Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ คือ
• ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
• ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
• ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
• ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก


Vol 34, No 1 (2024): January-March

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

Bio-Circular-Green Economic Model BCG and Lignocellulose Biorefinery: Advancing Sustainable Development and Climate Change Mitigation PDF
Nichaphat Kitiborwornkul และ Malinee Sriariyanun ID. 241-007308

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การคำนวณกระแสอ้างอิงด้วยทฤษฎีกำลังไฟฟ้าขณะหนึ่งสำหรับการปรับปรุงคุณภาพกระแสไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับจ่ายรถไฟฟ้า
Reference Current Calculation with Instantaneous Power Theory for Current Quality Improvement in Railway Electrification System
PDF
Chakrit Panpean , Jeerawan Homjan , Jittima Varagul และ Worawat Lawanont ID. 241-015676
การตรวจจับการล้มตามลำดับความรุนแรงสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้สัญญาณ WiFi
Severity-Based Fall Detection for Elderly Using WiFi Sensing
PDF
Pongphan Leelatien , Pongphan Leelatien และ Kantaporn Pararach ID. 241-025732
การนำกลับของกรดลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟนิกจากของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน
The Recovery of Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid from the Waste Sulfonation Process
PDF
Suteeporn Tonkhum และ Pailin Ngaotrakanwiwat ID. 241-035667
การวิเคราะห์แผ่นพื้นหนาออกเซติกแบบออร์โททรอปิกด้วยวิธีบาวน์ดารีเอลิเมนต์
Analysis of Thick Orthotropic Auxetic Plates by Boundary Element Method
PDF
Sirakorn Jeeradit , Boonme Chinnaboon และ Somchai Chucheepsakul ID. 241-045611
การใช้ขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีนแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนในการออกแบบผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
The Use of Polyethylene and Polypropylene Plastic Waste as Partial Replacement of Fine Aggregate in Asphalt Concrete Pavement Design
PDF
Wikarn Ruensook และ Nirachorn Nokkaew ID. 241-055808
การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานโดยการจัดตารางแบบฮิวริสติกพลวัตในการจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมัน
Energy Efficiency Improvement by Dynamic Heuristic Scheduling in the Fuel Distribution Process of the Fuel Depot
PDF
Supanut Sitha , Angsumalin Senjuntichai และ Worachok Chaiwong ID. 241-065618
Development of the Asphalt Pavement Deterioration Model Using the Markov Chain: Case Study of the State Highway Number 4 at Km. 67+334 to 111+457 PDF
Nutchapon Maneedang , Bunpoat Kunsuwan และ Nipawan Kunsuwan ID. 241-075685
การวิเคราะห์การดัดของแผ่นพื้นหนาที่วางบนฐานรากยืดหยุ่นหลายชั้นโดยวิธีบาวดารีเอลิเมนต์
Bending Analysis of Thick Plates on a Multi-Layered Elastic Foundation by Boundary Element Method
PDF
Jirapong Chanadee , Boonme Chinnaboon และ Somchai Chucheepsakul ID. 241-085613
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสสลับของลูกถ้วยพอร์ซเลนกับอนุภาคฝุ่นซีเมนต์และเกาลีนที่เคลือบผิว
A Comparative Study of AC Porcelain Insulators Characteristics with Cement Dust Particles and Kaolin Surface Coatings
PDF
Anyarat Sonsanam และ Tawatchai Sonsanam ID. 241-095617
การศึกษาภาพถ่ายรากพืชเพื่อวิเคราะห์หาความมั่นคงของลาดดิน
Root Investigation by Using Image Processing Method for Slope Stability
PDF
Wolakamol Srisook , Bunpoat Kunsuwan และ Warakorn Mairiang ID. 241-105627
การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
A Study of Thailand’s Logistics Infrastructure System in the East-West Economic Corridor
PDF
Siwasit Pitjamit , Parida Jewpanya และ Pakpoom Jaichompoo ID. 241-115809
การออกแบบการทดลองปัจจัยรูปทรงฟลายวีลของระบบจัดเก็บสะสมพลังงานฟลายวีล
Experimental Design for Shape Factor of Flywheel Rotor with a Flywheel Energy Storage System
PDF
Aphichit Semsri ID. 241-125736
แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางของทีมช่างซ่อมบำรุงรถตัดอ้อย
A Mixed Integer Linear Programming Model for Scheduling and Routing Problem of Sugarcane Harvester Technician Teams
PDF
Voravee Punyakum , Kanchana Sethanan และ Krisanarach Nitisiri ID. 241-135919
ประสิทธิภาพของคานคอมโพสิตสำเร็จรูปภายใต้แรงดัดในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด
Service and Ultimate Performance of Simply-Support Precast Composite Beams
PDF
Affan Kasor , Kan Srisuwan , Nitisak Madden , Thanongsak Imjai และ Jakkapol Tipsuwan ID. 241-145554
สายอากาศกราไฟต์โมโนโพลแบบระนาบสองย่านความถี่ ที่โค้งงอได้และมีต้นทุนต่ำสำหรับประยุกต์ใช้งาน GSM/ITM/WLAN/LTE/X-band
Low-Cost, Flexible Dual-Band Planar Monopole Graphite Antenna for GSM/ITM/WLAN/LTE/X-band Applications
PDF
Suwat Sakulchat , Amnoiy Ruengwaree , Watcharaphon Naktong และ Voranuch Thongpool ID. 241-155838

