Page Header

High-efficiency Wood Stove Development Based on CFD Analysis
การพัฒนาเตาฟืนประสิทธิภาพสูงบนพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค CFD

Rachan Vongtavee, Thaithat Sudsuansee

Abstract


ในประเทศไทยเตาฟืนเป็นที่นิยมใช้สำหรับการหุงต้มในครัวเรือนตามแหล่งชุมชน เนื่องจากฟืนเป็นวัสดุที่หาง่ายและมีความยั่งยืนในการทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาขนาดเล็ก ปัญหาหลักของเตาฟืนที่พบบ่อยคือมีการให้พลังงานความร้อนต่ำ ใช้เวลาในการหุงต้มนาน ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ และยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศได้แก่ควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้มีปริมาณที่สูง ดังนั้น งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาเตาฟืนแบบดั้งเดิมให้มีค่าความร้อนเพิ่มสูงขึ้น โดยมีขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยประกอบด้วยการศึกษากระบวนการของการเผาไหม้ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ และการแลกเปลี่ยนความร้อนของฟืน การออกแบบพัฒนาเตาฟืนให้มีการไหลของอากาศที่ดีขึ้นช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการจำลองด้วยเทคนิค CFD (Computational Fluid Dynamics) เพื่อศึกษาผลของการไหลของอากาศและผลของอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ ผลการศึกษาพบว่าเตาที่พัฒนาใหม่นี้มีความเสถียรทางด้านความร้อนจากฟืน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการให้ความร้อนที่สูงขึ้น โดยมีค่ากำลังงานความร้อนที่ใช้ต้มน้ำและมีประสิทธิภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้น 106% และ 8.7% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับเตาฟืนแบบดั้งเดิม

According to community sources, firewood stoves are still widely used in households in Thailand for cooking because it is a convenient and sustainable fuel source for small stoves. The firewood stoves' primary problem is poor heating capacity, which makes the cooking take a long time, uses a lot of fuel, and produces a lot of air pollution, including smoke from combustion. Increasing the efficiency of the stoves is the objective of this research. The focus is on the heat exchange and combustion processes to enhance the firewood stove. The development of the new firewood stove uses the simulation based on CFD (Computational Fluid Dynamics) techniques to investigate the effects of airflow and temperature rise on combustion chambers to promote complete combustion. The comparison between a conventional stove and a newly-developed one is that it provides higher heating power and heating efficiency of 106% and 8.7% respectively.


Keywords


เตาฟืน; CFD; การเผาไหม้; wood stove; CFD; combustion

[1] S. K. Joseph, P. Krishna and H.B.V. Zann, Bringing stoves to the people, ACTS Press and the Foundation for Wood Stove Dissemination (FWD), Nairobi, Kenya, 1990.

[2] S. Karekezi, The role of a stoves information network in addressing the indoor air pollution – an African perspective, Indoor air pollution from biomass fuel, Proceeding, 1992, 89-104.

[3] E. Crewe, Morogoro fuel wood stove    project - Review and recommendations, Intermediate Technology Development Group (ITDG), Rugby, UK, 1990.

[4] T. Otiti, Improved stoves in Tanzania - Stove Notes 6, FWD and ACTS Press, Nairobi, Kenya, 1991.

[5] D. M. Kammen and B. F. Kammen, Energy food preparation and health in Africa: The roles of technology education and resource management, African Technology Forum, 1992, 6(1), 11-14.

[6] R. George, Commercialization of technology for domestic cooking applications in biomass energy systems, Tata Energy Research Institute (TERI), New Delhi, India, 1997.

[7] S. Wazir, Evaluation of chulas, Thesis, Indian Institute of Technology, India, 1981.

[8] N.L. Panwar, Performance evaluation of developed domestic cook stove with Jatropha shell, Waste and Biomass Valorization, 2010 1(3), 309-314.

[9] P. Arora and S. Jain, A review of chronological development in cookstove assessment methods: Challenges and way forward, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 55, 203-220.

[10] http://e-lib.dede.go.th/mm-data/Bib13842-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf (Accessed on 14 Jan 2022)

[11] M. Koraiem and D. Assanis, Wood stove combustion modeling and simulation: Technical review and recommendations, International Communications in Heat and Mass Transfer, 2021, 127.

[12] H. Ali and T. Wei, CFD Study of an improved biomass cookstove with reduced emission and improved heat transfer characteristics, Journal of Clean Energy Technologies, 2017, 5, 427-432.

[13] N.C. Kantová, S. Stadek, J. Jnadacka, A. Caja and R. Nosek, Simulation of biomass combustion with modified flue gas tract, Applied Sciences, 2021, 11(3), 1278.

[14] G. Hailu, Product development using CFD simulation of energy efficient institutional bio-char rocket stove, Journal of Energy Technologies and Policy, 2018, 8, 22-28.

[15] http://www.pmt.usp.br/academic/martoran/ notasmodelosgrad/ANSYS%20Fluent%20 Theory%20Guide%2015.pdf (Accessed on 9 Jan 2022)

[16] W.P. Jones and J.H. Whitelaw, Calculation methods for reacting turbulent flows: A review, Combustion and Flame, 1982, 48, 1-26.

[17] W. Wang, Y. Cao and T. Okaze, Comparison of hexahedral, tetrahedral and polyhedral cells for reproducing the wind field around an isolated building by LES, Building and Environment, 2021,195, 107717.

[18] M. Spiegel, T. Redel, Y.J. Zhang, T. Struffert,  J. Hornegger, R.G. Grossman, A. Doerfler and C. Karmonik, Tetrahedral vs. polyhedral mesh size evaluation on flow velocity and wall shear stress for cerebral hemodynamic simulation, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 2011, 14(1), 9-22.

[19] S. Ruffin and J. Lee, Adaptation of a k-epsilon model to a C artesian grid based methodology, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2009, 3(3), 238-245.

[20] S.A. Ayo, Design, construction and testing of an improved wood stove, Assumption University Journal of Technology, 2009, 13(1), 12-18.

[21] T. Poomchai, T. Thonusin, C. Chotchutima, S. Janeweerawat and P. Maneesan, Evaluation of biomass production and properties energy of rubber wood, Para Rubber Electronic Bulletin, 2019, 40(4), 2-17.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.12.006

Refbacks

  • There are currently no refbacks.