Page Header

Vol 28, No 4 (2018)

October-December

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

แนวทางวิจัยการวิเคราะห์สารแต่งกลิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมอาหาร
Research Approach on Flavor Analysis for Food Industry Innovation
PDF
Sompoch Noichinda และ Kitti Bodhipadma 713-715

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบมากวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน
Many-Objective Car Sequencing Problem on Mixed-model Two-sided Assembly Lines
PDF
Trirat Kirdphoksap และ Parames Chutima 717-735
การปรับปรุงความเรียบผิวกระเบื้องแผ่นเรียบโดยใช้การทดลองสปลิทพล็อทแบบมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
Flatness Improvement of Fiber-Cement Flat Sheet Using Split Plot Experiment with Uncontrollable Factor
PDF
Kritsakorn Duangklang , Teeradej Wuttipornpun และ Watcharapan Sukkerd 737-745
การสำรวจอาการสายตาสั้นตอนกลางคืนในประเทศไทย
A Survey on Night Myopia in Thailand
PDF
Sirorat Wiwatkajornsak และ Nantakrit Yodpijit 747-755
ผลกระทบของความแกร่งของชั้นถ่ายแรงต่อการทรุดตัวที่แตกต่างกันของคันทางรองรับด้วยเสาดินซีเมนต์
Effect of Load Transfer Platform Stiffness on Differential Settlement of Deep Cement Mixing Pile Supported Embankment
PDF
Krittaboon Tanthakosol , Thirawut Kriengtaweekit , Pornkasem Jongpradist , Chana Phutthananon และ Raksiri Sukkarak 757-765
ผลกระทบจากการรบกวนทางไฟฟ้าต่อความถี่ในสถานีไฟฟ้าย่อย กรณีศึกษาระบบไฟฟ้ากำลังของ กฟน.
The Impact of Frequency System Change from Electrical Disturbance in Power Substation: A Case Study of MEA Power System
PDF
Phanuphon Siriwithtayathanakun และ Pichet Sriyanyong 767-776
พฤติกรรมของโครงสร้างระบบผนังคอมโพสิตแบบผสมภายใต้แรงดัดและแรงตามแนวแกน
Behaviour of Structural Composite Hybrid Panels Under Combined Bending and Axial Compression Loads
PDF
Thanongsak Imjai และ Jirawat Phumkesorn 777-787
ระบบชาญฉลาดวางแผนเส้นทางอัตโนมัติโดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมออนไลน์
Intelligence Online System for Automatic Route Planning by Using Genetic Algorithm
PDF
Woranit Thongyu , Krit Somkantha และ Wilaiporn Kultangwattana 789-798
Optimization of Oil Extraction from Spent Coffee Grounds (Coffea Canephora Var. Robusta /Coffea Arabica) by Hexane Using Response Surface Methodology PDF
Arphaphon Chanpirak , Patcharaporn Dumnin และ Amornrat Hongpuay 799-811
ห่วงโซ่อุปทานวัสดุในงานก่อสร้างของจังหวัดปราจีนบุรี
The Supply Chain of Materials in Construciton Works of Prachin Buri Province
PDF
Pichet Sooksaksun , Natinan Prangthong และ Natnicha Phlabngeim 813-823

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลูโดยเกล็ดไคโตซาน: สมดุลและการประยุกต์ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Adsorption Methylene Blue Dye by Chitosan Flake: Equilibrium and Applied to Use for Industrial Factory
PDF
Ying Arman , Malika Rojkongsub และ Kowit Piyamonckala 825-835
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษเปลือกถั่วลิสง
The Development of Biomass Fuel from Peanut Shell
PDF
Patcharee Intanoo และ Praekwun Ketrom 837-847
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลองการถดถอย
Analysis of Impact of Climate Change on Forest Fire Potential in Chiang Mai by Using of Regression Model
PDF
Punnathorn Thanadolmethaphorn , Chakrit Chotamonsak และ Suthinee Dontree 849-858
ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับความแตกต่างของสองสัดส่วนโดยขั้นตอนวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเลือกซ้ำที่สำคัญ
Confidence Intervals for the Difference between Two Proportions by Sampling Importance Resampling Algorithm
PDF
Chotikar Vuthisar , Ramidha Srihera และ Patchanok Srisuradetchai 859-868
ประสิทธิภาพของแบบจำลองอุทกวิทยา SWAT ในการจำลองปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำวัง
Performance of SWAT Hydrologic Model for Runoff Simulation in Wang River Basin
PDF
Pongwatana Sangkatananon , Chakrit Chotamonsak และ Puangpetch Dhanasin 869-880
แผ่นกรองต้านแบคทีเรียจากผืนเส้นใยนาโนผสมระหว่างพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์กับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
Antibacterial Membrane from Mixed Poly (vinylidene fluoride) Nanofiber and Poly (vinyl alcohol) Nanofiber
PDF
Chonlada Suwanboon , Noppavan Chanunpanich และ Kanokwan Kittiniyom 881-891

บทความวิชาการ (Academic Article)

การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของเซิลล์
Estimating the Population Mean Using Searls Approach
PDF
Chatchawan Kongnam 893-900
การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรไทย: การสกัดด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยตัวทำละลาย
Extraction of Active Compounds from Thai Herbs: Steam Distillation and Solvent Extraction
PDF
Wipawan Neelapong , Bussaba Phonyotin และ Wancheng Sittikijyothin 901-910

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปก วารสาร มจพ ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 PDF
ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 4

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145