Page Header

Vol 22 (2015)

Table of Contents


Research Article

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อแนะนำ เส้นทางการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาและ การประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา PDF
หฤทัย อาษากิจ
การพัฒนาสื่อฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับพนักงาน แผนกประกอบ 2 ฝ่ายผลิต บริษัทดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด PDF
ศรัญญา ชื่นหิรัญ และ จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
การจำแนกผู้เข้ารับการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความยาวแปรผัน PDF
ปิยนุช เจริญมูล , ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ และ อนิราช มิ่งขวัญ
เทคนิคการวิเคราะห์วีดีทัศน์เพื่อตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุบนถนน PDF
ไกรศักดิ์ เกษร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับสมาชิกทีมพัฒนาในสกรัม PDF
เพ็ญประภา บุตรละ , โอฬาร โรจนพรพันธุ์ และ พรชัย มงคลนาม
การพัฒนาการป้องกันการชนกันของข้อมูล สำหรับระบบชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทย PDF
ศรัทธญา บุญเฉลียว และ ชัยพร ใจแก้ว
ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือชนิดที่ 2 สอนด้วยขั้นตอนวิธีแบบ ผสมผสานเชิงสามัญสำนึกสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย PDF
อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า และ พยุง มีสัจ
ขั้นตอนวิธีนับจำนวนเชื้อบนแผ่นฮิโมชิโตมิเตอร์ ด้วยเทคนิคประมวลผลภาพและดีบีสแกน PDF
เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ , นิทัศน์ นิลฉวี , ทวีศักดิ์ รัตนคม และ พรรณนิการ์ กงจักร
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม MENTOR-II สำหรับการออกแบบ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลภายในโครงข่ายแกนหลัก ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต PDF
อรรณพ หมั่นสกุล
การใช้งานได้ของเว็บไซต์ PDF
ศศิพันธ์ นิตยะประภา


ISSN: 1685-8573