Page Header

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)

                   

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้มีการเขียนผลงานทางวิชาการ

- เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

- เพื่อเป็นสื่อกลางทางการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

* กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.

* ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบทความที่จัดรูปแบบไม่ตรงตามรูปแบบที่ทางวารสารกำหนดCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1905-3819