Page Header

Author Details

ขัดปา, ชนิกานต์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, Thailand

  • Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 - บทความวิจัย (Research Article)
    การวิเคราะห์พฤติกรรมและประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมอนุภาคของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 2 ขั้นสำหรับการกำจัดอนุภาคจากกระบวนการคั่วกาแฟ
    Abstract  PDF


ISSN: 2465-4698