Page Header

Vol 33, No 3 (2023)

July-September (In progress)

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในฟาร์มปศุสัตว์: ผลพลอยได้จากการเลี้ยงด้วยหญ้าเนเปียร์
Offensive Odor Elimination in Livestock Farm: By-products of Napier Grass Fed
PDF
Wattana Aschariyaphotha , Kitti Bodhipadma และ Sompoch Noichinda

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การประเมินความผิดพลาดของการติดตั้งสลักย้ำอากาศยานด้วยการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว
Failure Assessment of Aircraft Rivet Installation Using Fault Tree Analysis
PDF
Nuttakorn Trirattanawananon และ Prachuab Klomjit
การประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา: พื้นที่ราบน้ำท่วม คงเซโดน จังหวัดสาละวัน สปป. ลาว
Flood Risk Assessment under Climate Change: Study Case Khongsedon Floodplain, Salavan Province, Lao PDR
PDF
Nitphone Senganatham , Sudsaisin Kaewrueng , Poonsak Miphokasap , Somruthai Tasaduak และ Wutthida Rattanapichai
การสั่นอิสระในระนาบและนอกระนาบของท่อลำเลียงของไหลแบบคาร์ทีนารีในทะเลลึก
In-plane and Out-of-Plane Free Vibrations of Deepwater Catenary Riser
PDF
Chisanuphong Suthumma , Karun Klaycham และ Weeraphan Jiammeepreecha
ความสามารถในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากชีวมวลเหลือใช้
Hydrogen Sulfide Adsorption Capability of Biochar Produced from Residual Biomass
PDF
Rajittra Tantarew , Pruk Aggarangsi และ Rotsukon Jawana
พฤติกรรมของมอร์ต้าเสริมเส้นใยเหล็กภายใต้แรงระเบิด
Behaviors of Steel Fiber Reinforced Mortar Subjected to Blast Impaction
PDF
Buchit Maho , Gritsada Sua-Iam , Sittisak Jamnam , Apisit Techaphatthanakon , Piti Sukontasukkul , Amornthep Somrat และ Peerasak Aemlaor 1-11

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

Anderson-Darling Parameter Estimation of the Marshall-Olkin Length-Biased Exponential Distribution with Applications in Engineering and Environment PDF
Darika Yamrubboon และ Areeya Sudsuk
Comparison of Vehicle-Routing for Grocery Car Service (Rod Phum-punag) by Applying the Travelling Salesman Problem with the Saving Algorithm, the Nearest Neighbor Algorithm, and the Microsoft Excel Solver: A Case Study of Service Area in Nong Bua Sala Sub PDF
Worapon Arree , Nattiya Wonglakorn , Ratirat Aunsawat , Surachet Kaewfai และ Chat Phayungwiwatthanakoo
การพัฒนาสารเคลือบชีวภาพฐานเซลลูโลสจากเยื่อกาบกล้วยและคุณลักษณะที่ส่งผลต่องานพิมพ์ระบบดิจิทัล
The Development of a Bio Cellulose-based Coating From Banana Stem Pulp and the Characteristics Resulted in Digital Printing Systems
PDF
Akaradate Tongsawang , Surachai Khankaew , Kantapatana Wongsrihadsray และ Jirawatana Pongpeera 1-12
การเพิ่มผลผลิตปลาทูน่าสายพันธุ์ Skipjack (Katsuwonus pelamis) ในกระบวนการนึ่งปลาเพื่อผลิตเป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง
Increasing Production Yield of Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis) During Pre-Cooking Process for Pet Food
PDF
Nattawut Mangkang , Pakkawat Detchewa , Patcharee Prasajak , Naphatsorn Meerod , Chariya Kongphet และ Pheeraphat Sirawathanakhul

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

Developing a System to Control the Movements of a Hospital Bed Position and Notification Alarm When the Patient Gets Out of Bed Through the Mobile Telephone Application PDF
Skul Kamnuanchai

บทความวิชาการ (Academic Article)

บทความปริทัศน์: งานวิจัยการรู้จำการกระทำของมนุษย์ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
Human Action Recognition in Deep Learning Aspect: Review Article
PDF
Tanakon Sawanglok และ Pokpong Songmuang


ISSN: 2465-4698