Page Header

Announcements

ประกาศสถิติการพิจารณาของวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

จำนวนวันเฉลี่ยในการพิจารณาเบื้องต้น : 7-10 วัน

จำนวนวันเฉลี่ยในการรับพิจารณา-ตอบรับตีพิมพ์: 60-90 วัน

อัตราการยอมรับตีพิมพ์ในปี 2566 : 48%

ซึ่งขณะนี้วารสารได้ตอบรับการตีพิมพ์บทความถึง ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568

โดยทางวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มการรับพิจารณาบทความในระบบ Thaijo ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์กับวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถส่งบทความได้ที่ลิงก์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/kmutnb-journal/index

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและส่งบทความในระบบ Thaijo

คู่มือการใช้งานระบบ Thaijo

 
 
Posted: 2024-04-02
 

ประกาศจากวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มการรับพิจารณาบทความในระบบ Thaijo

 

ทางวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มการรับพิจารณาบทความในระบบ Thaijo ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์กับวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถส่งบทความได้ที่ลิงก์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/kmutnb-journal/index

 
Posted: 2023-09-01
 

ประกาศการอ้างอิงบทความในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ปรับการอ้างอิงบทความใหม่โดยมีรายละเอียดดังลิงก์ที่แนบนี้

https://drive.google.com/file/d/1BDlZ7grK9lrCK9Sd9rNpKF2S-B8I3q5X/view

 
Posted: 2023-07-10
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

 

การจัดเก็บค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดเก็บเมื่อบทความได้รับการอนุมัติตีพิมพ์แล้วเท่านั้น รายละเอียดดังนี้

1. ผู้นิพนธ์ประสานงาน ที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนเงินไม่เกิน 4,000 บาท ต่อหนึ่งบทความ
2. ผู้นิพนธ์ประสานงาน ที่เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวนเงินไม่เกิน 3,000 บาท ต่อหนึ่งบทความ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

 
Posted: 2022-10-12
 

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

เรียน ผู้ส่งบทความ ทางกองบรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ที่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งขณะนี้วารสารได้ตอบรับการตีพิมพ์
บทความถึง ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
Posted: 2022-03-16
 

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ

 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วารสารอยู่ในฐาน ACI และ TCI กลุ่มที่ 1)

 
Posted: 2019-09-11
 
1 - 6 of 6 Items


ISSN: 2985-2145