Page Header

แนวทางการปรับรูปแบบธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SMEs)
Business Model Alignment Approaches for Thai Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Digital Economy Era

Booncherd Butein, Touchphan Siriwet

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการปรับรูปแบบธุรกิจ และ กำหนดแนวทางในการปรับรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SMEs) ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ขีดความสามารถของธุรกิจ เนื่องจากความไม่ชัดเจนของแนวทางการพัฒนาธุรกิจและการมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด มีผลทำให้การปรับรูปแบบธุรกิจและความสามารถในการลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อช่วยเพิ่มระดับขีดความสามารถในการปรับรูปแบบธุรกิจ และหาแนวทางในการปรับรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จำนวน 200 ตัวอย่าง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินกิจการด้านขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อความอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจ โดยมีผู้บริหารและเจ้าของกิจการให้ความสำคัญระดับมาก เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจให้เป็นมาตรฐาน โดยมุ่งสร้างการเติบโตของธุรกิจเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจ สำหรับประเด็นแนวทางปรับรูปแบบธุรกิจผู้บริหารและเจ้าของกิจการให้ความสำคัญในระดับปานกลางเพื่อการสร้างผลกำไรธุรกิจ โดยมีการประยุกต์เทคโนโลยีธุรกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจและใช้พื้นฐานดิจิทัลธุรกิจ พร้อมกับการสร้างพันธมิตรธุรกิจและให้ความสำคัญระดับน้อยในการสร้างผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์ ทั้งนี้การนำแนวทางปรับรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจและการปรับผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ สรุปผลการวิจัย การปรับรูปแบบธุรกิจจากการกำหนดแนวทางพัฒนาให้เกิดผลเชิงประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ความสำคัญกับการปรับกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกำกับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ขณะที่ประเด็นการสร้างพันธมิตรธุรกิจจากการใช้เทคโนโลยีทางด้านออนไลน์และเทคโนโลยีธุรกิจการให้ความสำคัญยังไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลต่อความเสี่ยงและความเสียหายจากการดำเนินกิจการ

The purposes of this research were to examine the adjustable capability on business model alignment of Thai Small and Medium Enterprises (SMEs) in the digital economy era. The adjustment was performed using business model alignment approaches under the capability of the current business operation. As a result of the uncertainty in business development and scarcity of resources, business model alignment and investment capability of Thai Small and Medium Enterprises (SMEs) are not consistent with the current economic situation. In order to improve the adjustable capability and to find out the proper approaches for Thai Small and Medium Enterprises (SMEs), the researchers conducted a survey research through the purposive sampling method. The participants in the study were 200 executives of Thai Small and Medium Enterprises (SMEs). The results of the research revealed that changes of the national economy have been the driving force behind technological advancement, affecting business directions with regard to entrepreneurial capabilities to improve resilience and sustainability among SMEs. Many executives and business owners placed high importance ratings on the business model alignment, empowering business process improvement and business standard operating procedures. Developing strategic objectives would be a driving force in business growth. As for business model alignment approaches, a moderate rating was given to importance for business profitability. Applied business Technology is embedded within business strategy formulation. To thrive in the digital economy, an emphasis is put on e-business fundamentals and business alliances. A low rating was given to benefits of running an online business. The implementation of the aligned operating model for SMEs features technology application for establishing business standards and increasing business profits. Research findings indicate that the alignment serves as guidelines to determine the efficiency of the outcomes. SME entrepreneurs put emphasis on the adjustment of business processes utilizing information technology for business process controls and enhanced efficiency. Formation of business alliances utilizing digital and modern business technologies appeared to be not significant enough for the reduction of SMEs’ operating expenses and time. As a matter of fact, business risks may occur within the operational processes.


Keywords[1] Kongpetdit, C. & Chantuk, T. (2016). Change Management: Role of Leadership and Organizational Communication. Veridian E-Journal. Silpakorn University, 9(1), 895-919.

[2] Dave Chaffey. (2015). Digital business and E-commerce management strategy implementation and practice. (6th ed.). Pearson.

[3] Daft R. L. (2008). New Era of Management. (2nd ed.). China Translation and Printing Services.

[4] สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (2563, 9 มีนาคม). รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายเดือน มกราคม 2563. https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=215

[5] วันชัย มีชาติ. (2556). พฤติกรรมการบริหารองค์กรสาธารณ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[6] Jone, o., & Tilley, F. (2003). Competitive advantage in SME: Towards a conceptual framework. John Wiley & Sons.

[7] M. Hasan. Harris (2009). Entrepreneurship and Innovation in e-Commerce, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 32(1), 92-97.

[8] Yilmaz S., Ozgen H., and Akyel R. (2013). The impact of change management on the attitudes of Turkish security managers towards change. Journal of Organizational Change Management. 26(1), 117-138.

[9] Ash, P. (2009). Fast and Effective Change Management. Asian Development Bank. 1-5.

[10] Aslana S., Diken A., & Sendoqduc A. A. (2011). Investigation of the Effects of Strategic Leadership on Strategic Change and Innovativeness of SMEs in a Perceived Environmental Uncertainty. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24(2011), 627–642.

[11] Schermerhorn, John R. (2005). Management. (8th ed.). John Wiley & Sons.

[12] Baron, Robert A. & Tang, Jintong. (2011). The role of entrepreneurs in firm-level innovation: Joint effects of positive affect, creativity, and environmental dynamism. Journal of Business Venturing, 26(1), 49-60.

[13] Self, D. R., Armenakis, A. A., & Schraeder, M. (2007). Organizational change content, process and context: A simultaneous analysis of employee reactions. Journal of Change Management, 7(2), 211–229.

[14] Higgs, M. J. & Rowland, D. (2011). What does it take to implement change successfully? A study of the behaviors of successful change leaders. Journal of Applied Behavioral Science 47(3), 309–335.

[15] Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory statistic, (2nd ed.). Harper & Row.

[16] กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2563, 9 มีนาคม). คู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563. https://www.dip.go.th/th/category/news/2020-02-17-16-25-53

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.bid.2021.07.015

Refbacks

  • There are currently no refbacks.