Page Header

ปัจจัยความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานส่วนหน้าของธุรกิจโรงแรมในยุคความปกติใหม่
Job Satisfaction Factors Affecting Turnover Decision of Front-line Staff of Hotel Business in the New Normal Era

Suang-i Anunthawichak, Phairhoote Phiphopaekasit

Abstract


วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานส่วนหน้าของธุรกิจโรงแรมในยุคความปกติใหม่กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานส่วนหน้าของธุรกิจโรงแรมในยุคความปกติใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานส่วนหน้าของธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว จำนวน 209 ราย ใช้เครื่องมือแบบสอบถามผลการตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยพบว่า หลังจากการปรับแต่งค่าสถิติ ค่าความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ ดังนี้ ไคสแควร์ (x̅) = 24.966 ,ค่าองศาอิสระ (df) = 291.167, ค่าความน่าจะเป็น (p) =0.680, ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) =0.977 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) =0.957, ค่าดัชนีกำลังสองของส่วนเหลือ (RMR) =0.021, ค่า TLI =1.013 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาความสอดคล้องตามมาตรฐานทุกด้าน การศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการตัดสินใจลาออกกับปัจจัยความพึงพอใจในการทำงาน ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 2) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 4) ปัจจัยด้านนโยบายองค์กร 5) ปัจจัยด้านลักษณะงาน 6) ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการทำงาน 7) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยมีค่าน้ำหนักมาตรฐานเท่ากับ .59, .57, .43, .42, .38, .37 และ .28 แต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการตัดสินใจลาออก ค่าน้ำหนักมาตรฐานเท่ากับ -0.75 ตัวแปรเชิงสาเหตุทุกตัวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจลาออกได้ร้อยละ 56

The objectives of this research were to: 1) examine the coherence of job satisfaction factors affecting the turnover decision of front-line hotel staff in the new normal with empirical data; 2) study the relationship between job satisfaction factors and turnover decision of front-line staff in hotel business in the new normal era. The sample group consisted of 209 front-line employees of 5-star hotels using the questionnaire as a research tool. The results of checking the conformity of the factors found that after adjusting the statistical conformity with the following criteria: chi-square (x2) = 24.966, degrees of freedom (df) = 291.167, probability (p) = 0.680, harmonization index (GFI). ) =0.977, Adjusted Harmony Index (AGFI) =0.957, Residual Quadratic Index (RMR) =0.021, TLI =1.013, satisfied the criteria to consider compliance with the standard in all aspects. The study also revealed a negative correlation between job satisfaction factors and turnover decision which included: 1) Recognition, 2) Relationship with coworkers, 3) Work environment, 4) Organizational policy, 5) Job characteristics, 6) Work safety, 7) Compensation and welfare. The standard weights were .59, .57, .43, .42, .38, .37 and .28, each negatively correlated with the turnover decision. The standard weight value was -0.75. All observed causal variables were accounted for 56% of the variance in the turnover decision.


Keywords[1] สมาคมโรงแรมไทย. (2564, 22 มีนาคม). รายชื่อโรงแรม/รีสอร์ท ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว. http://www.thaihotels.org/attachments/view/?attach_id=247593

[2] พุทธชาด ลุนคำ. (2563). ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมหลัง COVID-19. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 12(2), 99-110.

[3] Bajrami, D. D., Terzić, A., Petrović, M. D., Radovanović, M., Tretiakova, T. N., & Hadoud, A. (2021). Will We Have the Same Employees in Hospitality After All? The Impact Of COVID-19 On Employees’ Work Attitudes and Turnover Intentions. International Journal of Hospitality Management, 94, 102754.

[4] Bulińska-Stangrecka, H., & Bagieńska, A. (2021). The Role of Employee Relations in Shaping Job Satisfaction as An Element Promoting Positive Mental Health at Work in The Era Of COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1903.

[5] Ribeiro, N., Duarte, P. and Fidalgo, J. (2020), "Authentic Leadership’s Effect on Customer Orientation and Turnover Intention Among Portuguese Hospitality Employees: The Mediating Role Of Affective Commitment", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32 (6), 2097-2116. https://doi.org/10.1108/IJCHM-06-2019-0579

[6] Bonenberger, M., Aikins, M., Akweongo, P., & Wyss, K. (2014). The Effects of Health Worker Motivation and Job Satisfaction on Turnover Intention in Ghana: A Cross-Sectional Study. Human resources for health, 12(1), 1-12.

