Page Header

The Development of Augmented Reality Application for the Historical Tourism Sites following the Trace of King Rama V in Songkhla Province

Thidapath Anucharn, Phitsanu Anucharn

Abstract


การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ ๕) ของจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ ๕) ของจังหวัดสงขลา และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันด้วยความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ ๕) ของจังหวัดสงขลา จากการเสด็จประพาสแหลมมลายูในรัตนโกสินทรศก 107, 108, 109, 117, 119, 120, 124 และ 128 ซึ่งมีจำนวน 17 แหล่งผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส สำหรับวิธีการดำเนินงาน ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ลงพื้นที่ด้วยวิธีการสำรวจรังวัดและนำโดรนบินถ่ายภาพในการเก็บรายละเอียดสถานที่ต่างๆ เพื่อนำมาสร้างโมเดล 3 มิติ แล้วนำเข้าโปรแกรมพัฒนาระบบแอปพลิเคชันด้วยความเป็นจริงเสริมที่ผู้ใช้สามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการโดยการคลิกที่ภาพของสถานที่นั้นจะมีคำอธิบายรายละเอียดของสถานที่แบบย่อ จากนั้นจะเข้าสู่เมนู AR Mode เพื่อดูภาพโมเดล 3 มิติที่ผู้ใช้สามารถซูมเข้า-ออกเพื่อปรับขนาดวัตถุเล็กหรือใหญ่หรือจะหมุนภาพได้ตามต้องการ พร้อมทั้งมีเสียงบรรยายภาษาไทย สำหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและจัดวาง และด้านการนำไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58, 4.61 และ 4.65 ตามลำดับ สำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.56, 0.48 และ 0.55 ตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51

The study objectives are 1) to develop an augmented reality application to promote and enable learning of historical tourist attractions in the footsteps of heritage site's following the trace of His Majesty King Chulalongkorn (King Rama V) in Songkhla province and 2) to study on satisfaction of the app users in learning of historical tourist destinations retracing King Rama V journey in Malay Peninsula in Rattanakosin Era 107, 108, 109, 117, 119, 120, 124 and 128. The researcher had accomplished the research on seventeen tourist attractions through a mobile application that could work well on both Android and iOS operating systems. The researcher carry out the study by gathering preliminary data, site surveying and using drones to capture photography images from various sites in order to create 3D models. With imported applications like development software with augmented reality, users will be able to select their preferable attractions by clicking on displayed images and short description of those sites will be popped up on display. The AR Mode will be available for user to observe the 3D models as well as zoom in/ out function to adjust the sizes or rotations of the figures. Thai audio and subtitles are also provided. In respect of user satisfaction assessment in 3 aspects, average user satisfaction ratings on the aspect of content, design and layout, and utilization were in relatively high levels (M= 4.58, 4.61 and 4.65; s.d. = 0.56, 0.48 and 0.55 respectively). According to the assessment outcomes, the overall satisfaction rating reaches M= 4.60; s.d. = 0.51) indicating the greatest level of user perception in this regard.


Keywords[1] C. R. Goeldner and J. R. Brent Ritchie, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, 11th ed., New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2009.

[2] B. Jittanwattana, Sustainable tourism development. Bangkok: Tourism Academic Center of Thailand, 2005 (in Thai).

[3] N. Iamchuen, P. Anucharn, J. Suwannachart, and T. Anucharn, “The Application development to promote learning of the historical tourism sites following the trace of King Rama V in Songkhla province,” Burapha Science Journal, vol. 26, no 1, pp. 213–231, 2021 (in Thai).

[4] K. PuangKaew, S. Anucharn, S. Lertlumtripod, P. Tongchim, and S. Saeleaw, Travel to resuscitate the historic routes retracing the King Rama V in 5 southern provinces: Songkhla Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Trang and Satun. Bangkok: The Thailand research fund, 2009 (in Thai).

[5] R. T. Azuma. “A survey of augmented reality,” in Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 1997, pp. 355–385.

[6] K. Lertbamrungchai. (2021, January 10). Creating AR media with Unity +Vuforia. [Online]. Available: http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER 15/DRAWER049/GENERAL/DATA0000/ 00000058.PDF

[7] Kim Yong Travel. (2016). Legend of faith Reverend Father Phra Ong Thepha Phairot Temple. [Online]. Available: https://travel.gimyong. com/?swp=content&t=284

[8] Songkhla heritage trust. (2019). Songkhla National Museum. [Online]. Available: https://www. songkhla-ht.org/content/12880/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-สงขลา-

[9] Songkhla heritage trust. (2019). Walls and gates of Songkhla. [Online]. Available: https://www. songkhla-ht.org/content/13150/กำแพงและประตููเมืองสงขลา

[10] Songkhla heritage trust. (2017). Matchimawat temple, the most invaluable temple of Songkhla for over 300 years. [Online]. Available: https://www.songkhla-ht.org/ content/10842/ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร-วัดคู่บ้านคู่เมืองสงขลามากว่า-300-ปี

[11] Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center. (2018). Wat Laempho. [Online]. Available: https://clib.psu.ac.th/ southerninfo/content/1/a10d827f

[12] Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center. (2017). Wat Chathingphra. [Online]. Available: https://clib.psu.ac.th/ southerninfo/content/1/16cf2162

[13] DJI Phantom Thailand. (2018). Technique for creating 3D Models with images from drone via the website part 1. [Online]. Available: https:// www.phantomthailand.com/tipandtech/ เทคนิคสร้าง-3D-Model-ด้วยภาพจากโดรนง่ายๆ-ผ่านเว็บไซต์-ตอนที่-1

[14] The Civil Aviation Authority of Thailand. (2016). Restrict Area Inspection. [Online]. Available: https://www.caat.or.th/th/archives/20455

[15] P. Tansiri, “Augmented Reality,” Executive Journal, vol. 30, no 2, pp. 169–175, 2010 (in Thai).

[16] S. Kongsat and T. Thamwong, (2008). Finding the accuracy of a questionnaire (IOC). [Online]. Available: https://www.mcu.ac.th/ article/detail/14329

[17] J. Sricharoen, D. Siharad, and A. Sukparsert, “The tourism promotion application of 8 attractions that need to go to in Phetchabun province with the augmented reality technology,” Journal of Project in Computer Science and Information Technology, vol. 5, no 1, pp. 84–94, 2019 (in Thai).

[18] T. Nitiyuwit and Y. Kumtapol, “The tourism promotion application of 6 souvenirs that need to purchase in Phetchabun province with the augmented reality technology,” Journal of Innovation Technology Management Rajabhat Mahasarakham University, vol. 6, no 1, pp. 179–189, 2019 (in Thai).

[19] P. Theeasana, “Development smart label to boost revenue using augmented reality technology,” Journal of Project in Computer Science and Information Technology, vol. 4, no. 2, pp. 1–6, 2018 (in Thai).

[20] N. Charoenruop, “Applications of augmented reality to present tourist information: A case study of Phrakaew temple, Chiangrai province, Thailand,” Modern Management Journal, vol. 10, no 2, pp. 13–30, 2017 (in Thai).

[21] S. Wiriya, A. Sukpradit, and R. Thongkongyu, “The development augmented reality cultural tourism in Nakhon Sawan province,” in Proceedings The 4th National Academic Conference, Research and Development Institute, Kamphaeng Phet Rajabhat University, 2017, pp.1253-1260 (in Thai).

[22] A. Sripramai and P. Limpinan, “Development of Augmented Reality to Promote Tourism Mahathat Sukhothai Templequality,” in Proceedings The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2), 2017, pp. 44– 48 (in Thai).

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2023.07.012

ISSN: 2985-2145