Page Header

Vol 29, No 2 (2019)

April - June

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ทิศทางการส่งเสริมพลังงานถ่านหินสะอาดในประเทศไทย
Directives to Promote Clean Coal Energy in Thailand
PDF
Jongjit Hirunlabh และ Umpone Chupratum 185-188

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของรอบปีการเกิดซ้ำของความแห้งแล้งสำหรับลุ่มน้ำมูลโดยวิธีจับคู่เชื่อมโยงการแจกแจงปกติสองตัวแปร
Spatial Distribution of Drought Return Periods for the Mun Basin Using a Bivariate Copula Method
PDF
Pongpan Maithong , Punpim Puttaraksa Mapiam และ Surachai Lipiwattanakarn 189-198
การประยุกต์ใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบในคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก
Utilization of Rice Husk Ash-based Geopolymer in Hollow Load-bearing Concrete Masonry Block
PDF
Tieng Cheewaket , Chai Jaturapitakkul และ Wichian Chalee 199-210
A Comparative of Mathematical Model for Solving the Optimal Lane Depth with the Infinite and the Finite Production Rate Model: A Case Study of the ABC Warehouse PDF
Yosita Karnjana และ Panitarn Peerapattana 211-218
การเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนและพลังงานเพื่อการส่งออกผลไม้ไทยโดยแบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์
Optimizing Cost and Energy Effects for Thai Fruit Export by Multi-objective Optimization Model
PDF
Sakaradhorn Boontaveeyuwat 219-236
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชน
Economic Analysis of Community Level Small Rice Mill
PDF
Piyapong Sriwongras , Sakda Intaravichai และ Thanya Kiatiwat 237-246
การสังเคราะห์วงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อนำคลื่นด้วยวิธี K-inverter สำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ
Synthesis of Waveguide Band-Pass Filter using K-inverter Technique for Microwave Engineering Education
PDF
Nattapong Intarawiset และ Somsak Akatimagool 247-258
การหาเส้นทางการพันเส้นใยบนท่อโค้งคอมโพสิตสำหรับเครื่องพันเส้นใยอัตโนมัติ
Determination of Filament Winding Path on a Composite Elbow Pipe for the Automatic Winding Machine
PDF
Tharit Choo-ongsakul และ Pruittikorn Smithmaitrie 259-269
มูลเหตุของความล่าช้าในโครงการก่อสร้างโดยการวิเคราะห์ดัชนีความสำคัญสัมพันธ์
Cause of Delay in the Construction Project by Relative Importance Index Method
PDF
Waranon Kongsong และ Chaiwat pooworakulchai 270-281

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การกำจัดโปรตีนจากเปลือกกุ้งด้วยเอนไซม์ปาเปนและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum ของไคโตซาน
Shrimp Shell Deproteinization by Using Papain and Antifungal of Chitosan Against Fusarium oxysporum
PDF
Aphiradee Boonkham , Sunisa Suwancharoen , Pimjai Suwannawong , Busayaphan Buntham และ Juthamart Nguendee 282-291
การประเมินความเสี่ยงอันตรายทางความร้อนและความว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลลอริมิเตอร์
Risk Assessment of Thermal Hazard and Reactivity of Hydrogen Peroxide by Differential Scanning Calorimetry
PDF
Suranee Anothairungrat และ Kowit Piyamongkala 292-301
การเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Comparative Forecasting Model of Monthly Rainfall in the Northeast of Thailand
PDF
Nipada Papukdee , Nuntuschaporn Senawong และ Piyapatr Busababodhin 302-313
การพัฒนากระเบื้องดินเผามุงหลังคาดูดซึมน้ำต่ำจากดินแดงพื้นบ้านผสมเศษแก้ว
Development of Low Water Absorption Terracotta Roof Tile from Local Pottery Clay and Soda Lime Glass Cullet
PDF
Apirat Theerapapvisetpong และ Siriphan Nilpairach 314-320
การสร้างชั้นภูมิโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มด้วยอัลกอริทึมเคมีนสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
Stratum Boundaries Construction Using K-means Clustering Algorithm in Stratified Random Sampling
PDF
Witwisit Kesornsit , Prechaya Hasalem และ Jirawan Jitthavech 321-331
บริเวณวงรีความเชื่อมั่นเชิงเส้นกำกับสำหรับการแจกแจงความยาวเอนเอียงอินเวอร์สเกาส์เซียน
Asymptotic Confidence Ellipses for Length-biased Inverse Gaussian Distribution
PDF
Wikanda Phaphan และ Tippatai Pongsart 332-341
สมบัติเชิงกลและการนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
The Mechanical Properties and Thermal Conductivity of Concrete Block from Agricultural Wastes
PDF
Pongsak Jittabut 342-351

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 PDF
ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 29 ฉบับที่ 2

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145