Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2015) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี Abstract   PDF
ณมน จีรังสุวรรณ, อนุชิต อนุพันธ์
 
Vol 8, No 1 (2017) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการสวมหมวกนิรภัย โดยทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (A Study of Factors Affecting Intention of Helmet Use: An Application of the Theory of Health Belief Model) Abstract   PDF
ดิสกุล ชลศาลาสินธุ์, ศิรดล ศิริธร, วัฒนวงศ์ รัตนวราห, สัจจากาจ จอมโนนเขวา, ดวงดาว วัฒนากลาง
 
Vol 6, No 1 (2015) การศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีต่อการสร้างรหัสผานรูปภาพแบบกริด Abstract   PDF
ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร, ดนุพัฒน์ กชชาดาปภาดา
 
Vol 6, No 1 (2015) การศึกษาเพื่อกําหนดสมรรถนะสําหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บัวขาว สุขคํา
 
Vol 6, No 1 (2015) การสร้างชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 Abstract   PDF
ประภาพรรณ ประเสริฐศรี, ธีรพงษ์ วิริยานนท์, ทักษิณา เครือหงส์
 
Vol 6, No 1 (2015) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมพนักงานส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม และอาหารในสถานประกอบการร้านอาหาร Abstract   PDF
สุภาวดี ชินวงศ์, ธีรพงษ์ วิริยานนท์
 
Vol 6, No 1 (2015) การออกแบบรูปแบบการฝึ กอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต Abstract   PDF
จารุมน หนูคง, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 6, No 1 (2015) การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF
ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 6, No 1 (2015) การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผานเทคโนโลยีคลาวด์ ่ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF
วาฤทธิ์ กันแก้ว, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 6, No 1 (2015) การออกแบบรูปแบบรายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับ ระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
นิพาดา ไตรรัตน์, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 6, No 1 (2015) การเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาโดยใช้เทคโนโลยี เสมือนจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
สมศักดิ์ เตชะโกสิต, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 8, No 1 (2017) ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร สาหรับองค์กรสุขภาพ (The Structural Equation Model of Adoption Behavior of ERPs for Healthcare Organizations in Thailand) Abstract   PDF
สกลนันท์ หุ่นเจริญ, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 8, No 1 (2017) ชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เครื่องบรรจุชิ้นงานอัตโนมัติ (Mechatronic Packing Machine Automatic Training Set) Abstract   PDF
สนิท ขวัญเมือง
 
Vol 8, No 1 (2017) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ (Factors Affecting the Performance of the Air Traffic Controllers of Royal Thai Navy)( Abstract   PDF
บดินทร์ ยืนชนม์, อารีรัตน์ เส็นสด
 
Vol 6, No 1 (2015) ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ Abstract   PDF
ธีรดลน์ ศรีรอด, การุณ ใจปัญญา, ศักดา กตเวทวารักษ์
 
Vol 6, No 1 (2015) ปัญหาและแนวทางพัฒนากระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
ขนิษฐา หินอ่อน, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
 
Vol 6, No 1 (2015) ผลกระทบของนวัตกรรมบริการต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในบริบทอุดมศึกษา Abstract   PDF
สมฤทัย นํ้าทิพย์, อรพรรณ คงมาลัย, อัญณิฐา ดิษฐานนท์
 
Vol 6, No 1 (2015) ผลเปรียบเทียบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างการฝึกพิมพ์สัมผัสระบบทัศน์-วจนะกับระบบปกติ Abstract   PDF
ดนัย พรมแดน, มานิตย์ สิทธิชัย
 
Vol 8, No 1 (2017) ระบบควบคุมแบบไฮบริดโดยอิงแรงและสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ สำหรับหุ่นยนต์ทำกายภาพบำบัด (Hybrid Force/EMG Based Control System for Rehabilitation Robot) Abstract   PDF
สรุจ พันธุ์จันทร์, สยาม เจริญเสียง
 
Vol 8, No 1 (2017) รูปแบบการบริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน (A model of private vocational education administration for ASEAN community) Abstract   PDF
ขจรศักดิ์ อินทรโสภา, ประเสริฐ อินทร์รักษ์
 
Vol 8, No 1 (2017) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา เอกชนนอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Management Competency Development Model for Private Administrators in Non-formal Education in Readiness Preparation to Enter...) Abstract   PDF
นันทนา ชวศิริกุลฑล, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, สันชัย อินทพิชัย, ศิริพรรณ ชุมนุม
 
Vol 6, No 1 (2015) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ของครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   PDF
เทอดชัย บัวผาย, วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฏร์, สมบัติ ท้ายเรือคํา
 
Vol 6, No 1 (2015) รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทตามแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคม ที่มีต่อเจตคติภาษาไทยของนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
สุไม บิลไบ, ศศิฉาย ธนะมัย
 
Vol 6, No 1 (2015) องค์ประกอบที่จําเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Abstract   PDF
ฉันทนา ปาปัดถา, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 6, No 1 (2015) เครื่องต้นแบบจําลองการเปลี่ยนความฝืดของผิวจราจรและระยะร่องล้อเนื่องจาก อิทธิพลของจํานวนรอบวิ่ง Abstract   PDF
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข, อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์, วรัช ก้องกิจกุล, อาทิตย์ อุดมชัย, สมัย โชติสกุล, สิทธิชัย ศิริพันธ์
 
26 - 50 of 52 Items << < 1 2 3 > >> 


ISSN: 1905-3819