Page Header

การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคมอาเซียน

สุชาติ เซี่ยงฉิน, ธารี วารีสงัด, พัชรินทร์ เหสกุล, ภาวิณี บุณยโสภณ, จิตติมา สุวรัตน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของเมืองพัทยาในการก้าวเข้าสู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียนโดยรวบรวมข้อมูลและจัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในการเรียนรู้เพื่อเปิดประตูธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่เสรีอาเซียน โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในรูปแบบ SWOT Analysis ผลการวิจัยพบว่าเมืองพัทยามีจุดแข็งและโอกาสในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงและการลงทุนการค้าด้านธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า การสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นต้น ที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของเมืองพัทยามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมสูงมากในการแข่งขันด้านการค้าและธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก ซึ่งจะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานคนไทยให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันกับแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

The study aims to conduct a SWOT analysis as to explore the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Pattaya Municipality in order to trace its trends for the progress toward the realization of the ASEAN Economic Community (AEC). Through a SWOT analysis, research procedures were carried out through various aspects, ranging from gathering information from relevant documents and research studies; carrying out in−depth interviews with experts possessing long experience in the tourism industry; interviewing international visitors; making surveys and collecting data from the entrepreneurs engaged in the Pattaya tourism-related companies; as well as brainstorming all possible stakeholders. As results, major strengths are that the city offers attractive investment opportunities for a variety of entertainment and different types of investments, some of which include the hospitality industry, food and beverage businesses, real estate, department stores, telecommunications infrastructure and logistics options. These factors have affected the steady expansion of Pattaya’s economic development as well as trade and investment growth since 2013. As the city’s tourism industry demonstrates high potential and readiness for competition among the ASEAN and global nations, there seems to be a positive outlook for employment across industries. Therefore, the government needs to boost the efficiency of the Thai workforce so that the group can keep up with rapid technological changes and become ready for entering into competition with the inflow of overseas workers.


KeywordsFull Text: PDF

ISSN: 2465-4698