Page Header

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ (engineering technology) เช่น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมพลังงานและพลังงานทดแทน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และแบบจำลอง รวมถึงสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวัสดุศาสตร์ จัดทำโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารแบบเปิดที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (research articles) และบทความวิชาการ (academic articles) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใด ๆ ในทุกขั้นตอน มีกำหนดการจัดทำปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ของทุกปี

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม ของทุกปี

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีค่า Thai-Journal Impact Factors (T-JIF) ปี 2561 = 0.094 และมีค่า T-JIF เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2561) = 0.165

ISSN Print: 1686-9869 (cancellation 1/09/2023), ISSN Online: 2697-5548


Vol 20, No 1 (2024): January-April

Table of Contents


ปกวารสาร (cover)

ปกวารสาร (cover) - volume 20, issue 1, 2024 PDF
CIT Editorial

ข้อมูลวารสาร (Journal Information)

กองบรรณาธิการ (Editorial Board) / วัตถุประสงค์ (Objectives) / บทบรรณาธิการ (Editorial Note) / สารบัญ (Table of Contents) PDF
CIT Editorial

Research articles

Inventory Management to Reduce Product Administration Costs and Design Improvement of Packaging to Reduce Shipping Cost: A Case Study of AAA Company Limited PDF
Pipat Rungruang และ Piyanate Nakseedee
Design and Construction of Compost Production System Controlled by the Internet of Things
การออกแบบและสร้างระบบการผลิตปุ๋ยหมักที่มีการควบคุมด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
PDF
Siriwich Tadsuan และ Panuwat Taerakul
Optimal Power Allocation in NOMA System Based on Artificial Intelligence Methods PDF
Igor Jovanovic และ Kritsada Mamat
Physical Properties, Compressive Strength and Microstructure of Interlocking Concrete Paving Block Containing Bamboo Ash
สมบัติทางกายภาพ กำลังอัด และโครงสร้างระดับจุลภาคของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเถ้าไม้ไผ่
PDF
Suchart Chantaramanee , Abideng Hawa , Chatree Homkhiew และ Nuntachai Chusilp
Production Planning and Machine Maintenance Schedule of Dragon Green Energy Company, Limited PDF
Adul Phuk-in
Energy Performance Indicator of the Chiller Water System in the Government Lottery Office
ดัชนีชี้วัดสมรรถนะทางด้านพลังงานของระบบทำน้ำเย็นในอาคารกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
PDF
Sumol Sae-heng Pisitsungkakarn , Jutakorn Potisarangkul , Tammatuch Srathongchan , Thatchai Laythong , Wanchalee Pengpongsa และ Weera Sriariyakul
Development of Mathematical Model for Reverse Logistics Management: A Case Study of Plastic Recycling
การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ: กรณีศึกษาการรีไซเคิลพลาสติก
PDF
Jaturit Promsala และ Rojanee Homchalee
Influence of Meteorological factors and Distribution of Particulate Matter at Underground Parking
อิทธิพลของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและการกระจายตัวของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอาคารจอดรถใต้ดิน
PDF
Akaporn Prachanurak และ Pradthana Prachanurak
Polypropylene Biodegradation by Fictibacillus phosphorivorans Isolated from Freshwater Sediment
การย่อยสลายพลาสติกพอลิโพรพิลีนโดย Fictibacillus phosphorivorans ที่แยกจากตะกอนดินน้ำจืด
PDF
Pradinunt Eiamsa-ard
Improvement of the Water Purifier Assembly Process to Reduce Process Time and Ergonomic Risk
การปรับปรุงกระบวนการประกอบเครื่องกรองน้ำเพื่อลดเวลาการผลิตและความเสี่ยงทางการยศาสตร์
PDF
Phattarasaya Tantiwattanakul , Krit Khaonun , Tasakorn Wongworapitak , Visarut Markthongdee และ Kunanon Arnon
Shear Behavior of Reinforced Concrete Deep Beams Strengthened with Carbon Fiber under Static Loading
พฤติกรรมการรับแรงเฉือนของคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบสถิตย์
PDF
Sineenat Kaewprasit , Sayan Sirimontree และ Chanachai Thongchom
Reducing Harmful Effects on Human Health of Car Vibrations using a Combination of Unsupervised and Supervised Machine Learning Algorithm PDF
Pachara Juyploy และ Chatlatanagulchai Withit
Design and development of the Pallet Shot Machine
การออกแบบและพัฒนาเครื่องยิงพาเลท
PDF
Kwanchai Saeweenan , Nittaya Siriwan และ Wannalak Laotaweesub
The Performance of Carbon Fiber in Decreasing the Strain Level of the PC-Longitudinal Bridge (PC-Plank Girder) under Service Load PDF
Pruchaya Yoddumrong , Chichaya Boonmee และ Kittipoom Rodsin

Academic articles

RETRACTED: The Criteria for Bridge Structures Inspecting and Planning for Maintenance: A Case Study of Thailand and the Other Countries
หลักเกณฑ์การตรวจสอบโครงสร้างสะพานและการวางแผนเพื่อซ่อมบำรุงรักษา: กรณีศึกษาเกณฑ์ที่ใช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ
PDF
Thawatchai Phanyakit

วารสารฉบับเต็ม (Full Issue)

The journal of Industrial Technology, 20(1), 2024. PDF
CIT Editorial