Page Header

Vol 18, No 3 (2022)

September-December

Table of Contents


ปกวารสาร (cover)

ปกวารสาร (cover) - volume 18, issue 3, 2022 PDF
CIT Editorial

ข้อมูลวารสาร (Journal Information)

กองบรรณาธิการ (Editorial Board) / วัตถุประสงค์ (Objectives) / บทบรรณาธิการ (Editorial Note) / สารบัญ (Table of Contents) PDF
CIT Editorial

Research articles

การวิเคราะห์และทดสอบดินเลนจากบ่อดักตะกอนของเหมืองแม่เมาะเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
Analysis and Testing of Muddy Soil from the Sediment Pond of The Mae Moh Mine for Portland Pozzolan Cement Production
PDF
Sucheewan Inthung , Pirat Jaroonpattanapong และ Anucha Wannagon
Influences of Aging and Inflation Pressure on Stiffness and Absorbed Energy of a Passenger Car Radial Tire PDF
Supasit Nantapuk , Sathaporn Chuepeng และ Manida Tongroon
การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพร่วมกับวิศวกรรมคันเซในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยชาเซรามิก
Application of Quality Function Development Technique in Combination with Kansei Engineering in the Design and Development of Ceramic Tea...
PDF
Surasit Rawangwong , Chatree Homkhiew , Thaya Pirom , Julaluk Rodjananugoon และ Chaiwattanapat Laosat
ระบบติดตามตำแหน่งภายในอาคารแบบเรียลไทม์ระดับเซนติเมตร
Centimeter Indoor Real-Time Location System
PDF
Hathairat ketmaneechairat และ Banatus Soiraya
การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Increasing Yield and Reducing the Cost of Cultivation of Asparagus with the Internet of Things
PDF
Siriwich Tadsuan และ Panuwat Taerakul
การเปรียบเทียบวิธีการประมาณเวลากิจกรรมในเทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ
A Comparison of Activity Time Estimates Methods in PERT
PDF
Nanthawat Maha และ Kanlaya Boonlha
การพัฒนาเตาฟืนประสิทธิภาพสูงบนพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค CFD
High-efficiency Wood Stove Development Based on CFD Analysis
PDF
Rachan Vongtavee และ Thaithat Sudsuansee
ผลกระทบของการปรับตั้งจังหวะการฉีดน้ำมันไพโรไลซิสจากพลาสติกผสมน้ำมันดีเซลที่มีต่อสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษขอเครื่องยนต์ดีเซล
Effects of Injection Timing Adjustment of Plastic Pyrolysis Oil Blended with and Diesel Fuel on Performance and Emissions...
PDF
Chonlakarn Wongkorsub , Anucha Krutthaphan , Kampanart Theinnoi , Seekharin Komolhirun , Soontorn Odngam และ Mongkol Dansuuntornchai
การลดความซับซ้อนของวงจรตรวจหาและแก้ไขมุมเอียงของหัวอ่านสำหรับการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
Reducing the Complexity of the Skew Angle Detector and Corrector for Bit-Patterned Magnetic Recording
PDF
Santi Koonkarnkhai และ Piya Kovintavewat
การติดตามคุณภาพน้ำผิวดินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Monitoring of Surface Water Quality at Ubon Ratchathani University
PDF
Khanidta Bootdee , Arunya Wetchasan , Intira Inlerd , Sitthichai Chaikhan และ Nukul Mongkol
การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคันเซร่วมกับแบบจำลองคาโนเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกระจูดจักสาน
Application of Kansei Engineering Technique and Kano Model for Design and Development of Lamp Products from Krajood Basketry
PDF
Surasit Rawangwong , Chatree Homkhiew , Chainarong Srivabut และ Pheeraphong Phanthasri
การวิเคราะห์ระบบและสร้างอุปกรณ์ทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดแผ่นเรียบโดยใช้วิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์แบบ 3 มิติ
The System Analysis and Build Prototype of Flat-plate Solar Collector by 3-D Finite Element Method
PDF
Issaraporn Amornsawatwattana , Suparoek Junsupasen และ Alongkorn Namahoot
อิทธิพลของสารเคลือบฐานชีวภาพชนิดคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสต่อสมบัติของกระดาษ
Influences of Carboxymethyl Cellulose Bio-based Coating on Paper Properties
PDF
Surachai Khankaew , Chonlada Tangtet , Chalothon Hunsuwan และ Karnpicha Suwannawatanamatee
การประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกสำหรับการพยากรณ์ราคาพืชไร่ของประเทศไทย
Application of a Long Short - Term Memory Deep Natural Network Model for Field Crops Price Forecasting in Thailand
PDF
Thanakon Sutthison
ผลของการบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุก (Clarias) แปรรูป
Effect of Active Packaging on the Quality of Processed-Catfish (Clarias) Products
PDF
Kanpicha Suwannawatanamatee , Suchada Kantaros และ Surachai Khankaew
การสำรวจมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ: กรณีศึกษา จุดตัดทางรถไฟในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Survey of Safety Standards at Railway Intersections: A Case Study of Railway Intersections in Chachoengsao Province
PDF
Jatuphon Pisitsak , Methee Promsila , Tanatat Monmongkol และ Kingkarn Kittisuntaropas
ผลกระทบของปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการกัดของวัสดุเชิงประกอบโดยการออกแบบการทดลองแบบไอ-ออพติมอล
Effect of Factors and Optimal Condition in Milling Process of Composites Using I-Optimal Experimental Design
PDF
Chainarong Srivabut , Chatree Homkhiew และ Surasit Rawangwong

วารสารฉบับเต็ม (Full Issue)

The journal of Industrial Technology, 18(3), 2022. PDF
CIT Editorial