Page Header

Vol 34, No 2 (2024)

April-June (In progress)

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

Production of Platform Chemicals from Biorefining Process of Lignocellulose Biomass and its Significance to Global Warming and Sustainable Development Goal PDF
Diana Jose และ Malinee Sriariyanun ID. 242-007319

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การประเมินปริมาณวัสดุจากของเสียแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุการใช้งานในประเทศไทย
Assessment of Materials from End-of-life (EoL) Photovoltaic Waste in Thailand
PDF
Engchart Supapyam และ Pichaya Rachdawong ID. 242-036160
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนชุบแข็งสกรูเกลียวปล่อยโดยใช้หลักการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
The Optimization of Heat Treatment Process for Tapping Screw Using Taguchi Technique
PDF
Teeranai Jirapongsananuruk , Krisada Asawarungsaengkul และ Thanasan Intarakumthornchai ID. 242-046165
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษากรณีศึกษา เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ
Development of an Instructional Activity Package Based on STEM Education: A Case Study of Smart Farm
PDF
Arkira Sonthitham และ Chaiyapon Thongchaisuratkrul ID. 242-056125
การพัฒนาสมการแสดงคุณสมบัติที่ขึ้นกับเวลาของเกลือหินแบบทรานซ์เวอร์ส‍ไอ‍โซ‍ทรอ‍ปี
Development of Constitutive Equations for Time-Dependent Behavior of Transverse Isotropic Rock Salt
PDF
Kanya Kraipru และ Thanittha Thongprapha ID. 242-066081
แบบจำลองลอจิตสำหรับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางและการประยุกต์ใช้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออก
Logit Model on Modal Choice Behavior of Recreation Trip to Eastern Thailand
PDF
Tawiprat Maychaipume และ Kanisa Rungjang ID. 242-076046

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การจำแนกเพศจากความยาวของกระดูกและขนาดของร่างกายโดยใช้ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก
Gender Classification from Skeletons Lengths and Body Measurements Using a Logistic Regression Model
PDF
Jularat Chumnaul , Kritiyaporn Bilarli และ Panthipa Wannangu ID. 242-105975
ตัวแบบผสมสำหรับพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาปริมาณหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยรายเดือนของประเทศไทย
Hybrid Model for Forecasting Time Series Data of Monthly Household Electrical Distribution Units in Thailand
PDF
Thanakon Sutthison และ Panudet Pienkhawsook ID. 242-146035
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์เพื่อส่งเสริมการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ กรณีศึกษา หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม วชิรพยาบาล
QR code Application for the Easy Usage of Ventilators: A Case Study at Surgical Intensive Care Unit, Vajira Hospital
PDF
Kalyarat Karimla , Premkamol Chansuphab และ Areeya Jirathananuwat ID. 242-115751
Creating a Prediction Model for Prospective University Student Admissions During the COVID-19 Pandemic Situation: A Case Study of the Faculty of Science at Ubon Ratchathani University PDF
Phaichayon Kongchai , Supawadee Hiranpongsin และ Nadh Ditcharoen ID. 242-136040

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

การวิเคราะห์อารมณ์จากใบหน้ามนุษย์แบบเวลาจริงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัวต้นทุนต่ำ
A Real-Time Analysis of Human Face Emotions Using Deep Learning Techniques on Low-Cost Embedded Devices
PDF
Choopan Rattanapoka และ Naratip Sangsai ID. 242-195788
โปรแกรมแจ้งเตือนและแสดงผลการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ กรณีศึกษาหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม วชิรพยาบาล
Program to Notify and Display Results of Medical Instruments Verification: A Case Study at Surgical Intensive Care Unit, Vajira Hospital
PDF
Phonyani Pujan , Pichamon Lertjirawat และ Areeya Jirathananuwat ID. 242-225752


ISSN: 2985-2145