมโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรม (Development of Activity Teachers Training Curriculum by Using Activity Camping Process to Enhance Life Skills...) Abstract   PDF
เทอดศักดิ์ นิสังกาศ, สบสันติ์ อุตกฤษฏ์, มนต์ชัย เทียนทอง
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สาหรับครูอาชีวศึกษา (The Development of Trainers’ Training Course on Authentic Evaluation Using Participatory...) Abstract   PDF
มุจลินทร์ บินชัย, ไพโรจน์ สถิรยากร, พิสิฐ เมธาภัทร
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกในการบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (The Development of Training Program for Head of Department in Administration of a Coaching and Mentoring System of the New Teachers under...) Abstract   PDF
ณรงค์ชัย สุขสวคนธ์, ไพโรจน์ สถิรยากร, พิสิฐ เมธาภัทร
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 Abstract   PDF
อารีรัตน์ แสงดาว, วารุณี ลัภนโชคดี, ชานนท์ จันทรา
 
Vol 8, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโมบายเลิร์นนิงแบบเบญจขันธ์ ด้วยวิธีปุจฉาวิสัชนา (Developing Mobile Learning Application Model via the Buddhist Catechism Method of five Aggregated) Abstract   PDF
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์, ปรัชญนันท์ นิลสุข, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 
1 - 25 of 52 Items 1 2 3 > >> 


ISSN: 1905-3819