Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ คือ

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
  • ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้

  • เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก


สถิติการพิจารณา

จำนวนวันเฉลี่ยในการพิจารณาเบื้องต้น : 7-10 วัน
จำนวนวันเฉลี่ยในการรับพิจารณา-ตอบรับตีพิมพ์: 60-90 วัน
อัตราการยอมรับตีพิมพ์ในปี 2566 : 48%


Vol 34, No 2 (2024): April-June

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

Production of Platform Chemicals from Biorefining Process of Lignocellulose Biomass and its Significance to Global Warming and Sustainable Development Goal PDF
Diana Jose และ Malinee Sriariyanun ID. 242-007319

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การจำลองสถานที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าโดยพิจารณาการจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ
Optimal Location Modeling of Electricity Operations Center Considering the Electrical System Resiliency
PDF
Pornrat Khongkliang , Kanisa Rungjang และ Pattarapong Pakpoom ID. 242-016141
การทดสอบความไม่คงเส้นคงวาในประสิทธิภาพของแบบจำลองค่าความร้อนชีวมวลตามการวิเคราะห์แบบแยกธาตุ
Performance Inconsistencies in Biomass Higher Heating Value Models for Ultimate Analysis
PDF
Akara Kijkarncharoensin และ Supachate Innet ID. 242-025954
การประเมินปริมาณวัสดุจากของเสียแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุการใช้งานในประเทศไทย
Assessment of Materials from End-of-life (EoL) Photovoltaic Waste in Thailand
PDF
Engchart Supapyam และ Pichaya Rachdawong ID. 242-036160
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนชุบแข็งสกรูเกลียวปล่อยโดยใช้หลักการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
The Optimization of Heat Treatment Process for Tapping Screw Using Taguchi Technique
PDF
Teeranai Jirapongsananuruk , Krisada Asawarungsaengkul และ Thanasan Intarakumthornchai ID. 242-046165
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษากรณีศึกษา เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ
Development of an Instructional Activity Package Based on STEM Education: A Case Study of Smart Farm
PDF
Arkira Sonthitham และ Chaiyapon Thongchaisuratkrul ID. 242-056125
การพัฒนาสมการแสดงคุณสมบัติที่ขึ้นกับเวลาของเกลือหินแบบทรานซ์เวอร์ส‍ไอ‍โซ‍ทรอ‍ปี
Development of Constitutive Equations for Time-Dependent Behavior of Transverse Isotropic Rock Salt
PDF
Kanya Kraipru และ Thanittha Thongprapha ID. 242-066081
แบบจำลองลอจิตสำหรับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางและการประยุกต์ใช้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออก
Logit Model on Modal Choice Behavior of Recreation Trip to Eastern Thailand
PDF
Tawiprat Maychaipume และ Kanisa Rungjang ID. 242-076046
ปัจจัยสำคัญในการจัดลำดับรูปแบบการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
Significant Factors for Prioritize the Development of Renewable Energy Power Plants in Thailand
PDF
Sasiprapa Treepoonsuk และ Kanisa Rungjang ID. 242-086054
Linear Range Enhancement Circuit for Linear Variable Differential Transformer (LVDT) by Inverse Hyperbolic Tangent Function Compensation Technique PDF
Sompong Wisetphanichkij ID. 242-096000

