Page Header

Precautionary Measures for Workers in Industrial Business Sector

Pachawalee Nuallaong, Thanin Silpcharu

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับแรงงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ดําเนินการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 คนและสำรวจข้อมูลจากผู้บริหารด้านความปลอดภัยในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จํานวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพด้านความปลอดภัย สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติอ้างอิง และสถิติเชิพหุผล กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า มาตรการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับแรงงานที่สำคัญในลำดับแรกของแต่ละด้าน เป็นดังนี้ 1) ด้านพฤติกรรมความปลอดภัย คือ องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการใส่อุปกรณ์ป้องกันการทำงานทุกครั้งที่พนักงานปฏิบัติงาน 2) ด้านการจัดการความรู้ คือ สร้างแหล่งจัดเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยไว้ในระบบออนไลน์ขององค์กร 3) ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์และเทคโนโลยี คือ มีการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดของโรงงาน 4) ด้านประสิทธิภาพความปลอดภัย คือ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานที่ช่วยให้คนทำงานปลอดภัย 5) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม คือ มีการจัดพื้นที่การทำงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลการวิเคราะห์ตัวแบบจําลองสมการโครงสร้างที่ได้พัฒนาขึ้นพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-Square Probability Level เท่ากับ 0.058 ค่า Relative Chai-Square เท่ากับ 1.450 ค่า Goodness of fit Index เท่ากับ 0.985 และค่า Root Mean Square Error of Approximation เท่ากับ 0.030


Keywords


มาตรการป้องกันอุบัติภัย; ธุรกิจอุตสาหกรรม; แบบจําลองสมการโครงสร้าง

[1] Ministry of Industry, "Academic Statistics," 2017. [Online]. Available: www.oie.go.th/academic/statistics. [Accessed 19 May 2017]. (in Thai)

[2] National Statistical Office, "Informal Worker Statistic," 2018. [Online]. Available: www. nso.go.th/sites. [Accessed 10 April 2018]. (in Thai)

[3] Office of Foreign Workers Administration, "Informal Worker Statistic," 2018. [Online]. Available: www.doe.go.th/prd/alien/statistic /param/site/152/cat/82/sub/73/pull/sub_category/view/list-label. [Accessed 20 April 2018]. (in Thai)

[4] Ministry of Labor, "Operation Situation of Safety and Health of the Country," 2017. [Online]. Available: www.oshthai.org. [Accessed 10 March 2018]. (in Thai)

[5] J. Reason, Managing the risks of organizational accidents, Kingdom of England: Cambridge university press, 2017.

[6] D. Wiegmann and S. Shappell, "A human error approach to aviation accident analysis: The Human Factors analysis and Classification System," Collegiate Aviation Review, vol. 34, no. 2, p. 102, 2016.

[7] J. Prochaska, "Trans theoretical model of behavior change," In Encyclopedia of behavioral medicine, pp. 1997-2000, 2013.

[8] C. Agnew, R. Flin and K. Mearns, "Patient safety climate and worker safety behaviors in acute hospitals in Scotland," Journal of safety research, vol. 45, pp. 95-101, 2013.

[9] M. M. Ravanfar, "Analyzing Organizational Structure based on 7s model of McKinsey," Global Journal of Management and Business Research, vol. 15, pp. 10-A, 2015.

[10] N. Rosenbusch, A. Rauch and A. Bausch, "The mediating role of entrepreneurial orientation in the task environment-performance relationship: A meta-analysis," Journal of Management, vol. 39, no. 3, pp. 633-659, 2013.

[11] B. Bouderau-Trudel, "IMPACT ET FACTEURS CLÉS DE L'INTRODUCTION D'ÉQUIPEMENTS MINIERS INNOVANTS: LE CAS D'UNE MINE SOUTERRAINE," Espace ÉTS, 2014. [Online]. Available: https://espace.etsmtl.ca/id/eprint /1386/1/BOUDREAU-TRUDEL_Bryan.pdf. [Accessed 2018].

