Page Header

Vol 27, No 1 (2017)

January-April

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

การศึกษาสมดุลและการออกแบบการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยชานอ้อยและชานอ้อยดัดแปร PDF
วรัญญา แช่มปรีชา , อัญธิกา ประนัดทา และ โกวิทย์ ปิยะมังคลา 1-13
การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองการคืบตัวสำหรับร่วมวิเคราะห์การทรุดตัวของเขื่อนหินถม PDF
พรเทพ เปรมทวี , ชนา พุทธนานนท์ , รักษ์ศิริ สุขรักษ์ และ พรเกษม จงประดิษฐ์ 15-30
การปรับปรุงและการทดสอบภาคสนามต้นแบบเครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต PDF
กัณฑ์อเนก ตินตะชาติ , วรพรรณ หน่อแก้ว , อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ พานิช อินต๊ะ 31-46
การพัฒนาสายอากาศระนาบแบบช่องเปิดโดยใช้สตับครึ่งวงกลมที่ป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วมสำหรับใช้งานในย่านความถี่ WLAN/WiMAX และ UWB PDF
นิพนธ์ ทางทอง และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 47-56
การสร้างและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตกำลังไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง PDF
ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล และ มนตรี สุขเลื่อง 57-67
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น PDF
วศิน ชัยโรจน์นิพัฒน์ และ อิศเรศ ธุชกัลยา 69-78
การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องจำลองการชนคนเดินเท้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นแบบไร้แกน PDF
อนันต์ เต็มเปี่ยม , ศุภชัย หลักคำ , พิเชษฐ์ บุญญาลัย และ กุลยศ สุวันทโรจน์ 79-88
ลักษณะรูปทรงของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการอบแห้งยางพาราแผ่น PDF
วสันต์ จีนธาดา และ พรชัย เพชรสงคราม 89-99
การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสาหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก PDF
อัมพิกา ไกรฤทธิ์ และ เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ 101-110
การพัฒนาฮิวริสติกเพื่อการจัดสรรเส้นทางการรับและส่งสินค้าที่มีชนิดและน้ำหนักที่หลากหลาย PDF
ภิกชญา คงแก้ว และ ธนัญญา วสุศรี 111-123
การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม PDF
เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ , วิภาวรรณ ทองเนียม และ วิภาวรรณ จันทร์ประชุม 125-138
การประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ PDF
อภิญญา ปริสุทธิพงศ์ , ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ และ เสาวณิต สุขภารังษี 139-146
โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต: พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย PDF
ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 147-158
สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4 PDF
ทิวาวัลย์ อธิชาติกุล , นพวรรณ ชนัญพานิช , วิทิต ผึ่งกัน และ ชลดา สุวรรณบูรณ์ 159-168
การประมาณค่าช่องสัญญาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับการไกล่เกลี่ยความผิดพลาดแบบปรับอัตราเข้ารหัสเหมาะสมกับการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม PDF
พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ และ ธราธร พรมสะอาด 169-178
การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย PDF
ชายชาญ แพเจริญ , สุภัททา ปิณฑะแพทย์ , ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ เอนก ธีระวิวัฒน์ชัย 179-186
การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน PDF
สุพิชชา ชีวพฤกษ์ 187-196

บทความวิชาการ (Academic Article)

ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของโครงสร้างเครนไฟฟ้าเหนือศีรษะในภาคอุตสาหกรรม PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์ 197-204
กระบวนการลอยตะกอนแบบอากาศละลาย PDF
แสงนวล ศรีรัตน์ชัชวาล และ อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล 205-217

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 2560 PDF
ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนค บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145