Page Header

การจัดลำดับประเทศที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Ranking the Suitable Countries for Investment in Textile Industry

Walailak Atthirawong

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการคัดเลือกประเทศที่เหมาะสมในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการลงทุนของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเทคนิคเรียงลำดับตามอุดมคติ (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution; TOPSIS) เรียงลำดับความสำคัญปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้ง 11 ปัจจัย ด้วยวิธี Rank-order Centroid (ROC) ได้ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านการแข่งขัน 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3) ปัจจัยด้านลอจิสติกส์ 4) ปัจจัยด้านวัตถุดิบและการผลิต 5) ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง 6) ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 7) ปัจจัยด้านรัฐบาล 8) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 9) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10) ปัจจัยด้านแรงงาน และ 11) ปัจจัยด้านความเสี่ยงและปัจจัยภายนอก ตามลำดับ หลังจากนั้นทำการคัดเลือกประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอสำหรับเป็นทางเลือกในการขยายฐานการผลิตซึ่งพบว่า มี 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเมียนมาร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเรียงลำดับตามอุดมคติ (TOPSIS) พบว่า ประเทศเวียดนามมีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว รองลงมาได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเมียนมาร์ ตามลำดับ

This research aimed to select appropriate country in ASEAN region for investment in Thai textile industry using Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS). Eleven factors affecting location decision were ranked using Rank-order Centroid (ROC) technique, which were 1) Competiveness factors, 2) Economy factors, 3) Logistics factors, 4) Material and Production factors, 5) Location factors, 6) Utility factors, 7) Government factors, 8) Information Technology factors, 9) Infrastructure factors, 10) Labor factors, and 11) Risk and Externality factors, respectively. After that countries in AEC region which have potential of textile investment were considered for alternative location expansions. It was found that there were 3 countries i.e. Vietnam, Indonesia and Myanmar. The analysis results from TOPSIS technique revealed that Vietnam was the most appropriate country for investment in such industry, followed by Indonesia and Myanmar, respectively.


Keywords[1] T. Chantrara, “Future of textile industry,” Office of Industrial Economics. Ministry of Industry, Bangkok, Thailand, 2012 (in Thai).

[2] Thailand Textile Institute, Supply Chain Development in Textile and Apparels Industries. Bangkok: Triple A Copy Co. Ltd., 2011 (in Thai).

[3] W. Atthirawong, R. Sirovetnukul, P. Neammanee, O. Panthong, W. Panpung, K. Techametheekul, and R. Chaveesuk, “Factor affecting supply chain redesign of garment industry for in preparation for ASEAN economic community (AEC) participation,” presented at IE Network Conference, Pattaya, Chonburi, October, 2013 (in Thai).

[4] W. Ruamrak. (2017, March). Industry monitor. GSB research. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://www.gsb.or.th/getattachment/382a2ebe-5609-4b91-aef5-f0384ed77787/IN_textlie_3_60_detail.aspx

[5] R. C. Micheal and A. R. Likka, International Marketing, 7th ed., Mason, Ohio: Thomson South Western, 2004.

[6] E. Ada, Y. Kazancoglu, and G. Ozkan, “The plant location problem by an expanded linear programming model,” presented at the 7th Balkan Conference on Operational Research (BACOR 05), Constanta, Romania, 2005.

[7] C. Daofang, Z.Jinfeng, and L. Danping, “Cold chain logistics distribution network planning subjected to cost constraints,” International Journal of Advanced Science and Technology, vol. 75, pp.1–10, 2015.

[8] P. Nimsrikul and A.Sopadang, “Application of multricriteria decision making in selecting transportation logistics center in Thailand,” presented at the 8th Conference on Logistics and Supply Chain Management, Bangkok, 2008 (in Thai).

[9] P. Noysung and C. Monthatipkul, “Localit selection of regional distribution centers in Thailand using quantitative and qualitative factors analysis with Multi-objective Optimization,” Thai Journal of Operations Research: TJOR, vol. 5, no. 1, pp. 60–70, 2017 (in Thai).

[10] A. Aguezzoul, “Overview on supplier selection of goods versus 3PL selection,” Journal of Logistics Management, vol. 1, no. 3, pp. 18–23, 2012.

[11] M. Behzadian, S. K. Otaghsara, M. Yazdani, and J. Ignatius, “A state-of the-art survey of TOPSIS applications,” Expert Systems with Applications, vol. 39, no. 17, pp. 13051–13069, 2012.

[12] W. Atthirawong, P. Neammanee, R. Chaveesuk, K. Techametheekul, W. Panprung, R. Sirovetnukul, and O. Panthong, “Supply Chain redesign of garment industry for in preparation for ASEAN Economic Community (AEC) participation,” Final Research Report, Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 2013 (in Thai).

[13] J. Wang and S. Zionts, “Using ordinal data to estimate cardinal values,” Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, vol. 22, no. 34, pp. 185–196, 2015.

[14] B. S. Ahn and K. S. Park, “Comparing methods for multi-attribute decision making with ordinal weights,” Computers & Operations Research, vol. 35, no. 5, pp. 1660–1670, 2008.

[15] E. Roszkowska, “Rank ordering criteria weighting methods – A comparative overview,” Optimum Studia Ekonomiczne, vol. 5, no. 65, pp. 14–33, 2013.

[16] Thailand Development Research Institute, “Strategies for creating opportunities in trade and investments in ASEAN,” Final Report, TDRI, Bangkok, Thailand, 2017 (in Thai).

[17] Department of International Trade Promotion, Market of textile and apparel product in Vietnam. Ministry of Commerce, Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/468449/468449.pdf&title=468449&cate=413&d=0

[18] GLOBTHAILAND. (2019, September). Business Information Center, Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam. GLOBTHAILAND. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://globthailand.com/vietnam-4092019/

[19] W. Atthirawong, “Using multi criteria decisionmaking (MCMD) for green supplier selection,” presented at the 33rd International ECMS Conference on Modelling and Simulation, Caserta, Napoli, Italy, pp. 330–335, 2019.

[20] N. Koohathongsumrit, “Optimization route selection by multi-criteria decision making analysis,” RMUTP Research Journal, vol. 11, no.1, pp. 137–150, 2017 (in Thai).

[21] W. Atthirawong and W, Panprung, “Regional location decision for Thai Garment Industry: An AEC perspective,” Industrial Engineering, Management Science and Applications 2015, Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) 349, Springer, Berlin: Heidelberg 2015, pp. 1–10.

[22] Millionaire Academy. (2020, March). CLMV. Millionaire Academy. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://millionaire-academy.com/archives/5190

[23] P. Pubelung. (2018, December). Vietnam: The Destination for Investment. Post Today. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://www.posttoday.com/aec/column/575341?fbclid=IwAR3Xdj_Z8Bm6d8yGPdKJJYPvLUtHeDEkwmKb4FzSdVHc5dmQPWy93NDT4qM

[24] Economic Intelligence Center. (2019). Outlook, Quarter 4. The Siam Commercial Bank Public Company Limited. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://www.scbeic.com

[25] Y. Suntrinka and R. Srisawangrattana. (2018, December). Types of Trade and Investments in Myanmar in the I4.0 Era. Post Today. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://www.posttoday.com/aec/news/575143

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2020.07.001

ISSN: 2985-2145