Page Header

Vol 27, No 2 (2017)

April - June, 2017

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

การประเมินกำลังในสนามของชั้นพื้นทางรีไซเคิลโดยการทดสอบทะลุทะลวงด้วยกรวยแบบพลวัต PDF
จิระยุทธ สืบสุข , คมกร ไชยเดชาธร , เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์ และ ศิวดล ดีงาม
การควบคุมระดับนํ้าในกระบวนการผลิตนํ้าประปาโดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกแบบ 2 เงื่อนไข PDF
จิรวัฒน์ บุญประเสริฐ , เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์ และ สุรชัย จันทร์ฉาย
การทดสอบจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้าและจลนศาสตร์แบบผกผันของหุ่นยนต์แขนกล 6 แกน (Staubli RX 90) PDF
เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์ , วิจักษณ์ พรสุขวิทูร และ จตุรพัฒน์ ภัควนิตย์
การพัฒนา MATLAB GUI สำหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนำ PDF
ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ , ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล , เอกลักษณ์ กุญชรจันทร์ และ เฉลิมชาติ มานพ
ผลความเข้มสนามไฟฟ้าที่มีต่อคุณภาพของชานมในกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ PDF
ปพณ สะอาดยวง , อาทิตย์ ยาวุฑฒิ , พานิช อินต๊ะ , ชัญญา สิงห์กาศ , พัชรนันท์ ทองใบ และ อรอนงค์ ศรียอด
ศักยภาพการเพิ่มปริมาณการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล บี100 ของเรือประมงชายฝั่งในประเทศไทย PDF
สุพิชชา ชีวพฤกษ์ และ เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์
การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งในการอพยพเมื่อเกิดอุทกภัย โดยการพิจารณาประเภทของผู้ประสบภัย PDF
ปุณยภา สุทธิจำนงค์ และ สุนาริน จันทะ
ปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมีดกัดเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์เคลือบผิวไทเทเนียม อะลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบผิว PDF
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ และ บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช
พารามิเตอร์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง และผงไม้ยางพาราโดยใช้การออกแบบบ็อกซ์−เบห์นเคน PDF
ชาตรี หอมเขียว , วรพงค์ บุญช่วยแทน , สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ และ ธเนศ รัตนวิไล์
การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามผู้สูงอายุผ่านไคเนคด้วยการควบคุมแบบฟัซซี PDF
อภิศักดิ์ พรหมฝาย
ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน PDF
พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
การตัดฟิล์มสองมิติตามชั้นคุณภาพ PDF
สุขแสง คูกนก , วรปภา อารีราษฎร์ และ ธวัช อารีราษฎร์
ดัชนีภาพสีผสมจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ของประเทศไทย PDF
อุเทน ทองทิพย์
กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรม นํ้าตาล กรณีศึกษาโรงงานนํ้าตาลกลุ่มวังขนาย PDF
ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ และ นทยา กัมพลานนท์
การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคมอาเซียน PDF
สุชาติ เซี่ยงฉิน , ธารี วารีสงัด , พัชรินทร์ เหสกุล , ภาวิณี บุณยโสภณ และ จิตติมา สุวรัตน์

บทความวิชาการ (Academic Article)

การจัดเรียงของเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มีประสิทธิภาพ PDF
ภาขวัญ ริยาพันธ์ และ อาทิตย์ อินทรสิทธิ์

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 2560 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 2560

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2465-4698