Page Header

การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบและการพัฒนาคำสั่งซื้อ
Study the improvement of the Inventory Management System and Development Order Materials Fit to Needs

Kornkamol Sansug, Tawanrat Paepipat, Supakorn Charoenprasit, Somchai Preangprom

Abstract


การศึกษา เรื่อง การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบและการพัฒนาคำสั่งซื้อ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทฯ 2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการคำสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากปัญหาที่เกิดขึ้น สัมภาษณ์และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในส่วนของขั้นตอนการสั่งซื้อ เกิดจากเมื่อมีความต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม จะอ้างอิงการคำนวณโดยใช้ประสบการณ์ของช่างเป็นหลัก และไม่มีการตรวจสอบการคำนวณก่อนทำการสั่งซื้อ ทำให้เกิดปัญหา ในส่วนปัญหาด้านการจัดการสินค้าคงคลังเกิดจากกระบวนการทำงานด้านการรับเข้าและจัดเก็บวัตถุดิบภายในคลังสินค้าจึงขาดการตรวจนับเข้าสู่คลังอุปกรณ์ การจัดเก็บวัตถุดิบเข้าสู่คลังสินค้าขาดการจัดทำเอกสาร และการจัดเรียงตามการใช้งานที่เหมาะสม ส่งผลให้เสียเวลาในการตรวจนับวัตถุดิบใหม่ทุกครั้งที่จะต้องทำการสั่งซื้อ ทำให้ระยะเวลาในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เวลารอคอยวัตถุดิบก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย ผลสรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยคำนวณมีส่วนช่วยพัฒนาปรับปรุงคำสั่งซื้อได้จริง ผู้ศึกษาจึงได้มีการจัดทำองค์ความรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมสู่องค์กร และด้านการจัดการสินค้าคงคลังได้มีการวัดผล โดยนำทฤษฎีการกำหนดเวลามาตรฐานมาประยุกต์ใช้ โดยใช้เปรียบเทียบระยะเวลาในการทำงาน โดยผลสรุปจากการเปรียบเทียบดังกล่าว พบว่าเวลาเฉลี่ยมาตรฐานในการทำงานลดลงถึง 36.43% จึงสามารถกล่าวได้ว่าผลการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


The purpose of this study is to investigate the issues and underlying reasons related to the company inventory management system. The study also aims to enhance the efficiency of the raw material order management process. This qualitative study involves gathering data from various sources, including the problems that arise, conducting interviews, and analyzing data to find solutions. After conducting the study, it was revealed that the order process problem was due to the technician's experience-based calculations, which are not verified before placing an order. The inventory management issue arose during the raw material receiving and storage process in the warehouse, where the equipment was not counted accurately. Additionally, there is a lack of proper documentation and arrangement of raw materials according to their appropriate use, leading to time wastage during counting when a new order is placed. This, in turn, increases the waiting time for raw materials, causing delays in the overall process. To address these issues, the study concludes that the application of computational programs can significantly improve the ordering process. The researcher has provided insights on how to use such programs in the organization and has measured the results of inventory management by comparing the duration of work using the theory of standard time determination. The comparison showed a decrease of 36.43% in the standard average working time, indicating increased efficiency in operations after the improvements were implemented.


Keywords[1] Aunchangwang, J. (2013). Enhancing Warehouse Inventory Management Efficiency. [Master's thesis]. Graduate School of Science, Thammasat University. (in Thai).

[2] Hilmi Septabiyya. (2022). Application of ABC Analysis to Control Inventory and Material Excesses of the Winston Rattan High back Armchair at PT Kharisma Rotan Mandiri. Proceedings of the 3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Johor Bahru, Malaysia, September 13–15, 2022

[3] Ghiani, G., Laporte, G., & Musmanno, R. (2013). Introduction to Logistics System (2nded.). Wiley. https://www.wiley.com/en-us/Introduction+to+Logistics+Systems+Management%2C+2nd+Edition-p-9781118492178

[4] CSCMP Glossary. (2015). Picking. Logisticsglossary. http://logisticsglossary.blogspot.com/2015/08/picking.html (in Thai).

[5] Maytag, R. W. (2005). Maytag Testing Theory: Random Software Testing Approach. In Proceedings of the International Conference on Software Engineering (pp. 123-130). New York, NY: ACM Press.

[6] Pipithpanth, K. (2014). Fishbone Diagram. Gotoknow. https://www.gotoknow.org/posts/563368 (in Thai).

[7] Makoena. (2019). Economic Order Quantity Model for Growing Items with Incremental Quantity Discounts. University of Pretoria. https://shorturl.asia/XWSsH.

[8] Amani, N. S., & Okdinawati, L. (2023). Inventory Management with EOQ Model for Telecom-munication Tower Accessories. International Journal of Current Science Research and Review, 6(2), 1000–1005.

[9] Hrutaiwongkul, P. (2017). Guidelines for Developing Traditional Building Materials Retail Store Inventory Management Systems: A Case Study of P. Suphanapum Store. [Master's thesis, Graduate School of Management]. Mahidol University. (in Thai).

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.bid.2024.04.002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.