Page Header

Vol 24, No 2 (2014)

May - August, 2014

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

ชุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์เบื้องต้น PDF
ประกาศิต ตันติอลงการ
สมดุลความปลอดภัยในงานติดตั้งแผ่นหลังคาสังกะสีรีดลอน PDF
นาถ สุขศีล และ วชรภูมิ เบญจโอฬาร
คุณสมบัติด้านกำลังของดินเหนียวผสมโฟมซีเมนต์ PDF
ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข , พานิช วุฒิพฤกษ์ และ สันชัย อินทพิชัย
การติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุบนระนาบ ด้วยกล้องและเซนเซอร์อินฟราเรด PDF
นิรมล เรืองพยุงศักดิ์
โปรแกรมจำลองการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโพรงตัวนำโดยวิธีของโมเมนต์ PDF
อลงกรณ์ พรมที , พินิจ เนื่องภิรมย์ , ศรัณย์ ชูคดี และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
ระบบควบคุมการดำเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ Modified Packed Bed Reactor ต้นแบบขนาดเล็กในกระบวนการรีฟอร์มมิง PDF
พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร , ภาวนี นรัตถรักษา และ ฉัฐพงศ์ ช่วยประสาทวัฒนา
วงจรกรองผ่านทุกความถี่โหมดแรงดันอันดับที่หนึ่งที่สามารถปรับค่าความถี่ ได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วงจร DDCCTA วงจรเดียว PDF
วิทวัส มงคล และ มนตรี คำเงิน
การออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดชนิดไม้แขวนเสื้อสำหรับของไหลแบบเฮอร์เชลบัล์กเลย์ PDF
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์ , ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ และ วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
ผลกระทบของอุณหภูมิต่อกำลังเฉือนของรอยแตกในหินแกรนิต PDF
กิตติเทพ เฟื่องขจร และ ภาคภูมิ นาพุดซา
การจัดการพัสดุคงคลังเคมีในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าใบไทร์คอร์ด ด้วยวิธีการกำหนดการสั่งซื้อ PDF
จรีรัตน์ อ้วนเสมอ และ โอฬาร กิตติธีรพรชัย
การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเกิดของเสียในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ PDF
อรรถกร เก่งพล และ ธิดารัตน์ สลักคำ
การพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ผลิตในโรงงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ PDF
พรรณพัชรา ลาภิศพงศ์ภรณ์ และ ปารเมศ ชุติมา
แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิตและการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน PDF
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ , วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ และ ปริญญา พัฒนวสันต์พร
ปัญหาการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนและแนวทางการแก้ไข PDF
อิทธิพงษ์ เขมะเพชร และ ลักขณา คิดบรรจง
การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผงด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์ PDF
สุนีย์ เอียดมุสิก , วิจิตรา สานพภา และ ณัฐธยาน์ ชูสุข
การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี PDF
ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร , อโศก ศรีสวัสดิ์ และ จิตติมา ศีลประชาวงศ์
การประมวลผลภาพและประยุกต์วิธี SVM ในการนับจำนวนและวัดขนาด Staphylococci จากกล้องจุลทรรศน์ PDF
ไกรศร ตั้งโอภากุล , สาวิตรี วทัญญูไพศาล , สมชาติ รุ่งเรืองสรการ และ สรร รัตนสัญญา
การดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลูโดยใช้แกลบแบบตรึงในคอลัมน์ PDF
พัฒนศักดิ์ แดงบุตรดี , ขนิษฐา แก้วอิน , รวินทร์ สุทธะนันท์ และ โกวิทย์ ปิยะมังคลา
การพัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมสำหรับคนหูหนวก PDF
นาตยา แก้วใส , วรพจน์ ศรีวงษ์คล และ ปิยะ กรกชจินตนาการ

บทความวิชาการ (Academic Article)

นวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ PDF
มนตรี ไชยชาญยุทธ์ และ สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น


ISSN: 2465-4698