[12] P. Poduval and V. Pramod, "Interpretive Structural Modeling (ISM) and its application in analyzing factors inhibiting implementation of Total Productive Maintenance (TPM)," International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 32, no. 3, pp. 308-331, 2015.

[13] A. Azadeh, M. Saberi, M. Rouzbahman and F. Valianpour, "A neuro-fuzzy algorithm for assessment of health, safety, environment and ergonomics in a large petrochemical plant," Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 34, pp. 100-114, 2015.

[14] K. Shamsuddin, M. N. C. Ani, A. K. Ismail and M. R. Ibrahim, "Investigation the Safety, Health and Environment (SHE) Protection in Construction Area," International Research Journal of Engineering and Technology, vol. 2, no. 6, pp. 624-636, 2015.

[15] K. Dalkir, "The Role of Human Resources in tacit knowledge sharing," in In handbook of research on tacit knowledge management of organization success, IGI Global, 2017, pp. 364-368.

[16] J. He, Writer, Managing and leveraging action knowledge: The case of front-line operators in the petrochemical industry. [Performance]. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global, 2015.

[17] A. Comrey and H. Lee, A First Course in Factor Analysis (2nd ed.), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1992.

[18] M. David and C. Sutton, Writers, Social Research: An Introduction. [Performance]. Sage, 2011.

[19] J. Arbuckle, IBM SPSS Amos 20 User's Guide, IBM, 2011.

[20] D. Denison, L. Nieminen and L. Kotrba, "Diagnosing organizational cultures: A conceptual and empirical review of culture effectiveness surveys," European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 23, no. 1, pp. 145-161, 2014.

[21] U. Dave, "The future targets or outcomes of HR work: individuals, organizations and leadership," 2014. [Online]. Available: www. tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13678868.2013.825144?journalcode=rhrd20. [Accessed 10 May 2014].

[22] G. C and H. K, "Formal and informal knowledge and technology transfer form academia to industry: Complementarity effects and innovation performance," Industry and Innovation, vol. 20, no. 8, pp. 683-700, 2013.

[23] T. Chinda, S. Techapreechawong and S. Teeraprasert, "An Investigation of Relationships between Employee's Safety and Productivity," Engineering, Project, and Production Management, 2012. [Online]. Available: http://www.ppml.url.tw/EPPM/ conferences/2012/download/SESSON4_A/10%20E145.pdf.

[24] M. C and N. , "How Former Leaders from NASA Influenced a Crisis Prepared Safety Culture: A Case Study the Chicago School of Professional Psychology," Chicago School of Professional Psychology, USA, 2015.

[25] A. M. Cwalina, "Organizational Practices Leading to a Positive Saftey Culture: A Delphi Approach," in H. Wayne Huizenga School of Business and Entreprenuurship, Nova South eastern University, 2013.

[26] J. Spanjol, . L. Tam and V. Tam, "Employer–employee congruence in environmental values: An exploration of effects on job satisfaction and creativity," Journal of Business Ethics, vol. 130, no. 1, pp. 117-130, 2015.

[27] S. Cohen, G. W. Evans, D. Stokols and D. S. Krantz, Writers, Behavior, health and environmental stress. [Performance]. Springer Science & Business Media, 2013.

[28] D. Grosbois and J. F. Paul, Writers, The impact of knowledge management practices on nuclear power plant organization. [Performance]. Pro Quest Dissertations & Theses Global, 2011.

[29] K.-Y. Kao, Writer, Linking safety knowledge to safety performance: A moderated mediation model of safety priority, supervisor feedback, and supervisor's safety attitudes.. [Performance]. ProQuest Dissertations, 2015.

[30] T. Kim and G. Lee, "Hospitality employee knowledge-sharing behaviors in the relationship between goal orientations and services innovation behavior.," International Journal of Hospitality Management, vol. 34, pp. 324-337, 2013.

[31] K. H. DEKAS, T. N. BAUER, B. WELLE, J. KURKOSKI and S. SULLIVAN, "Organizational citizenship behavior, version 2.0: A review and Qualitative investigation of OCBs for knowledge workers Google and beyond.," The Academy of Management Perspectives., vol. 27, no. 3, pp. 219-237, 2013.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: -