Page Header

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และบริษัทในเครือ (ส่วนธุรกิจโรงแรม)

Pramoch Thammakorn, Chedthida Kusalasaiyanon, Pornkamon Tantanasakda

Abstract


การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัท 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และบริษัทในเครือในส่วนธุรกิจโรงแรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 234 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้าน คือ ด้านความต้องการมีส่วนร่วม ด้านการแสดงตน และด้านความภักดีต่อองค์กร ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและสมการพยากรณ์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พบว่าปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความเข้าใจในการทำงาน ด้านลักษณะงานที่หลากหลายและท้าทาย ด้านงานที่ทำมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน มีผลต่อความผูกพันของพนักงานโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความสำคัญต่อองค์กร ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรและด้านสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์กร มีผลต่อความผูกพันของพนักงานโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

This study aims to examine organizational commitment levels and to explore factors affecting organizational commitment among employees of LH Mall & Hotel Co., Ltd. and its subsidiaries in the hotel business section. The sample group consisted of 234 staff members. A questionnaire was the main instrument for gathering information from respondents. This study results demonstrated the high levels of overall organizational commitment among respondents. The aspects earning the maximum ratings encompassed the need for employees' engagement, personal presence and loyalty to the organization respectively. According to multiple regression analysis and forecasting results, major factors influencing employees' organizational commitment were revealed as follows: work characteristics, professional knowledge and expertise, various job types and challenges, opportunities to interact with others along with career prospects (p < 0.05). As regards work experience, self-perceived competence within the company accompanied by organizational reliability and dependability exhibited significant positive effects on overall organizational commitment among the employees (p < 0.05).


Keywords[1] ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ และคณะ. (2556). การพัฒนาโมเดลความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 19(2), 79.

[2] ปาริชาต บัวเป็ง. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัส ทรีส์ ประเทศไทย (จํากัด). [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

[3] ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). วิทยาออฟเซ็ทการพิมพ์.

[4] วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2560). การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). พิษณุโลก : สำนักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร.

[5] นวลศรี กาญจนรัตน์. (2543). ความผูกพันของพนักงาน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางที่มีต่อองค์การ. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

[6] ฐิติมา หลักทอง. (2557). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยบูรพา.

[7] นุชติมา รอบคอบ. (2542). ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การเภสัชกรรม สังกัดสำนักงานใหญ่ ราชเทวี. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์.

[8] ชาญวุฒิ บุญชม. (2553). ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

[9] เบญจมาภรณ์ นวลิมป์. (2546). การศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบุคคล ลักษณะงาน และประสบการณ์ในงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

[10] สมจิตร จันทร์เพ็ญ. (2557). ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

[11] ศศินบุญ บุญยิ่ง. (2544). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.bid.2021.07.011

Refbacks

  • There are currently no refbacks.