Page Header

Vol 25, No 1 (2015)

January-April

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาระบบสะสมความร้อนของคอนกรีตบล็อก PDF
ธรรมมา เจียรธราวานิช 1-10
ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน PDF
สยาม แกมขุนทด , พานิช วุฒิพฤกษ์ , สันชัย อินทพิชัย และ พิทยา แจ่มสว่าง 11-19
ผลกระทบของวินโดว์ฟังก์ชันในการตรวจจับความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส PDF
เอกกมล บุญยะผลานันท์ และ มีชัย โลหะการ 21-32
วงจรกรองความถี่ไบควอดราติกโหมดกระแสที่ปรับค่าความถี่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CC-CDDCC เพียงตัวเดียวและอุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อกราวด์ PDF
มนตรี สมดุลยกนก 33-43
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โดยใช้ CCCFTA เพียงตัวเดียวและใช้อุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อลงกราวนด์ PDF
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ 45-51
วงจรควอดราเจอร์ออสซิลเลเตอร์อันดับสามโดยใช้วงจร OTRA PDF
อิทธิพล กันศิริ และ มนตรี คำเงิน 53-61
การศึกษาผลกระทบของกระบวนการทางความร้อนต่อสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนที่ผสมกระป๋องเครื่องดื่มใช้แล้ว PDF
อวยชัย วงศ์รัตน์ , ปฏิภาณ จุ้ยเจิม และ พยูร เสนทองแก้ว 63-72
การจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบขนานผลิตภัณฑ์ผสมด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์ PDF
ณัฐชัย โยธาบริบาล และ ปารเมศ ชุติมา 73-90
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดสมดุลการผลิต: กรณีศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ PDF
ปาริกชาติ แก้วมณี และ อรรถกร เก่งพล 91-101
การระบุตัวผู้เขียนข้อความออนไลน์ภาษาไทยด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและต้นไม้ตัดสินใจ PDF
รังสิพรรณ มฤคทัต 103-111
พฤติกรรมการจัดการเอกสารส่วนบุคคลในเครื่องคอมพิวเตอร์ PDF
กฤตยา ทองผาสุข และ ทิพยา จินตโกวิท 113-125
การเพิ่มความบริสุทธิ์ไบโอดีเซลที่สังเคราะห์จากน้ำมันปาล์มโดยการล้างด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค PDF
อมราภรณ์ แก้วชะฎา และ ธนพร ไวพานิชการ 127-135
การพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ PDF
ผะอบ พวงน้อย , นาตยา แก้วใส , สมชาติ เลิกบางพลัด , โปรดปราณ ชลสาคร และ อัจฉรา สังขยุทธ 137-147

บทความวิชาการ (Academic Article)

ปรากฏการณ์พาหะร้อนในวัตถุนาโนบ่อควอนตัมและบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพของเลเซอร์นาโนและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในย่านอินฟราเรด PDF
ปภาวี ฟาน โดมเมเลน 149-160
ช่วงความเชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์ โดยวิธีโบเน็ต และวิธีบูตสแตรป PDF
พรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์ 161-168


ISSN: 2985-2145