Page Header

การศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการตลาดบริการของผู้เช่าพื้นที่ กรณีศึกษาศูนย์การค้าไอทีสแควร์
Factors Determining Tenants Satisfaction towards Service Marketing: A Case Study of IT Square Shopping Center

Kanokrath Phongphothakul, Thanet Utsaha

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการตลาดบริการของผู้เช่าพื้นที่ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้เช่าพื้นที่ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้เช่าพื้นที่ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าประเภท ไอที โทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียง และกล้อง ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าเช่าตั้งอยู่ชั้น 1 ลักษณะการเป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่เป็นแบบเจ้าของคนเดียว ขนาดพื้นที่เช่าส่วนใหญ่เป็นขนาดพื้นที่ 20 - 50 ตารางเมตร ระยะเวลาการทำสัญญาเช่าส่วนใหญ่คือ 3 – 12 เดือน ระยะเวลาที่เริ่มทำธุรกิจจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป ผู้ตัดสินใจทำสัญญาเช่ากับศูนย์การค้า ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเอง ราคาค่าเช่าที่จ่ายต่อเดือนส่วนใหญ่ คือ 10,000 – 40,000 บาท และจำนวนร้านค้าของผู้เช่าภายในศูนย์การค้าฯ ส่วนใหญ่มีสาขาเดียว การศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการตลาดบริการของผู้เช่าพื้นที่ โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการตลาดบริการของผู้เช่าพื้นที่ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ พบว่า ด้านกระบวนการบริการอยู่ในระดับมาก นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลางเรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากรอยู่ใน ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา

The purpose aimed to study the satisfaction levels towards the marketing factor service of retail tenants at IT Square Shopping Center. The study applied a quantitative approach. The respondents were the retail tenants. The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. The results revealed general information of tenants as follows: Most of the tenants were the owners of IT shops, selling mobile phone, audio equipment, and camera. Most rental shops were located on the 1st floor, space of the shops was between 20-50 square meters. Rent agreements usually covered a period of 3-12 months. Most tenants had run the business for over 5 years. The tenants owned only one shop and made their own decision for leasing by themselves. The rental cost was between 10,000-40,000 baht/month. Overall tenant satisfaction towards the marketing factor service was at a moderate level (M=3.19). The satisfaction levels towards the marketing factor service showed that the tenants were satisfied with the process at the high level and the rest were at the moderate level arranging as follows: Place, People, Physical evidence, Products, Promotion, and Price


Keywords[1] วิจัยกรุงศรี. (2562, 24 กรกฎาคม). แนวโน้มธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. Krungsri. https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/RealEstate/Commercial-Buildings-in-BMR/IO/io-retail-space-bmr

[2] วิชชารียา เรืองโพธิ์. (2553). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

[3] McCarthy, E. Jerome (1960). Essential of Marketing. Boston: E.Jerome McCarthy and Associates.

[4] โสภิตา รัตนสมโชค. (2558). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขต กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

[5] จาตุรงค์ ไชยเวช. (2551). ความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

[6] ภานุมนต์ หนองขุ่นสาร. (2548). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเช่าพื้นที่ของร้านคอมพิวเตอร์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

[7] เกียรติพงษ์ มูลโพธิ์. (2555). ความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต. การค้นคว้าแบบอิสระ, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.bid.2021.03.021

Refbacks

  • There are currently no refbacks.