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การจำแนกเพศจากความยาวของกระดูกและขนาดของร่างกายโดยใช้ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก
Gender Classification from Skeletons Lengths and Body Measurements Using a Logistic Regression Model
PDF
Jularat Chumnaul , Kritiyaporn Bilarli และ Panthipa Wannangu ID. 242-105975
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์เพื่อส่งเสริมการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ กรณีศึกษา หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม วชิรพยาบาล
QR code Application for the Easy Usage of Ventilators: A Case Study at Surgical Intensive Care Unit, Vajira Hospital
PDF
Kalyarat Karimla , Premkamol Chansuphab และ Areeya Jirathananuwat ID. 242-115751
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีทดแทนค่าสูญหายแบบพหุในข้อมูลพหุระดับ: การศึกษาด้วยการจำลองข้อมูล
Comparison of the Efficiency of Multiple Imputation in Multilevel Data: A Simulation Study
PDF
Nuanrat Chimsud , Prapasiri Ratchaprapapornkul และ Siwachot Srisuttiyakorn ID. 242-126075
Creating a Prediction Model for Prospective University Student Admissions During the COVID-19 Pandemic Situation: A Case Study of the Faculty of Science at Ubon Ratchathani University PDF
Phaichayon Kongchai , Supawadee Hiranpongsin และ Nadh Ditcharoen ID. 242-136040
ตัวแบบผสมสำหรับพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาปริมาณหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยรายเดือนของประเทศไทย
Hybrid Model for Forecasting Time Series Data of Monthly Household Electrical Distribution Units in Thailand
PDF
Thanakon Sutthison และ Panudet Pienkhawsook ID. 242-146035
ตัวแบบการถดถอยเซอร์คิวลาร์–เซอร์คิวลาร์และการประยุกต์กับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
Circular–circular Regression Model, with Application to Meteorological Data
PDF
Orathai Polsen ID. 242-155824
Numerical Integral Equation Methods of Average Run Length on EWMA Control Chart for Seasonal Moving Average Process with Exogenous Variables PDF
Chinnawat Muangkaeo และ Kanita Petcharat ID. 242-165765
สภาวะที่เหมาะสมของการหมักไมซีเลียมเห็ดหลินจือในน้ำลำไย
Optimization of Submerged Fermentation for Ganoderma lucidum Mycelium in Longan Juice
PDF
Nukrob Narkprasom และ Kanjana Narkprasom ID. 242-175766
อิทธิพลของปริมาณสารสกัดมะแขว่นต่อลักษณะทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของนาโนอิมัลชัน
Effect of Zanthoxylum Limonella (Dennst.) Alston. Content on Physicochemical Properties and Bioactivity of Nanoemulsion
PDF
Panida Adam , Sukanya Thepwatee , Jayanant Iemsam-arng , Sirichayaporn Huayhongthong , Sakhiran Sakulwech , Tirapote Rattana-amron และ Chotitas Sribun ID. 242-185837

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

การวิเคราะห์อารมณ์จากใบหน้ามนุษย์แบบเวลาจริงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัวต้นทุนต่ำ
A Real-Time Analysis of Human Face Emotions Using Deep Learning Techniques on Low-Cost Embedded Devices
PDF
Choopan Rattanapoka และ Naratip Sangsai ID. 242-195788
การศึกษาชีพลักษณ์ของป่าพรุด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2: กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต
Peat Swamp Forest Phenology Based on Sentinel-2 Images: Case Study at Phuket Province
PDF
Veeranun Songsom , Werapong Keodsin , Surachet Pinkeaw และ Jutaporn Kesorn ID. 242-205898
โปรแกรมแจ้งเตือนและแสดงผลการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ กรณีศึกษาหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม วชิรพยาบาล
Program to Notify and Display Results of Medical Instruments Verification: A Case Study at Surgical Intensive Care Unit, Vajira Hospital
PDF
Phonyani Pujan , Pichamon Lertjirawat และ Areeya Jirathananuwat ID. 242-215752
การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
Thai Handwriting Recognition Using Deep Learning
PDF
Sompong Valuvanathorn , Teerasak Sangsuwan และ Nadh Ditcharoen ID. 242-226057

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของวิศวกรต้นทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Competency Development Model for Cost Engineer in the Construction Industry
PDF
Narumon Khaodee , Teravuti Boonyasopon , Somnoek Wisuttipat และ Suchart Siengchin ID. 242-236088

บทความวิจัยจาก ECTI

โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการจำลองผลตอบสนองอิมพัลส์ของตู้ลำโพงกีตาร์แบบเวลาจริง
Artificial Neural Networks for Real-Time Digital Emulation of Guitar Speaker Cabinet Impulse Response
PDF
Tantep Sinjanakhom และ Sorawat Chivapreecha ID. 242-245787

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 2567 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145