Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2015) การประเมินความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Abstract   PDF
สาธิมา สิทธิกูล, ไพโรจน์ สถิรยากร, ชัยวิชิต เชียรชนะ
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนาข้อความระบุอัตลักษณ์เพื่อสร้างตัวชี้วัดในการประเมินอัตลักษณ์ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน Abstract   PDF
พัชรี ศรีสุวรรณ, วินัย ดําสุวรรณ
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF
พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนท Abstract   PDF
เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์, กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, กานดา พูนลาภทวี
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรื่องสมการแม็กซ์เวลล์ คลื่นระนาบ และกําลังไฟฟ้ าของคลื่น โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ของ SATADE Model Abstract   PDF
อลงกรณ์ พรมที, สมศักดิ อรรคทิมากูล
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ Abstract   PDF
ชลิดา ทรงประสิทธิ์, กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษา ด้วย วิดีโอแชร์ริง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Abstract   PDF
กุลธวัช สมารักษ์, ปณิตา วรรณพิรุณ, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 6, No 1 (2015) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เรื่อง การทําเครื่องเงิน Abstract   PDF
หทัยรัตน์ บรรจงเมือง, ธีรพงษ์ วิริยานนท์
 
Vol 6, No 1 (2015) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี Abstract   PDF
ณมน จีรังสุวรรณ, อนุชิต อนุพันธ์
 
Vol 6, No 1 (2015) การศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีต่อการสร้างรหัสผานรูปภาพแบบกริด Abstract   PDF
ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, ดนุพัฒน์ กชชาดาปภาดา
 
Vol 6, No 1 (2015) การศึกษาเพื่อกําหนดสมรรถนะสําหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บัวขาว สุขคํา
 
Vol 6, No 1 (2015) การสร้างชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 Abstract   PDF
ประภาพรรณ ประเสริฐศรี, ธีรพงษ์ วิริยานนท์, ทักษิณา เครือหงส์
 
Vol 6, No 1 (2015) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมพนักงานส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม และอาหารในสถานประกอบการร้านอาหาร Abstract   PDF
สุภาวดี ชินวงศ์, ธีรพงษ์ วิริยานนท์
 
Vol 6, No 1 (2015) การออกแบบรูปแบบการฝึ กอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต Abstract   PDF
จารุมน หนูคง, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 6, No 1 (2015) การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF
ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 6, No 1 (2015) การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผานเทคโนโลยีคลาวด์ ่ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF
วาฤทธิ์ กันแก้ว, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 6, No 1 (2015) การออกแบบรูปแบบรายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับ ระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
นิพาดา ไตรรัตน์, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 6, No 1 (2015) การเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาโดยใช้เทคโนโลยี เสมือนจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
สมศักดิ์ เตชะโกสิต, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 6, No 1 (2015) ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ Abstract   PDF
ธีรดลน์ ศรีรอด, การุณ ใจปัญญา, ศักดา กตเวทวารักษ์
 
Vol 6, No 1 (2015) ปัญหาและแนวทางพัฒนากระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
ขนิษฐา หินอ่อน, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
 
Vol 6, No 1 (2015) ผลกระทบของนวัตกรรมบริการต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในบริบทอุดมศึกษา Abstract   PDF
สมฤทัย นํ้าทิพย์, อรพรรณ คงมาลัย, อัญณิฐา ดิษฐานนท์
 
Vol 6, No 1 (2015) ผลเปรียบเทียบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างการฝึกพิมพ์สัมผัสระบบทัศน์-วจนะกับระบบปกติ Abstract   PDF
ดนัย พรมแดน, มานิตย์ สิทธิชัย
 
Vol 6, No 1 (2015) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ของครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   PDF
เทอดชัย บัวผาย, วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฏร์, สมบัติ ท้ายเรือคํา
 
Vol 6, No 1 (2015) รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทตามแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคม ที่มีต่อเจตคติภาษาไทยของนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
สุไม บิลไบ, ศศิฉาย ธนะมัย
 
Vol 6, No 1 (2015) องค์ประกอบที่จําเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Abstract   PDF
ฉันทนา ปาปัดถา, ณมน จีรังสุวรรณ
 
1 - 25 of 27 Items 1 2 > >> 


ISSN: 1905-3819