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การใช้เม็ดไคโตซานดัดแปรเป็นตัวดูดซับน้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ
Modified Chitosan Beads Used as an Adsorbent of Soluble Metal Working Fluid
PDF
Pornpimon Jarupanavet และ Kowit Piyamongkala ID. 241-165621
การเตรียมและศึกษาสมบัติของถ่านชีวภาพจากเปลือกถั่วลิสงด้วยกระบวนการทอร์รีแฟกชันและไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน
Preparation and Characterization of Biocoal from Groundnut Shell via Torrefaction and Hydrothermal Carbonization Processes
PDF
Jarunee Khempila และ Pumin Kongto ID. 241-175813
Comparing Nonparametric Regression Methods for Exchange Rate of Thai Baht against the US Dollar and Volume Import of Electricity Data PDF
Boosaraphan Kanthom และ Autcha Araveeporn ID. 241-185709
การพัฒนาเครื่องอัดแท่งถ่านชีวมวลสำหรับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในจังหวัดระยอง
Development of a Biomass Briquette Machine from Agricultural Waste in Rayong Province
PDF
Krittaphas Mongkoldhumrongkul ID. 241-195749
การสังเคราะห์ผงผลึกแม่เหล็ก MgFe2O4 ด้วยวิธีการเผาไหม้ของแข็งแบบง่าย โดยใช้อุณหภูมิแคลไซน์ต่ำ
The Synthesis of MgFe2O4 Magnetic Powders by Simplified Solid-State Combustion Technique with Using Low Calcination Temperature
PDF
Arjaree Thongon , Chiittakorn Kornphom , Theerachai Bongkarn และ Supree Pinitsoontorn ID. 241-205896
จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับอะทราซีนโดยไบโอชาร์ไม้ไผ่
Kinetic and Isotherm Adsorption of Atrazine by Bamboo Biochar
PDF
Ananya Jeeraro , Suthatip Sinyoung , Puangrat Kajitvichyanukul และ Kittipong Kunchariyakun ID. 241-215723
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสมรภูมิทางอากาศโดยใช้แบบจำลองแลนเชสเตอร์
Mathematical Modelling of Air Combat by Using Lanchester Model
PDF
Somboon Pattanasagulloy และ Thiansiri Luangwilai ID. 241-225629

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้จัดการโครงการในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารสูงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Competency Framework Development for High-Rise Construction Project Managers in the Digital Economy
PDF
Wirasak Wanitwat , Teravuti Boonyasopon และ Somnoek Wisuttipaet ID. 241-236830

บทความวิจัยจาก ECTI

การศึกษาปัจจัยของการกำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยพลาสมาระบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จบนกรรไกรผ่าตัด
Studied Parameters of Bacterial Disinfection by Using Dielectric Barrier Discharge Plasma System on Surface of Surgical Scissors
PDF
Penpimon Jaiaree , Rungtiwa Itssaracheepsakul , Choopol Phromsuthirak และ Prajya Tangjitsomboon ID. 241-245776
การออกแบบระบบป้องกันสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ กรณีศึกษา: ความผิดพร่องโรเตอร์เยื้องศูนย์แบบขนาน โดยใช้ฟัซซี่ลอจิก
Design Protection System for Induction Motor: A Case Study Parallel Misalignment Rotor Fault Using Fuzzy Logic
PDF
Boonterm Ounviset , Kan Kanpanya , Sittpong Intrayut และ Supachai Prainetr ID. 241-255688

บทความวิชาการ (Academic Article)

วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับสมการชเรอดิงเงอร์และการหาเงื่อนไขของการเกิดค่าความถี่ควอซีนอร์มอลสำหรับพลังงานศักย์แบบต่าง ๆ
Mathematical Method for Schrödinger Equation and Finding Condition of Quasi-normal Frequencies for Various Potentials
PDF
Charoensak Yindetet , Petarpa Boonserm , Kunlapat Sansuk และ Sattha Phalungsongsathit ID. 241-265487

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 2567 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145