[7] ScienceDaily. (2020, November 11). University of Houston. (N.D.), Job Interest Not A Big Predictor of Job Satisfaction: Interest More Important for Job Performance and Career Choice. www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201111144353.htm

[8] Microsoft Corporation. (n.d.). The next great disruption is hybrid work: are we ready?. Microsoft. https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work

[9] Mercer. (n.d.). North American employee turnover: trends and effects. https://www.imercer.com/articleinsights/north-american-employee-turnover-trends-and-effects

[10] Rahman, M. A., Kusuma, A. Z. D., & Arfyanto, H. (2020). Employment Situation of Economic Sectors Impacted by The Covid-19 Pandemic. Public administration, 8, 3-80.

[11] Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). The Motivation to Work (2nd ed.) New York:John Wiley.

[12] Hsiao, A., Ma, E., Lloyd, K., & Reid, S. (2020). Organizational Ethnic Diversity’s Influence on Hotel Employees’ Satisfaction, Commitment, and Turnover Intention: Gender’s Moderating Role. Journal of Hospitality & Tourism Research, 44(1), 76-108.

[13] Koo, B., Yu, J., Chua, B. L., Lee, S., & Han, H. (2020). Relationships Among Emotional and Material Rewards, Job Satisfaction, Burnout, Affective Commitment, Job Performance, And Turnover Intention in The Hotel Industry. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 21(4), 371-401.

[14] Park, J., & Min, H. K. (2020). Turnover intention in the hospitality industry: a meta-analysis. International Journal of Hospitality Management, 90, 1-11.

[15] Self, T. T., Gordon, S., & Ghosh, A. (2020). Increasing Management Retention: The Mediating Role of Organizational Embeddedness on Coworker Support and Turnover Intention. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1-19.

[16] Shah, I. A., Csordas, T., Akram, U., Yadav, A., & Rasool, H. (2020). Multifaceted Role of Job Embeddedness Within Organizations: Development of Sustainable Approach to Reducing Turnover Intention. SAGE Open, 10(2), 2158244020934876.

[17] Wang, C., Xu, J., Zhang, T. C., & Li, Q. M. (2020). Effects of Professional Identity on Turnover Intention In China's Hotel Employees: The Mediating Role of Employee Engagement and Job Satisfaction. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 10-22.

[18] Wen, B., Zhou, X., Hu, Y., & Zhang, X. (2020). Role Stress and Turnover Intention of Front-Line Hotel Employees: The Roles of Burnout and Service Climate. Frontiers in Psychology, 11, 36.

[19] Bani-Melhem, S., Quratulain, S., & Al-Hawari, M. A. (2021). Does Employee Resilience Exacerbate the Effects of Abusive Supervision? A Study of Frontline Employees’ Self-Esteem, Turnover Intention, and Innovative Behaviors. Journal of Hospitality Marketing & Management, 1-19.

[20] Fabiyani, N. N., Sudiro, A., Moko, W., & Soelton, M. (2021). Conceptualizing the Role of Work Engagement: A Case Study of the Hotel Sector in Surabaya during the COVID-19. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), 485-494.

[21] Jolly, P. M., McDowell, C., Dawson, M., & Abbott, J. (2021). Pay and Benefit Satisfaction, Perceived Organizational Support, and Turnover Intentions: The Moderating Role of Job Variety. International Journal of Hospitality Management, 95, 102921.

[22] Santhanam, N., Kumar, J. R., Kumar, V., & Saha, R. (2021). Employee turnover intention in the milieu of human resource management practices: moderating role of work-life balance. International Journal of Business Innovation and Research, 24(1), 57-75.

[23] Shi, X., Gordon, S., & Tang, C. H. (2021). Momentary Well-Being Matters: Daily Fluctuations in Hotel Employees’ Turnover Intention. Tourism Management, 83, 104212.

[24] Singh, L. B., & Srivastava, S. (2021). Linking workplace ostracism to turnover intention: A moderated mediation approach. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46, 244-256.

[25] Vizano, N. A., Sutawidjaya, A. H., & Endri, E. (2021). The Effect of Compensation and Career on Turnover Intention: Evidence from Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 8(1), 471-478.

[26] Best, J. W. (1977). Research in Education (3 rd ed). New Jersey: Prentic hall Inc.

[27] Hair, J. F. (Jr.), Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). California, CA: Sage Publications.

[28] Mobley, W. H., Horner, S. O., & Hollingsworth, A. T. (1978). An Evaluation of Precursors of Hospital Employee Turnover. Journal of Applied Psychology, 63(4), 408–414. https://doi.org/10.1037/0021-9010.63.4.408

[29] ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2557). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. กรุงเทพมหานคร : วีอินเตอร์พริ้นทร์ กรุงเทพมหานคร.

[30] สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2551). เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการและการประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : สามลดา.‪ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

[31] Kelloway, E.K. (2015). Using Mplus for Structural Equation Modeling; A Researcher’s Guide. CA: Sage Publications.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.bid.2022.03.003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.