Page Header

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับคุณภาพของงานซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Sansanee Julkasem, Teerawut Viboonjan

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของพนักงาน 2) คุณภาพในงานซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าของพนักงาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับคุณภาพในงานซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าของพนักงาน การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ประชากรในการศึกษาเชิงปริมาณนี้ ได้แก่ วิศวกร และพนักงานระดับปฏิบัติการ ในฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และค่าความสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีอายุงาน 21 ปีขึ้นไป ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตามองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ องค์ประกอบด้านมีสติรู้ตัวและด้านความเปิดรับประสบการณ์ องค์ประกอบที่อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความไม่เสถียรทางอารมณ์ องค์ประกอบด้านความยินยอมเห็นใจ และองค์ประกอบด้านความกล้าแสดงออก ด้านคุณภาพในงานของพนักงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คุณภาพที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารการบำรุงรักษา คุณภาพที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้า คุณภาพที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความสามารถในการควบคุมอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ กับคุณภาพของงานในภาพรวม พบว่า ทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05


This objective research is to study 1) the five personality factors of employees, 2) the quality of employees' electrical maintenance work, and 3) the relationship between the five personality factors and the quality of employees' electrical maintenance work, Electricity Authority of Thailand. The population in this quantitative study includes engineers and operational employees in the electrical maintenance department of the Electricity Generating Authority of Thailand. By simple sampling method, there was a sample of 214 people. The tools used in the study were questionnaires, and data were analyzed with statistics, mean, standard deviation, t-test, F-test and Pearson Correlation. The results found that most respondents are male, aged 40 years and over, have a bachelor's degree and have been working for 21 years or more. Overall, the five personality factors are at a moderate level. When classified according to the components, the components at a high level were the components of being mindful and open to experience. Components that were at a moderate level, in order, included emotional instability. Components of consent and elements of courage and self-expression Quality of employees' work found that the overall level was moderate. Quality at a high level includes maintenance management. Quality at a moderate level includes responding to customer needs. The quality at the lowest level included the ability to control accidents from work. The analysis of the relationship between the five personality factors and the overall quality of work found that both factors were significantly related in the same direction at 0.05.


Keywords[1] Pinthapataya, S. (2021). Human Behavior in the Industrial Business. Bangkok: King Mongkut's University of Technology North Bangkok. (in Thai).

[2] Chuainoo, K. (2009). A Causal Model of Group Work: The Influence of Five Personality Traits Transmitting Knowledge of Group Work, Attitude towards Group Work, and Interpersonal Relationship. [Master's thesis, Chulalongkorn University]. http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15720 (in Thai).

[3] Get to Know the 5 Important Personality Traits That Define Us. (October 6, 2018). Nice to Fit. Retrieved from https://www.nicetofit.com/บุคลิกภาพ

[4] Julpakdi, P. (2014). Customer Satisfaction with the Service of Provincial Electricity Authority in Chulabhorn District, Nakhon Si Thammarat Province. Nakkhabut Paritat Journal, 6(2), Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/article/view/97378

[5] Wannit, S., & Chaiprasit, K. (2022). Effects of Service Quality and Delivery Efficiency on Customers’ Continued Use of Maintenance Services. Social Scince Journal of Prachachuen Research Network, 4(2), 1–16. (in Thai).

[6] Chanprasert, S., Chummee, P., & Sritong, C. (2021). Service Marketing Mix of Capability to Success Manage the Business of Nursing Homes and Eldery Care. Humanity and Social Science Journal, 12(2), 183–200. (in Thai).

[7] Phanthong, C. (2016, 2 July). Quality Management and Increased Productivity. Elearnkrutung. https://elearnkrutung.blogspot.com/2016/07/blog-post_23.html (in Thai)

[8] Hillgard, E. R. & Bower, G. H. (1965). Introduction to Psychology. New York: Harcourt Brace and World Inc.

[9] Laohawisut, S. (2018). Personality and Relationship of Staff as Factor to Enable Organization Success. Payap University Journal, 25(1), 1–14. https://doi.org/10.14456/pyuj.2015.4 (in Thai).

[10] Saifon Laohawisut. (2018). Psychoanalytic Theory of Personality, Journal of Social Academic, 10(2), 275–258. (in Thai).

[11] Kritsadawisakesuk, P., & Petchprayoon, C. (2022). Extrovert Personality and Perceived Feedback at Work Predicting Self-Development of Logistics Companies’ Employees, Journal of MCU Buddhapanya Review, 8(1), 149–162. (in Thai).

[12] Lysacker, P. H. E. Kapian, M.D., & Bell, G. Bryson. (1998). Personality and Psychosocial Dysfunction in Schizophrenia: The Association of Extraversion and Neuroticism to Deficits in Work Performance. Psychiatry Research, 61–68.

[13] Kongta, N. (2018). The Quality of Work Life and Organizational Commitment of Employees Smart Traffic Company Limited. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 7(1), 251–279. (in Thai).

[14] Barrick, M.R. Mount, M.K. (1991). The Big five Personality Dimensions and Job Performance: A Meta-Analysis. Personnel Psychology.

[15] Holly, L. J. (1970). An Analysis of Personality Need and Certain Background Factors Which May Influence Career Choice of Women Business Education Majors. Dissertation Abstracts International. 35, 472.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.bid.2024.04.001

Refbacks

  • There are currently no refbacks.