Page Header

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลสำหรับบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์: กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Janejira Paphiwdee, Athakorn Kengpol

Abstract


ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ภายในบริษัทกรณีศึกษาเป็นการบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ จำเป็นต้องใช้พื้นที่และทรัพยากรที่มากเกินความจำเป็น ประกอบกับความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล ส่งผลให้ยากต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และทำการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร อีกทั้งกระบวนการที่ใช้ในการแจ้งปัญหามีความล่าช้า จากการศึกษาระบบการทำงานแบบเดิมใช้เวลาในกระบวนการทำงาน 386.05 นาทีต่อรอบ ในการจัดทำรายงาน ทำให้สูญเสียเวลาของการทำงาน ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการนำการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโปรแกรม โดยการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกระบวนการแจ้งปัญหาการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อการลดระยะเวลาในบันทึกข้อมูลของกระบวนการ และสามารถนำข้อมูลที่บันทึกมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถจัดทำรายงานให้ทางผู้บริหารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในการทดลองผลที่ได้จากการที่พัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น สามารถลดระยะเวลาการบันทึกข้อมูล และลดปัญหาความผิดพลาดการของการบันทึกข้อมูล อีกทั้งยังนำข้อมูลที่บันทึกไปวิเคราะห์ปัญหาและรายงานต่อผู้บริหารได้ ซึ่งลดระยะเวลาในกระบวนการเหลือเพียง 61.43 นาทีต่อรอบ นอกจากนี้ โปรแกรมที่ได้จัดทำขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ และพัฒนาเพื่อใช้งานกับระบบการจัดการฐานข้อมูลในหน่วยงานอื่นได้อีกด้วย

The data storage system widely used in the case study company are performed by recording information on paper that required a lot of space and resources. Including the error of recording caused the difficulty of data analysis and executive reporting. The current IT equipment maintenance process spent 386.05 minutes to produce a report. The proposed management information system developed by a computer program as the database management system is used to improve the IT equipment maintenance process. The information obtained from the system can be used to analyze the solution to rapidly perform the report to executive. In our experiment, the proposed system can reduce error while recording and shorten process time for a report to 61.43 minutes. Moreover, the system can be applied to the database management system in the other departments.


KeywordsFull Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2020.05.004

ISSN: 2465-4698