Page Header

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ (engineering technology) เช่น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมพลังงานและพลังงานทดแทน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และแบบจำลอง รวมถึงสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวัสดุศาสตร์ จัดทำโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารแบบเปิดที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (research articles) และบทความวิชาการ (academic articles) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ ค่าตีพิมพ์เผยแพร่บทความ และค่าอ่านบทความ มีกำหนดการจัดทำปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มษายน ของทุกปี

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ของทุกปี

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม ของทุกปี

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีค่า Thai-Journal Impact Factors (T-JIF) ปี 2561 = 0.094 และมีค่า T-JIF เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2561) = 0.165

ISSN 1686-9869, E-ISSN 2697-5548


Vol 19, No 3 (2023): September-December

Table of Contents


ปกวารสาร (cover)

ปกวารสาร (cover) - volume 19, issue 3, 2023 PDF
CIT Editorial

ข้อมูลวารสาร (Journal Information)

กองบรรณาธิการ (Editorial Board) / วัตถุประสงค์ (Objectives) / บทบรรณาธิการ (Editorial Note) / สารบัญ (Table of Contents) PDF
CIT Editorial

Research articles

ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนและจลนพลศาสตร์ของการหมักร่วมระหว่างเศษอาหารและผลิตภัณฑ์เยื่อชีวภาพบรรจุอาหาร
Biochemical Methane Potential and Kinetics on Anaerobic Co-digestion of Food Waste and Cellulose-based Food Packaging Product
PDF Supplementary
Nattapon Sawettabut , Daoroong Sungthong , Nopawan Ratasuk และ Umarat Santisukkasaem
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมกรดแทนนิกเพื่อยับยั้งแบคทีเรียในเนื้อปลานิล
Development of Packaging Films Based on Polyvinyl Alcohol and a Tannic Acid Blend for Inactivation of Bacteria in Tilapia (Oreochromis niloticus) Fillets
PDF
Pattama Naewkanya และ Nataporn Sowasod
การศึกษาตัวแปรกระบวนการผลิตสายพานตีนตะขาบด้วยโปรแกรม Cast Designer สำหรับแบบหล่ออินเวสต์เมนต์เพื่อลดการหดตัว
The study of Factors in Track Shoe Manufacturing Process with Cast Designer Program for Investment Casting to Reduce Shrinkage
PDF
Tinnagorn Swatdisan , Khanittha Wongseedakaew และ Patpimol Suwankan
การควบคุมความสว่างของท่อนำแสงร่วมกับหลอดแอลอีดีด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
Illuminance Control of Light Pipes and Dimmable LEDs with Artificial Neural Network
PDF
Monthol Fak-aim , Kiatchai Banlupholsakul , Piyapong Olranthichachat และ Tharathip Sreesattabud
การควบคุมความกว้างของแนวเชื่อมแบบทันทีด้วยวิธีการควบคุมพีไอดีแบบปรับค่าได้โดยใช้การประมวลผลภาพอินฟาเรดในระหว่างการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยไฟเบอร์เลเซอร์
Real-time Feedback Control for Uniform Weld Bead using Adaptive PID Controller with Infrar
PDF
Sitthichai Sarannat , Naren Chaithanee และ Thossaporn Kaewwichit
อิทธิพลของสภาวะการบ่มต่อกำลังของมอร์ต้าร์ที่ใช้วัสดุประสานกระตุ้นด้วยด่างจากเถ้าถ่านหินแคลเซียมสูงและเถ้าถ่านหินแคลเซียมต่ำ
Influence of Curing Conditions on Strength of Alkali Activated Mortar Made from High Calcium Fly Ash and Low Calcium Fly Ash
PDF
Apiwish Thongraksa , Saofee Dueramae , Sirichai Pethrung , Akkadath Abdulmatin และ Tawich Klathae
A Study of The Application of Vortex Tube for Temperature Reduction of Heated Volume PDF
Seekharin Komonhirun , Warissara Suriyasing , Anuphong No-inkaew , Pongpol Sanjaiwong และ Weerayut Jitwiriya
การประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
Evaluation of Greenhouse Gas Emission Reduction by Paper Waste Recycle Sorting from College of Innovative Management
PDF
Kamonrat Yodharn
การดูดซับสีย้อมแอซิดในคอลัมน์เบดนิ่งด้วยเม็ดอลูมินากัมมันต์ที่เตรียมจากเศษอลูมิเนียม
Fixed-bed Adsorption of Acid Dye using Granular Activated Alumina Prepared from Aluminum Scrap
PDF
Patcharee Kamthita และ Natthawan Srinam
การทำนายพฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสื่อมสภาพได้รับการซ่อมและเสริมกำลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Prediction of Flexural Behavior of Degraded Beam Repaired and Strengthened by CFRP Sheets Using Finite Element Method
PDF
Supitcharya Areemit , Sayan Sirimontree , Sutthahathai Potinamtong และ Chanachai Thongchom
การหาสภาวะที่เหมาะสมของการย้อมสีไม้ยางพาราประสานด้วยสีไม้สักจากใบชาอัสสัม
Optimized Dyeing Process for Rubber Wood Finger Joint Board by Teak Color of Assam Tea Leaves
PDF
Akara Smerapunya , Atipunt Loymuangklang , Supawat Pokhaw , Witthaya Damrongtham และ Sirichai Yodwangjai
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต: กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด
Garment Production Process Improvement to Increase Production Efficiency: A Case Study of ABC Co., Ltd.
PDF
Witchayut Ngamsaard , Piyanate Nakseedee และ Nutthaphon Ingprasert

วารสารฉบับเต็ม (Full Issue)

The journal of Industrial Technology, 19(3), 2023. PDF
CIT Editorial