Page Header

Vol 8, No 1 (2017)

มกราคม-มิถุนายน 2560

Table of Contents


การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกันผ่านเว็บไซต์เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสาหรับการเป็นประชาคมอาเซียน (The Development of Collaborative Knowledge Management on a Website for Improving Competencies of State Academic Librari) PDF
  1-9
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ (Factors Affecting the Performance of the Air Traffic Controllers of Royal Thai Navy)( PDF
  10-16
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest)(Development of Training Program for Industrial Profession Subject Administration to Enhance Analytical Thinking with WebQuest) PDF
  17-25
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการสวมหมวกนิรภัย โดยทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (A Study of Factors Affecting Intention of Helmet Use: An Application of the Theory of Health Belief Model) PDF
  26-35
แบบจำลองกำรวัดคุณภำพบริกำรของรถทัศนำจรสำหรับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ (Measurement Model of Service Quality of Sightseeing Bus Tours for Foreign Tourists) PDF
  36-45
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 PDF
  46-54
การพัฒนารูปแบบของสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (The Facilitation Models Development for Disabled Persons at Don Mueang International Airport) PDF
  55-61
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร สาหรับองค์กรสุขภาพ (The Structural Equation Model of Adoption Behavior of ERPs for Healthcare Organizations in Thailand) PDF
  62-69
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (The Development of Creative Thinking by Using the Creative Skills Practice on Computer Project Subject) PDF
  70-77
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสาหรับคอมพิวเตอร์พกพา แบบหน้าจอสัมผัส (The Development of Learning Management System for Tablets) PDF
  78-86
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูกิจกรรมโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรม (Development of Activity Teachers Training Curriculum by Using Activity Camping Process to Enhance Life Skills...) PDF
  87-95
ชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เครื่องบรรจุชิ้นงานอัตโนมัติ (Mechatronic Packing Machine Automatic Training Set) PDF
  95-104
การพัฒนาบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา (A Development of Smartphone Learn on New Paradigms for Educational Technology) PDF
  105-112
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา เอกชนนอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Management Competency Development Model for Private Administrators in Non-formal Education in Readiness Preparation to Enter...) PDF
  113-121
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สาหรับธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัย ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (The Development of Knowledge Management Model for Fire Protection System Business in Petroleum and Petrochemical Industries) PDF
  122-131
รูปแบบการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน (A model of private vocational education administration for ASEAN community) PDF
  132-140
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค (The Development of Collaborative Learning Management via Social Network: Facebook) PDF
  141-151
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกในการบริหารระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (The Development of Training Program for Head of Department in Administration of a Coaching and Mentoring System of the New Teachers under...) PDF
  152-160
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโมบายเลิร์นนิงแบบเบญจขันธ์ ด้วยวิธีปุจฉาวิสัชนา (Developing Mobile Learning Application Model via the Buddhist Catechism Method of five Aggregated) PDF
  160-170
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สาหรับครูอาชีวศึกษา (The Development of Trainers’ Training Course on Authentic Evaluation Using Participatory...) PDF
  171-180
การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สาหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (Development of DAISY Audio Books on ASEAN Studies for Visual Impair Students of the Bangkok School for the Blind) PDF
  181-190
การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Development of Teacher Field Experience InformationTechnology System for Pre-service Teachers, Faculty of Education, Rajabhat Dhonburi University) PDF
  191-199
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้การเรียนรู้แบบระดมสมองใน การจัดทาผังมโนทัศน์ ของนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Developing the System Thinking Capability by using Brainstorming...) PDF
  200-208
การประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) โรงเรียนประชาราษฎร์บาเพ็ญ (The Evaluation of Project on Qualifications for Anti-Drug Policy (QAD) of Pracharatbamphen School) PDF
  209-217
ระบบควบคุมแบบไฮบริดโดยอิงแรงและสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ สำหรับหุ่นยนต์ทำกายภาพบำบัด (Hybrid Force/EMG Based Control System for Rehabilitation Robot) PDF
  218-228


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1905-3819