Page Header

Vol 25, No 2 (2015)

May - August, 2015

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

การวิเคราะห์โดเมนเวลาขณะเกิดผลตอบสนองอิมพัลส์ของแท่งอิเล็กโตรดต่อลงดินในชั้นใต้ดิน 2 ชั้นที่สภาวะทรานเชี้ยนต์โดยวิธี Boundary Finite Element Method PDF
ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม
การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจต้องสูญเสีย ภายใต้ความเสี่ยงและความกำกวม PDF
ภาวิตา อภินันท์ธรรม และ ดลชัย ละออนวล
แนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั่วคราวระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติในประเทศไทย PDF
ณัฐวุฒิ พจนานุวัฒน์ และ ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร PDF
สุนันท์ มนต์แก้ว , ธวัชชัย นวเลิศปัญญา และ วรรณวิทย์ แต้มทอง
ชุดวัดความสม่ำเสมอของคอมมิวเตเตอร์ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์ PDF
พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล และ เอกกมล บุญยะผลานันท์
การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดยมีเวลาปรับตั้งเครื่องจักรซึ่งขึ้นกับลำดับงานภายใต้นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดี PDF
อณจ ชัยมณี และ วิสุทธิ์ สุพิทักษ์
การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์และการจำลองสถานการณ์ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตของกระบวนการดัดท่อ: กรณีศึกษา บริษัทผลิตท่อน้ำมัน PDF
อรรถกร เก่งพล และ วุฒิชัย ยังสว่าง
การกำหนดจุดจอดรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่เหมาะสมโดยพิจารณาระดับความรุนแรงของอาการผู้ป่วย: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี PDF
สุนาริน จันทะ และ พลอยพรรณ ศรีกิจการ
การค้นคืนข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้างร่วมกับเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย PDF
ผุสดี บุญรอด และ ประกายมาศ ศรีสุขทักษิณ
การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ PDF
วิทยา บุญสุข
สถาปัตยกรรมความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนระบบตรวจหาการบุกรุกแบบปรับตัวด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ PDF
ธนกร มีหินกอง , ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และ นิเวศ จิระวิชิตชัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร PDF
สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ , มนต์ชัย เทียนทอง และ ไพโรจน์ สถิรยากร

บทความวิชาการ (Academic Article)

เซรามิกทางทันตกรรม PDF
พรรณาภา สินธุประเสริฐ
ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับขนาดอิทธิพลในการวิเคราะห์อภิมาน PDF
วาสนา จันทร์ขำ
สถิติค่าสุดขีด PDF
ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ และ อรุณ แก้วมั่น
แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ PDF
ธีรวัช บุณยโสภณ


ISSN: 2465-4698