Page Header

Vol 26, No 3 (2016)

September - December

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

กระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินศักยภาพและเลือกแนวทางการใช้ประโยชน์จากกากของเสียอุตสาหกรรม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ PDF
ปริญญ์ บุญกนิษฐ 333-346
การปรับปรุงกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบโดยใช้ด่างเร่งปฏิกิริยา PDF
Reaksmey Soeurt และ วิเชียร ชาลี 347-357
การวิเคราะห์พฤติกรรมและประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมอนุภาคของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 2 ขั้นสำหรับการกำจัดอนุภาคจากกระบวนการคั่วกาแฟ PDF
ชนิกานต์ ขัดปา , อรอนงค์ อุปมา , ไอลดา ถาตุ้ย , ปภัสรา ยอดทิพย์ , สุภาวดี ฟั่นก้อม , อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ พานิช อินต๊ะ 359-374
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานความร้อนเชิงเหนี่ยวนำ PDF
จีระพงศ์ ศรีวิชัย 375-383
การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด PDF
ปรีดา ปรากฏมาก 385-394
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทดลองของกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์สำหรับประเมินการบิดเสียรูปและความเค้นตกค้างในชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กกล้า PDF
นฤดม ขจรวุฒิตระกูล และ ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ 395-413
ผลกระทบของธาตุโบรอนและลำดับขั้นต่อประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดและเฟสยูเทคติกซิลิคอนในโลหะผสมหล่ออะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม PDF
พิสิทธิ์ เมืองน้อย และ จิณกมล ลุยจันทร์ 415-425
การจัดลำดับความสำคัญข้อบกพร่องด้วยกระบวนการการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่: กรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ PDF
ขวัญใจ อินหันต์ และ ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง 427-436
การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ PDF
รัญชนา สินธวาลัย , เปมิกา บุญชู และ ศิริพร ผลใหม่ 437-450
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ PDF
สุชาดี ธำรงสุข , วันชัย แหลมหลักสกุล และ สมนึก วิสุทธิแพทย์ 451-461
การออกแบบโครงข่ายสัญจรสาธารณะโดยตัวแบบการเชื่อมต่อศูนย์กลางแบบไม่จำกัดความจุ กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี PDF
อรอุไร แสงสว่าง 463-473
การกำจัดฟอสเฟตในน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก PDF
เสาวภา ไวยสุศรี 475-486
การหาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเอ็กซ์โพเนนเชียลไร้พารามิเตอร์แบบเครื่องหมายโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ PDF
ณัฐพร ทองรอง , เสาวณิต สุขภารังษี และ ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 487-497
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว PDF
มนัส ชูผกา , ธีรวุฒิ บุณยโสภณ , คณิต เฉลยจรรยา และ สุภัททา ปิณฑะแพทย์ 499-505
รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF
ศิริพร กาฬกาญจน์ , สันชัย อินทพิชัย และ วิจิตรา พลเยี่ยม 507-516
รูปแบบสมรรถนะภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ PDF
ธนัชพร พรหมทันต์ , กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล , วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ และ ธนสาร อินทรกำธรชัย 517-524

บทความวิชาการ (Academic Article)

การลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปา PDF
มรุพัชร จำนงค์วงศ์ 525-532
การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขับเคลื่อนระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในประเทศไทย PDF
พัชรินทร์ แซ่จัน 533-541

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำแนะในการเตรียมต้นฉบับ-หน้าสุดท้าย PDF
คำแนะในการเตรียมต้นฉบับ-หน้าสุดท้าย คำแนะในการเตรียมต้นฉบับ-หน้าสุดท้าย
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 2559 PDF
ปกวารสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 2559 ปกวารสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 2559


ISSN: 2985-2145